Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Vil du være med på å forme fremtiden for dansekunstnere i Norge?

Valgkomiteen har startet arbeidet for å finne kandidater som ønsker å stille til valg i de ulike styrene og komiteene i Norske Dansekunstnere. Disse vil velges på generalforsamlingen i 2021. Som tillitsvalgt får du innsikt i det politiske arbeidet som former dansefeltet, nyttig organisatorisk erfaring, og du møter andre engasjerte dansekunstnere. Ved å bidra er du med på å styrke forbundets arbeid og dermed dansekunstens stilling i samfunnet.

Ta kontakt hvis du har forslag til kandidater, hvis du vil gjøre en innsats selv eller trenger mer informasjon! Vi vil gjerne høre fra deg!

Send en mail til valgkomitèens leder, Mikael Rønne: mikaelronne@gmail.com

Frist for innspill er søndag 17. januar 2021.

Valgkomiteen ved Terje Tjøme Mossige, Jens Jeffry Trinidad, Katja Schia, Hege Haagenrud og Mikael Rønne

Stimuleringsordningen på ville veier?

Vi ser dessverre at støtteordningene ikke fungerer optimalt, og etterlater aktørene forvirret og svært bekymret. Problemet slik vi ser det, har utspring i at grensedragningen mellom stimuleringsordningen og kompensasjonsordningen er uklart definert fra kulturdepartementets side. Det kan ikke være slik at saksbehandlingstid hos Norsk Kulturråd, hvor man ligger i søknadsbunken, og hvilket tidspunkt en søker får behandlet søknaden sin på, skal ha avgjørende betydning for om man kvalifiserer til stimuleringsordningen eller kompensasjonsordningen.

Les uttalelse sendt til Kulturdepartementet fra fra Creo, Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere i lenken ved siden av.

Uttalelse fra Creo, Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere

Sendt Kulturdepartementet 19.11.2020

Norske Dansekunstnere lyser ut 2 stillinger

Styret i Norske Dansekunstnere har siden 2018 arbeidet med å utvikle organisasjonen, slik at den er mer robust og står klar for å møte medlemmenes utfordringer og hverdag på en mer inkluderende og utfyllende måte. Arbeidet har blitt informert om og behandlet på forbundets generalforsamling både i 2019 og 2020.

Styret har i samarbeid med jurister og Einar B. Strømstad fra Styrkr sett på alle sider av organisasjonen, og hvordan denne på en hensiktsmessig og effektiv måte kan svare på sitt mandat overfor medlemmene. Vi har nå kommet så langt at vi har behov for ytterligere kompetanse og kapasitet inn i administrasjonen, og lyser dermed ut to stillinger.

Vi oppfordrer aktuelle kandidater til å søke, og ber om at informasjonen videreformidles til aktuelle kandidater utenfor forbundets kanaler.

Søknadsfrist fredag 4.desember 2020 klokken 13.00
Søknad med CV sendes per mail til: nestleder@norskedansekunstnere.no

Stillingsutlysninger

Norske dansekunstnere uttaler seg i media!

Nestleder Eva Grainger uttaler seg om svakheter i stimuleringsordningen i Dagsavisen onsdag 4.november 2020, sammen med Hans Ole Rian i Creo.

– Å bli fortalt av Abid Raja at det viktigste nå er å opprettholde aktiviteten, smaker litt vondt, sier Grainger.

– Mange av kunstnerne i det frie feltet kan faktisk ikke være aktive, for nærmere 40 prosent av markedet deres er stengt ned. For det frie, prosjektbaserte scenekunstfeltet er en veldig stor del av aktiviteten ikke mulig å gjennomføre, fordi aktiviteten skjer utenfor Norges grenser, sier hun til Dagsavisen.

Les mer!

Søk Norske Dansekunstnere profesjonsstipend!

