Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Finn Tveito - Stipend for Mannlige Dansekunstnere

Finn Tveitos Stiftelse for utdannelse av mannlige norske dansere vil i 2022 dele ut stipend på opptil kr 50 000,- for videreutdannelse av mannlige dansere.

Stipendets hovedformål er å yte økonomisk bistand til videreutdannelse/studier av mannlige dansere, fortrinnsvis norske.

Søknadsfrist er 31.desember 2021

Stipend for dansekunstnere

Kort undersøkelse om ny ordning for etablerte scenekunstkompanier

Vi ber våre medlemmer svare på en kort undersøkelse om den nye ordningen for etablerte scenekunstkompanier!

Regjeringen har varslet at en tilskuddsordning for etablerte kompanier skal tre i kraft i 2022. Ordningen er også forespeilet i den nylig fremlagte Strategi for scenekunst 2021-2025. Formålet med ordningen er å gi etablerte scenekunstkompanier mer økonomisk stabilitet og forutsigbarhet. Ordningen skal forskriftsfestes.

Norske Dansekunstnere er invitert i innspillsmøte med Kulturdepartementet 24.11. Vi ønsker innspill fra relevante aktører i dansekunstfeltet om hvordan denne ordningen bør innrettes. Vi ber dere derfor svare på følgende spørsmål, som er oversendt oss fra Kulturdepartementet. Vi ber om kortfattede svar innen mandag 22.november klokken 12.00, fordi det er kort behandlingsfrist.

Til undersøkelsen

Innspillsmøte for kunstnere

Kulturdepartementet inviterer enkeltkunstnere, aktører, kompanier til et åpent innspillsmøte 25.november 2021 for å komme med innspill til hvordan den nye ordningen bør innrettes! Vi oppfordrer alle danse- og scenekunstnere og kompanier til å melde seg på! Mer informasjon om innhold i møtet og påmelding finner du på KUD sine nettsider.

Bakgrunn: Regjeringen har varslet at en tilskuddsordning for etablerte kompanier skal tre i kraft i 2022. Kulturdepartementet er i gang med utforming av en slik ordning, og ønsker en bred involvering fra scenekunstfeltet.

Les mer

Innspill tilleggsproposisjon statsbudsjettet 2022

Den nye regjeringen la 8.11. frem en tilleggsproposisjon for statsbudsjettet for 2022. Denne inneholder 59 mill. nye kunst- og kulturkroner utover det som ble foreslått i Solberg-regjeringens budsjettforslag. Økningene som er av størst betydning for dansekunstnere er den foreslåtte styrkingen av Statens kunstnerstipend med 33,2 mill. kr og 100 nye arbeidsstipender.

Vi sendte 15.november 2021 skriftlig innspill til Familie- og kulturkomiteen, hvor vi kommenterer på de foreslåtte endringene.
Les mer!

NRKs kulturarv kan bli borte!

Norsk Dansekunstnere er blant 31 av Norwacos medlemsorganisasjoner som i dag går ut med et opprop til NRKwww.ikketilgjengelig.no. Organisasjonene advarer mot NRKs manglende vilje til å betale rimelig vederlag til innleide frilansere og kunstnere- Dette kan føre til at store deler av NRK-arkivet går i svart fra nyttår.

NRKs arkiv med egenproduserte TV- og radioprogrammer er en del av vår felles kulturarv og tilhører oss alle. Dessverre er bare deler av arkivet tilgjengelig, fordi statskringkasteren vil presse ned betalingen til de som har vært med å lage innholdet. Avtalen som åpner for å dele innholdet, løper ut ved årsskiftet. Det er gjennomført flere forhandlingsmøter, men avstanden mellom partene er stor.

Les mer!

