Norske Dansekunstnere er et uavhengig fagforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Stillingsutlysning - Harstad kulturskole søker dansepedagog

Harstad Kulturskole søker dansepedagog i inntil 85% stilling. Harstad kommune er Nord-Norges tredje største by, med 25 000 innbyggere. Kulturskolen har ca 700 elevplasser (ca 430 på dans), og søker nå primært en dansepedagog med kompetanse til å undervise i jazzballett og hip hop, og som kan undervise barn og unge med stort engasjement.

Stillingsstørrelsen kan avhenge av elevgrunnlaget høst 2020 og stillingen kan deles. Tiltredelse 01.08.2020

Stillingsutlysning

Vi krever 3 års gjennomsnittsberegning for selvstendig næringsdrivende

Vi krever at det legges 3 års gjennomsnittsberegning til grunn for NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, slik som opprinnelig lovet av regjeringen. De fleste kunstnere og kulturarbeider lever av en ujevn prosjektøkonomi som varierer fra år til år, derfor vil en 3-årig beregning gi et rettferdig grunnlag for alle.

Les mer om saken på Dagbladet.no!

Norske Dansekunstneres innspill til revidert nasjonalbudsjett

Norske Dansekunstnere registrerer at det i årets revisjon av nasjonalbudsjettet naturlig nok er lagt vekt på å prioritere og sikre økonomiske tiltak for å avhjelpe den pågående Covid-19 situasjonen. Vi ser behov for ytterligere styrkinger og tiltak både til den pågående revideringen av budsjettet, og til myndighetenes videre arbeid med å innrette økonomiske virkemidler tilpasset situasjonen, da svært mange av våre medlemmer opplever å ikke være verken tilstrekkelig sikret eller ivaretatt gjennom de foreløpig fremlagte tiltakene og ordningene.

Les hele vårt innspill her!

Korona

Den 12. mars 2020 ble hele kulturfeltet satt ut av spill på grunn av restriksjoner innført av myndigheten med bakgrunn i koronapandemien. Vi står i en svært vanskelig situasjon, og vår hverdag er preget av kaos, usikkerhet. Mange kunstnere er i en økonomisk svært utsatt posisjon.

Vi har samlet all informasjon som foreligger per dags dato i en egen side.

Info om korona

Norske Dansekunstneres profesjonsstipend 2020

Styret i Norske Dansekunstnere og Stipendkomiteen har for 2020 valgt å dele ut Norske Dansekunstneres profesjonsstipend i forkant av Generalforsamlingen. 2020 er året for alternative løsninger via digitale plattformer, og siden vi ikke fysisk kan møtes og hedre stipendmottakerne på Generalforsamlingen, fremskynder vi utdelingen.

Vi gratulerer de fire stipendmottakerne :)

Katja Henriksen Schia (dans), Julie Schartum Dokken (pedagog), Ine Terese Hogstad (koreograf) og Kathrine Jacobsen (film).

Vis flere aktuelle saker