Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Pedagoger

Norske Dansekunstnere sine veiledende satser for pedagoger utenfor de tariff-festede områdene tar utgangspunkt i sammenliknbare tariffavtaler. Hvilke lønns- og arbeidsvilkår man skal legge til grunn for undervisningen kan være vanskelig å bedømme, og vi i Norske Dansekunstnere baserer vår veiledning på hvilket området undervisningen skal skje og hvem som er mottaker av undervisningen.

Veiledning av pedagoger innenfor tariffområder

Mange pedagoger arbeider innenfor et område hvor en tariffavtale regulerer lønns- og arbeidsvilkår. I disse tilfellene skal alltid tariffavtalen gjelde. Norske Dansekunstnere kan bistå deg med veiledning, men vil ikke i alle tilfeller ha forhandlingsretten.

For pedagoger ansatt i det offentlige skoleverket (VGS og Kulturskole) gjelder tariffavtalene mellom CREO og KS. For pedagoger ansatt ved PRODA gjelder tariffavtalen mellom Norske Dansekunstnere og PRODA. Pedagoger ved private danseskoler bør ansettes i henhold til den veiledende avtalen Norske Dansekunstnere har med de private danseskolene.

Undervisning av profesjonelle dansekunstnere

Norske Dansekunstnere anbefaler at man bruker tariffavtalen med PRODA, som en veileder når man tilbys arbeid som pedagog, eller når man selv initierer workshops eller klasser for profesjonelle dansekunstnere. Man kan også benytte disse som veiledende satser når man blir bedt om å undervise for det private næringslivet, eller andre offentlige instanser, som ikke er underlagt andre tariffavtaler.

Dette kan være for eksempel i forbindelse med dansefestivaler, større eventer som ønsker danseundervisning, undervisning av andre profesjonelle kunstproffesjoner e.l.

Les mer

Undervisning ved private danseskoler

Norske Dansekunstnere har et godt samarbeid med driverne av de private danseskolene, og det ble i 2016 inngått en avtale som skal veilede og legge til rette for gode arbeidsvilkår for pedagogene, men også hensynta de private danseskolene og deres drift.

Selve avtalen blir gjennomgått og forhandlet ved Hovedoppgjør, mens det gjennomføres lønnsforhandlinger hvert år.

Avtalen regulerer både de fast ansatte og de som er ansatt på timebasis. Norske Dansekunstnere anbefaler alle pedagoger om å be om ansettelse ved de private danseskolene.

Les mer
Blir du tilbudt en undervisningsjobb og er usikker på hva du bør be om i lønn, be forbundet om personlig veiledning.

Annen undervisning

I noen tilfeller kan man som pedagog bli invitert til, eller selv initiere undervisning for barn, unge og voksne som ikke reguleres av en tariffavtale, rammeavtale eller veiledende avtale. I disse tilfellene vil sammenliknbare avtaler legges til grunn i vår veiledning.

Les mer
Pedagogene er en essensiell bidragsyter til dansekunstens grunnmur. Uten dyktige, oppdaterte og engasjerte pedagoger vil utviklingen av fremtidens dansekunstnere stoppe opp.

Inngå alltid kontrakt!

Norske Dansekunstnere anbefaler alltid sine medlemmer om å inngå kontrakter i forbindelse med arbeid som skal utføres. En god kontrakt sikrer både arbeidsgiver og arbeidstaker / oppdragsgiver og oppdragstaker, og legger grunnlaget for en felles forståelse for arbeidet, arbeidets art og omfang og kompensasjon for arbeidet.

For pedagoger ved de private danseskolene er det utviklet gode maler for kontrakt for de forskjellige ansettelsesforholdene. Vi anbefaler å benytte disse.

I noen tilfeller er det nødvendig å inngå midlertidige avtaler, ved bruk av vikar bl.a. Forbundet har derfor utviklet en avtale som ivaretar midlertidige ansettelser i henhold til Arbeidsmiljøloven.

Ta kontakt med oss på kontakt@norskedansekunstnere.no for veiledning og hjelp!

Lønn eller honorar

Merk at alle tariffavtaler, rammeavtaler og veiledende avtaler er beregnet for ansettelse som arbeidstaker hvor man mottar lønn. I vår veiledning vil alltid dette ligge til grunn.

Blir du bedt om, eller velger å gjøre undervisningen som oppdragstaker og fakturere honorar, må du huske å legge til 36,8% for å dekke sosiale kostnader du går glipp av som oppdragstaker, men som du har krav på som arbeidstaker.

Beregningen av de sosiale kostnadene kan du lese mer om i vedlegget ved siden av.