Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Kjersti Alveberg er død

Det er med stor sorg vi i dag mottok nyheten om at danser og koreograf Kjersti Alveberg har gått bort, 73 år gammel.

Alveberg var en banebrytende koreograf med et sterkt særpreg. Hennes kunstneriske arbeid var dedikert og ambisiøst på dansekunstens vegne. Hennes bidrag har satt dype spor både gjennom egenartede uttrykk i oppsetninger og produksjoner, men også de kunstnerne og de institusjoner som har fått samarbeide med henne, har kjent effekten av hennes kunstneriske kraft!

Vi hedrer ditt minne

Foto: Jörg Wiesner
Les mer!
FOTO: JÖRG WIESNER

Ny regjeringsplattform 2021-25

Den påtroppende regjeringen bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet la onsdag 14.oktober 2021 frem sin regjeringsplattform for perioden 2021-25.

De økonomiske rammene for kunsten foreslås styrket ved at 1 % av statsbudsjettet igjen skal settes av til kunst og kultur. Utover dette er plattformen vag og inneholder få konkrete ambisjoner og tiltak.

Vi kommenterer her kort på plattformen, og betydningen denne har for kunst- og kulturlivet.

Les mer

Streiken mellom og LO Stat og Spekter trappes opp

Norske Dansekunstnere støtter den lovlige streiken som pågår. Vi er naturligvis av den holdning at alle lønn og arbeidsvilkår av prinsipp må være kjønnsnøytrale og ikke diskriminerende på noe vis.

Norske Dansekunstnere er ikke en part i denne konflikten, og vi har ikke reist spørsmålet om en ny pensjonsordning i årets forhandlinger. Det vil si at dansere og koreografer som ansettes ved teatrene under Spekter er underlagt vår tariffavtale med tilhørende pensjonsordning som i dag er en innskuddsordning. Denne vil ikke bli endret eller påvirket av dagens streik med mindre vi i Norske Dansekunstnere velger dette.

Hvilken pensjonsordning som vil være mest gunstige for våre medlemmer vil vi først kunne ta stilling til når LO og Spekter har kommet til enighet om vilkårene i en ny avtale.

Vi følger prosessen. Ta direkte kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt streiken.

Innspill til ny regjeringsplattform 2021-25

I disse dager sitter AP, SP og SV i sonderinger vedrørende et potensielt regjeringssamarbeid. Vi har i påvente av at den nye regjering skal utforme en ny kulturpolitisk plattform utviklet et innspill der vi forsøker å løfte blikket og formulere danse- og scenekunstens politiske prioriteringer i noen overordnede målformuleringer.

Dette innspillet kommer i tillegg til vår offentlige uttalelse i forkant av valget med krav til en ny kunst- og kulturpolitikk.

Les mer!

Dansen snakker om «Strategi for scenekunst 2021-2025»

Mandag 6. september presenterte regjeringen «Strategi for scenekunst 2021-2025». Det er riktignok den avtroppende regjeringens ønsker for scenekunstpolitikken som legges frem i strategien, men slike strategier for scenekunsten er likevel en sjeldenhet, og vi har oppfordret ny regjering til å ta strategien med seg i sitt videre arbeid med å styrke og utvikle danse- og scenekunsten.

Norske Dansekunstnere, Dansens Hus og Danseinformasjonen inviterer til et fysisk diskusjonsrom, hvor vi i fellesskap kan diskutere strategien sett fra dansekunstens ståsted.

Mandag 27.september på Dansens Hus fra 17.00-19.00! Vel møtt!

Les mer og meld deg på!

Mandag 20.september får en av Norges mest kjente dansere, pedagoger og koreografer, Jorunn Kirkenær, blått skilt av Oslo Byes Vel montert på huset på Sørbyhaugen 33, hvor hun og Even Kirkenær i årevis hadde kombinert bolig og danseskole. I disse lokalene ble Kirkenær ballettskole etablert i 1962, og drevet under Jorunn Kirkenærs motto "Dansen er for alle".

De blå skiltene som settes opp av Oslo Byes Vel er med på å markere historien der det skjedde, og skal bidra til å hedre en betydningsfull person. Det blå skiltet er en anerkjennelse av Kirkenærs pionervirksomhet og store bidrag til norsk dans.

Vi gratulerer så mye.

Les mer!

Dansenett Norge inviterer til seminar

Dansenett Norge inviterer 20. - 22.oktober på Dansens Hus og Vega Scene i Oslo, til en langhelg spekket med faglig påfyll og kunstneriske opplevelser. Foredrag og workshop ledet av Sigrid Øvreås Svendal (Danseinformasjonen) og Lisa Baxter kommer til Oslo og vil ha workshop og seminar som retter seg både til kunstnere, produsenter og for arrangører og kommunikasjonsmedarbeidere.

I tillegg tilbyr CODA et rikholdig program bestående av produsentdager, forestillinger, filmprogram, pitch av norske dansekunstnere og arbeidsvisninger gjennom Kreativ LAB. Seminaret skjer i samarbeid med Dansens Hus og CODA Oslo International Dance Festival.

Påmelding må skje innen fristen 24.september 2021

Les mer og søk!

SKUDA ansetter nye dansere og skuespillere

Skuespiller- og danseralliansen gjennomfører en ny søknadsrunde denne høsten med sikte på å ansette kunstnere fra januar 2022. Dette med forbehold om at vi mottar økte midler. For 2022, har vi søkt om en økning i midler for å ansette 16 nye kunstnere.

