Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Arbeidsliv

Dansefeltet i Norge i dag består av kunstnere som gjennom karrieren kan veksle mellom å være fast ansatt arbeidstaker, midlertidig ansatt arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende. I tillegg befinner mange seg i dobbeltrollen av å være både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller oppdragsgiver og oppdragstaker.

Dansere og koreografer i dag

Sammenlignet med resten av Europa er dans som et kunstnerisk, profesjonelt uttrykk en ung tradisjon i Norge. Dansefeltet vårt preges derfor av et innovativt og utforskende miljø som stadig anerkjennes internasjonalt.

Selv om den sceniske dansen er ung, hevdes dans å være verdens eldste kunstuttrykk. Dans treffer oss på et grunnleggende nivå av instinkt, intuisjon, kroppslighet, sanselighet og følelse. Siden dans og kroppen i seg selv er et universelt uttrykk og uten behov for ord, fungerer den naturlig samlende, spesielt i et multikulturelt samfunn.

Koreografers og danseres kompetanse er i dag et uvurderlig bidrag innen teater og opera, TV og film, musikkvideoer og dataspill, og på andre arenaer i samfunnet som for eksempel innen utdanning, helsevesen og næringsliv.

En vanlig definisjon har vært at koreografer skaper verk for dans, og at dansere utøver koreografien og formidler den til et publikum. I dagens dansefelt er rollene koreograf og danser stadig mer glidende og utfyllende. Hvert danseprosjekt som produseres er unikt hva angår samhandling mellom koreografer og dansere, hvem som er initiativtakere og hvordan funksjoner fordeles frem mot det kunstneriske resultatet.

Norge fikk sin statlige utdanning i dans og koreografi i 1979. I dag finnes det flere utdanninger i landet som vektlegger ulike sider av dansekunsten.

De fleste dansere og koreografer arbeider i dag gjennom prosjektfinansierte ordninger i det frie scenekunstfeltet. Norske Dansekunstnere jobber for å sikre vilkår og rettigheter for disse såvel som for de som ansettes ved teatre og andre institusjoner.

Dans som et scenisk kunstuttrykk har en relativt kort historie. Likevel hevdes dans å være verdens eldste kunstuttrykk.

Dansepedagoger og deres betydning

Dansepedagogene er en stor og viktig del av dansemiljøet i Norge. I tillegg til å skape økt interesse for dans i befolkningen både som kunstart, trening, kreativ utfoldelse og sosial aktivitet, står de også sentralt for talentutvikling og rekruttering til høyere utdanning og til det profesjonelle scenekunstfeltet. Pedagogene formidler kunnskap om dans og tilgjengeliggjør dansen som egenerfaring for alle de som mottar undervisning. Etter fotball er dans den aktiviteten norske barn driver mest med på fritiden.

Den formelle utdannelsen av dansepedagoger skjer ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling dans, Universitet i Stavanger og ved Høyskolen Kristiania. Pedagoger kan ha sitt arbeid ved private danse- og ballettskoler, i skoleverket, ved kulturskolene og høyskolene, eller i det profesjonelle dansemiljøet.

Undervisning i dans inngår som en selvfølgelig del av den totale satsningen på dans for barn og unge. Dette er et prioritert område for Norske Dansekunstnere. Det å satse på barn og unge er det samme som å satse på den profesjonelle kunstens fremtid, fordi disse er fremtidens utøvere, koreografer, pedagoger og brukere av kunst og kultur. Derfor kreves det en helhetlig politisk strategisk tenkning og satsning mot tilbudet til denne målgruppen. Norske Dansekunstnere arbeider fortløpende med tilrettelegging av et lavterskeltilbud for barn og unge, og engasjerer seg i alle ledd av dansetilbudet; i skoleverket, kulturskolene og de private danse- og ballettskolene.

Norske Dansekunstnere har avtale om veiledende lønnssatser for pedagoger som underviser ved de private ballettskolene. I tillegg foreligger det en beregning av årsverk for denne gruppen. Norske Dansekunstnere og PRODA, profesjonell dansetrening, har også inngått tariffavtale.

Norske Dansekunstnere har ikke avtale eller forhandlingsrett for pedagoger i Kulturskolen, det offentlige skoleverket på VGS-nivå eller inn mot høgskoleutdanningene. Minstelønnssatser og ansiennitetstabell fra avtalen Creo Kultur, fagforbundet for kunst og kultur, har med KS, Kommunesektorens organisasjon, kan du finne her. Kommentarer fra Norske Dansekunstnere er lagt til, som råd til våre medlemmer som jobber i disse sektorene.

Pedagogene er en essensiell bidragsyter til dansekunstens grunnmur. Uten dyktige, oppdaterte og engasjerte pedagoger vil utviklingen av fremtidens dansekunstnere stoppe opp.