Norske Dansekunstnere deler hvert år ut fire profesjonsstipend. Nå nærmer søknadsfristen seg, og vi oppfordrer alle dansekunstnere til å søke!

Norske Dansekunstneres egne profesjonsstipend tildeles årlig og er ment som motivasjon til å fortsette ditt engasjement og arbeid innen dansekunsten. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag i fire kategorier: koreograf, danser, pedagog og video/film.

Søknadsfrist 15.desember 2020

Les mer!

Dansenett Norge inviterer til webinar

Dansenett Norge inviterer til webinar med Lisa Baxter for dansekunstnere som vil forstå mer om sammenhengen mellom eget kunstnerisk arbeid og publikums opplevelse. Webinaret fokuserer på de tre pilarene i kunstproduksjon; din hovedmotivasjon for arbeidet, din kunstneriske praksis og publikums opplevelse av arbeidet ditt - og hvordan disse tre pilarene gjensidig påvirker hverandre.

Webinaret er for scenekunstnere, og du vil delta gjennom praktiske øvelser, grupper og diskusjoner. Lisa Baxter leder webinaret over 3 økter fra 14.00-16.00 den 11.nov, 23.nov og 3.des 2020

Påmelding innen 9.november 2020 til kirre@dansenshus.com

Les mer!

Kompensasjons- og stimuleringsmidler til Norsk Kulturråd

Mandag 19.oktober fremla Kulturministeren den nye kompensasjons- og stimuleringsordningen, hvor 130 mill kr. er satt av til etablerte ordninger i kultursektoren for å stimulere til aktivitet.

Forbundet har siden 16.mars bedt om at det øremerkes og tildeles midler til den frie prosjektbaserte dansekunsten via prosjektordningene for scenekunst i Kulturfondet, og synes det er svært gledelig at Kulturrådet nå får 50 millioner kr til blant annet ordningene "Forprosjekt scenekunst" og "Fri scenekunst - prosjekt (dans og teater).

Pressemelding Kulturrådet

Pressemelding Kulturdepartementet

Faglig og kunstnerisk påfyll?

- Hva skal til for å være i utvikling og ha et bærekraftig virke eller kunstnerskap?

I scenekunstfeltet må dansekunstnere ofte kunne veksle mellom å skape, utøve, og formidle.

Post-BA – dansekunst på KHIO tilbyr flere utdanningsløp som imøtekommer denne virkeligheten. Tirsdag 17 nov. kl. 09.30 – 10.30 – kan du møte studenter fra de tre programmene som har gjort seg noen erfaringer med flere utdanninger i sitt kunstnerskap, i tillegg vil de programansvarlige være der for å svare på eventuelle spørsmål. Møtet gjennomføres digitalt!

Mer info her!

Norske Dansekunstnere skriftlig innspill til Statsbudsjettet 2021

Norske Dansekunstnere har torsdag 15.oktober sendt skriftlige innspill til Statsbudsjettet 2021.
Forbundet spiller inn til Familie- og Kulturkomiteen og Forsvarskomiteen.

Forbundet stiller seg i tillegg bak innspill sendt fra Kunstnernettverket og Norwaco.

Vi ber også om at Arbeids- og sosialdepartementet må videreføre kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende i 2021.

Innspill til Kulturbudsjettet 2021

Innspill sendt til Familie- og kulturkomitéen

Innspill til Utenriks- og forsvarsbudsjettet 2021

Innspill sendt til Utenriks- og forsvarskomitéen

En kulturminister med hjerte for dansen!

Norske Dansekunstnere vil berømme kulturminister Abid Q. Raja for å løfte dansen som kunstform og legge vekt på å sikre både infrastruktur og tryggere rammevilkår for dans i Norge. I en krisetid hvor mye handler om kompensasjonsordninger og tiltak for å få det norske samfunnet gjennom koronakrisen, er det svært lovende at kulturministeren har sett at dansekunsten trenger å styrkes gjennom nye tiltak og friske midler.