Du kan søke ansettelse dersom du har jobbet i midlertidige kontrakter eller oppdrag som danser eller skuespiller i sceniske produksjoner og film-, radio- og tv produksjoner. Du skal ha vært yrkesaktiv som danser de siste 6 år eller som skuespiller siste 8 år, det vil si at dersom du ble uteksaminert september 2013 som skuespiller, eller i 2015 som danser, kvalifiserer du til å søke.

Søknadsfrist tirsdag 21. september kl 24.

Les mer og søk her!

Innspill til budsjettprosessene for Norsk Kulturfond

Vi har i dag sendt et innspill til rådet og fagadministrasjonen i Norsk kulturråd med prioriteringer for Norsk kulturfond for de kommende årene. Vi kommer med anbefalinger bl.a. om styrking av scenekunst som fagområde og ber rådet søke Kulturdepartementet om 75 mill. kr i friske midler øremerket de eksisterende ordningene for scenekunst for 2023. I tillegg kommer vi med forslag om nye ordninger for mangfold og inkludering, scenekunst rettet mot barn og unge, samt en ordning for produsentstøtte. Anbefalingene er basert på innspill fra våre medlemmer, samt andre profesjonelle aktører i dansekunstfeltet som vi har mottatt de siste årene.

Les mer!

Våre krav til ny kunst- og kulturpolitikk!

Det er en drøy uke til Stortingsvalget, og på mandag kommer endelig den svært etterlengtede og lenge utsatte Scenekunststrategien! I den forbindelse kan du lese våre prioriterte satsninger for ny kunst- og kulturpolitikk, som vil være med å løfte dansekunsten de kommende årene.

En satsning på kunstnerøkonomi og styrking av kulturfondet er noen av våre prioriterte satsningsområder for perioden 2021-25.

Les mer!

Fernanda Sparre Smith fyller 100 år

Onsdag 25.august 2021 deltok forbundsleder Kristine Karåla Øren i markeringen av Fernanda Sparre Smiths 100 års dag. Markeringen ble holdt på Teatermuseet i regi av Danseinformasjonen og Teatermuseet.

Vår hilsen til jubilatene leser du i sin helhet her!

Vi gratulerer jubilanten på det hjerteligste.

Foto: «Demonstrasjon, improvisasjon og samtale med Fernanda Sparre Smith og Ingunn Rimestad» 27. april 2018 på Scenehuset i Oslo, i regi av dansekunstner Mina Weider. Foto av Sigrun Drivdal Johnsen.

Søk stipend fra Oslo Kommune

Oslo kommune har satt av 12,5 mill. kroner i stipender til Oslo-baserte kunstnere som en del av byrådets krisepakke til kulturaktører. Av disse skal 2 mill. kroner fordeles til scenekunstnere. Formålet er å styrke økonomien til hardt pressede kunstnere og stimulere til produksjon. Midlene skal fordeles til enkeltkunstnere basert på en åpen søknadsrunde.

Danse- og teatersentrum forvalter midlene til stipend til danse- og scenekunstnere.

Søknadsfrist 15.september 2021

Les mer!

Fernanda Sparre Smith fyller 100 år

Vi gratulerer Fernanda Sparre Smith som fyller 100 år onsdag 18.august 2021. Fernanda er en stor nestor som har virket som danser, pedagog, koreograf og danseanmelder siden 40-tallet.

Vi deler dette svært inspirerende intervjuet ført i pennen av Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand for Danseinformasjonen i forbindelse med den store dagen.

Foto: «Demonstrasjon, improvisasjon og samtale med Fernanda Sparre Smith og Ingunn Rimestad» 27. april 2018 på Scenehuset i Oslo, i regi av dansekunstner Mina Weider. Foto av Sigrun Drivdal Johnsen.
Les mer!

Norske Dansekunstnere innspill til Ytringsfrihetskommisjonen

Fredag 25.juni 2021 sendte Norske Dansekunstnere innspill til Ytringsfrihetskommisjonen.

Kunstnere i Norge opplever et stadig hardere ytringsklima og blir i økende grad utsatt for hets og trakassering med referanser til kunsten de skaper. Særlig rammer dette kunstnere i det prosjektbaserte, frie scenekunstfeltet. Norske Dansekunstnere blir til stadighet informert om hendelser der hetsende og trakasserende ytringer rettes mot kunstnere. Vi blir også bedt om å bistå kunstnere som opplever dette, både med juridisk ekspertise og som støtteapparat for kunstnerne i prosessen knyttet til håndtering og oppfølging overfor politi og påtalemyndigheter.

Ytringsfrihetskommisjonen

Innspill sendt til Ytringsfrihetskommisjonen og Kulturdepartementet 25juni2021

Norske Dansekunstnere uttalelse om innspillet til Ykom og støttebrevet fra kunstnerorganisasjonene

Ytringsfriheten står som et ufravikelig prinsipp og utgjør grunnlaget for det offentlige ordskiftet i Norge. Den er faktisk fundamental og grunnleggende for vårt demokrati. Derom hersker ingen tvil, så la oss bare sementere det som utgangspunkt en gang for alle!

Vi kommer gjennom denne uttalelsen med en klargjøring knyttet til innspillet Norske Dansekunstnere sendte til Ytringsfrihetskommisjonen, og som vi står alene bak. Øvrige organisasjoner hefter ikke for innholdet eller meningene her, disse stilte seg utelukkende støttende til de dansekunstnere vi representerer som opplever hets og trakassering.

Støttebrevet som de 15 organisasjonene stilte seg bak hadde som mål å utelukkende vise solidaritet med dem som opplever hets. Ingen av organisasjonene støtter hverken boikott eller scenenekt. Organisasjonene har vist sin solidaritet med utsatte kunstnere, for å styrke og utvide ytringsrommet.

Hvor mye skal vi tåle?

Uttalelse fra Norske Dansekunstnere
Vis flere aktuelle saker