Vi inviterer til digitalt lunchmøte

Vi inviterer til en digital uformell prat om statsbudsjettet 2022, tilleggsproposisjonen fra kulturminister Anette Trettebergstuen, ny kulturpolitisk ledelse og dansekunstens visjoner for kulturpolitikken frem til 2025. Vi ønsker tilbakemeldinger og innspill på dansekunstens behov, og tar gjerne imot forslag til konkrete tiltak både når det gjelder nåværende tilskuddsordninger og nye ordninger og tiltak som kan bidra til å bedre dansekunstneres arbeidsforhold, lønnsvilkår og mulighet for produksjon, distribusjon og formidling.

Mandag 15.november fra 12.00 - 13.00

Meld deg på til kontakt@norskedansekunstnere.no

Les mer!

Meld dansegruppa på Measure Your Crew!

Measure Your Crew inviterer dansecrews og grupper til å vise hver sin treminutters koreografi for et ekstremt dedikert og jublende publikum. I Measure Your Crew er det nemlig publikum som er med på å bestemme hvem som vinner.

Deltakerne kan konkurrere i hvilken dansesjanger som helst, men koreografien kan være max 3 minutter. Antall i en gruppe må være minimum 2 og maksimum 12 personer.

Showstart: lørdag 27. november kl. 19.00.


Påmeldingsfrist fredag 12. november - link til påmeldingskjema her!

Les mer!

Kjersti Alveberg er død

Det er med stor sorg vi i dag mottok nyheten om at danser og koreograf Kjersti Alveberg har gått bort, 73 år gammel.

Alveberg var en banebrytende koreograf med et sterkt særpreg. Hennes kunstneriske arbeid var dedikert og ambisiøst på dansekunstens vegne. Hennes bidrag har satt dype spor både gjennom egenartede uttrykk i oppsetninger og produksjoner, men også de kunstnerne og de institusjoner som har fått samarbeide med henne, har kjent effekten av hennes kunstneriske kraft!

Vi hedrer ditt minne

Foto: Jörg Wiesner
Les mer!
FOTO: JÖRG WIESNER

Ny regjeringsplattform 2021-25

Den påtroppende regjeringen bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet la onsdag 14.oktober 2021 frem sin regjeringsplattform for perioden 2021-25.

De økonomiske rammene for kunsten foreslås styrket ved at 1 % av statsbudsjettet igjen skal settes av til kunst og kultur. Utover dette er plattformen vag og inneholder få konkrete ambisjoner og tiltak.

Vi kommenterer her kort på plattformen, og betydningen denne har for kunst- og kulturlivet.

Les mer

Streiken mellom og LO Stat og Spekter trappes opp

Norske Dansekunstnere støtter den lovlige streiken som pågår. Vi er naturligvis av den holdning at alle lønn og arbeidsvilkår av prinsipp må være kjønnsnøytrale og ikke diskriminerende på noe vis.

Norske Dansekunstnere er ikke en part i denne konflikten, og vi har ikke reist spørsmålet om en ny pensjonsordning i årets forhandlinger. Det vil si at dansere og koreografer som ansettes ved teatrene under Spekter er underlagt vår tariffavtale med tilhørende pensjonsordning som i dag er en innskuddsordning. Denne vil ikke bli endret eller påvirket av dagens streik med mindre vi i Norske Dansekunstnere velger dette.

Hvilken pensjonsordning som vil være mest gunstige for våre medlemmer vil vi først kunne ta stilling til når LO og Spekter har kommet til enighet om vilkårene i en ny avtale.

Vi følger prosessen. Ta direkte kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt streiken.

Innspill til ny regjeringsplattform 2021-25

I disse dager sitter AP, SP og SV i sonderinger vedrørende et potensielt regjeringssamarbeid. Vi har i påvente av at den nye regjering skal utforme en ny kulturpolitisk plattform utviklet et innspill der vi forsøker å løfte blikket og formulere danse- og scenekunstens politiske prioriteringer i noen overordnede målformuleringer.

Dette innspillet kommer i tillegg til vår offentlige uttalelse i forkant av valget med krav til en ny kunst- og kulturpolitikk.

Les mer!
Vis flere aktuelle saker