Pressemelding Norske Dansekunstnere

Kulturbudsjettet 2021

Viktig satsning på dans i statsbudsjettet for 2021

Statsbudsjettet for 2021 ble lagt frem klokken 10.00 onsdag 7.oktober 2020!

I budsjettet står det: "Regjeringen foreslår å styrke dansefeltet med 11mill. kroner. Flere profesjonelle dansemiljøer har vokst fram i ulike deler av landet etter flere år med prosjekt tilskudd fra Norsk kulturfond, og regjeringen ønsker å ivareta disse. Økningen skal bidra til å styrke infrastrukturen for profesjonell dans, fremme produksjon og formidling av dans, legge til rette for økt aktivitet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og gi dans som kunstform et løft."

Regjeringen anerkjenner dansekunstens behov for et finansielt løft som sikrer infrastruktur, produksjon og formidling av dansekunst. De 11 regionale kompetansesentrene for dans løftes til Post 74, Kap. 320. Regjeringen anerkjenner også at de etablerte kompaniene har behov for en forutsigbar finansiering, slik at disse kan fortsette sin virksomhet under stabile forhold. Jo Strømgren Kompani og Verdensteateret forslås med 3 mill. hver under Post 75, Kap. 320.

Det er svært gledelig at regjeringen viderefører de 100 millionene til kunstnerstipender. For 2021 innebærer det en økning på 300 nye
arbeidsstipender. " Kunstnerstipendene har i tiår vært et av våre viktigste kunstpolitiske virkemidler. I en krisetid er de viktigere enn noensinne, sier utvalgsleder Trude Gomnæs Ugelstad i Statens kunstnerstipend".

Danse- og teatersentrum og Danseinformasjonen foreslås økt med henholdsvis 500 000,- og 400 000,-, som en del av regjeringens styrking av dansefeltet.

Vi er takknemlige for at regjeringen har sett at dansefeltet ikke kan
vente på scenekunststrategien, og at de derfor ser det som nødvendig å iverksette noen tiltak allerede fra 2021. Regjeringen foreslår å styrke dansefeltet med 11mill. kroner. Flere profesjonelle dansemiljøer har vokst fram i ulike deler av landet etter flere år med prosjekt tilskudd fra Norsk kulturfond, og regjeringen ønsker å ivareta disse.

#REDALERT NORGE markeres onsdag 30.september over hele landet

RØDT FARENIVÅ FOR KULTUR OG EVENTBRANSJEN

Regjeringen har besluttet å avslutte kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende fra 1. november. Ordningen som ble innført i april har så langt truffet godt og sørget for at teknikere og musikere har overlevd koronakrisen frem til nå. Det er derfor kritisk for bransjen at regjeringen avvikler en ordning som faktisk fungerer.

Meldingen fra hele kultur – og eventbransjen er klar: Regjeringen må stå løpet ut og videreføre kompensasjonsordningen frem til Koronakrisen er over!

Se mer her!

Bærum Kulturhus inviterer!

Velkommen til informasjonsmøte!

Bærum Kulturhus invitere til informasjonsmøte om sitt virke som regionalt kompetansesenter for dans og kunstnerisk samtale med Michèle Noiret. Dans Sørøst-Norge er samlebegrepet for denne satsingen. Vi ønsker å binde en sterkere dialog til fagfeltet og håper at du kan delta 30. oktober kl. 16:30 - 18:30, på Foajescenen Bærum Kulturhus. Arrangement er gratis og billett må hentes ut ved å klikke her.

Kartlegging!

Dans Sørøst-Norge ønsker å kartlegge kunstnere med tilknytning til Viken. Vi ber om at alle kunstnere, utøvende og koreografer uavhengig av alder og erfaring, å fylle ut spørreundersøkelsen her. Ved spørsmål ta kontakt via epost: kira.senkpiel@baerum.kommune.no

Vis flere aktuelle saker