Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Vil du være med på å forme fremtiden for dansekunstnere i Norge?

Valgkomiteen har startet arbeidet for å finne kandidater som ønsker å stille til valg i de ulike styrene og komiteene i Norske Dansekunstnere. Disse vil velges på generalforsamlingen i 2021. Som tillitsvalgt får du innsikt i det politiske arbeidet som former dansefeltet, nyttig organisatorisk erfaring, og du møter andre engasjerte dansekunstnere. Ved å bidra er du med på å styrke forbundets arbeid og dermed dansekunstens stilling i samfunnet.

Ta kontakt hvis du har forslag til kandidater, hvis du vil gjøre en innsats selv eller trenger mer informasjon! Vi vil gjerne høre fra deg!

Send en mail til valgkomitèens leder, Mikael Rønne: mikaelronne@gmail.com

Frist for innspill er søndag 17. januar 2021.

Valgkomiteen ved Terje Tjøme Mossige, Jens Jeffry Trinidad, Katja Schia, Hege Haagenrud og Mikael Rønne

Stimuleringsordningen på ville veier?

Vi ser dessverre at støtteordningene ikke fungerer optimalt, og etterlater aktørene forvirret og svært bekymret. Problemet slik vi ser det, har utspring i at grensedragningen mellom stimuleringsordningen og kompensasjonsordningen er uklart definert fra kulturdepartementets side. Det kan ikke være slik at saksbehandlingstid hos Norsk Kulturråd, hvor man ligger i søknadsbunken, og hvilket tidspunkt en søker får behandlet søknaden sin på, skal ha avgjørende betydning for om man kvalifiserer til stimuleringsordningen eller kompensasjonsordningen.

Les uttalelse sendt til Kulturdepartementet fra fra Creo, Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere i lenken ved siden av.

Uttalelse fra Creo, Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere

Sendt Kulturdepartementet 19.11.2020

Norske Dansekunstnere lyser ut 2 stillinger

Styret i Norske Dansekunstnere har siden 2018 arbeidet med å utvikle organisasjonen, slik at den er mer robust og står klar for å møte medlemmenes utfordringer og hverdag på en mer inkluderende og utfyllende måte. Arbeidet har blitt informert om og behandlet på forbundets generalforsamling både i 2019 og 2020.

Styret har i samarbeid med jurister og Einar B. Strømstad fra Styrkr sett på alle sider av organisasjonen, og hvordan denne på en hensiktsmessig og effektiv måte kan svare på sitt mandat overfor medlemmene. Vi har nå kommet så langt at vi har behov for ytterligere kompetanse og kapasitet inn i administrasjonen, og lyser dermed ut to stillinger.

Vi oppfordrer aktuelle kandidater til å søke, og ber om at informasjonen videreformidles til aktuelle kandidater utenfor forbundets kanaler.

Søknadsfrist fredag 4.desember 2020 klokken 13.00
Søknad med CV sendes per mail til: nestleder@norskedansekunstnere.no

Stillingsutlysninger

Norske dansekunstnere uttaler seg i media!

Nestleder Eva Grainger uttaler seg om svakheter i stimuleringsordningen i Dagsavisen onsdag 4.november 2020, sammen med Hans Ole Rian i Creo.

– Å bli fortalt av Abid Raja at det viktigste nå er å opprettholde aktiviteten, smaker litt vondt, sier Grainger.

– Mange av kunstnerne i det frie feltet kan faktisk ikke være aktive, for nærmere 40 prosent av markedet deres er stengt ned. For det frie, prosjektbaserte scenekunstfeltet er en veldig stor del av aktiviteten ikke mulig å gjennomføre, fordi aktiviteten skjer utenfor Norges grenser, sier hun til Dagsavisen.

Les mer!

Søk Norske Dansekunstnere profesjonsstipend!

Norske Dansekunstnere deler hvert år ut fire profesjonsstipend. Nå nærmer søknadsfristen seg, og vi oppfordrer alle dansekunstnere til å søke!

Norske Dansekunstneres egne profesjonsstipend tildeles årlig og er ment som motivasjon til å fortsette ditt engasjement og arbeid innen dansekunsten. Stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag i fire kategorier: koreograf, danser, pedagog og video/film.

Søknadsfrist 15.desember 2020

Les mer!

Dansenett Norge inviterer til webinar

Dansenett Norge inviterer til webinar med Lisa Baxter for dansekunstnere som vil forstå mer om sammenhengen mellom eget kunstnerisk arbeid og publikums opplevelse. Webinaret fokuserer på de tre pilarene i kunstproduksjon; din hovedmotivasjon for arbeidet, din kunstneriske praksis og publikums opplevelse av arbeidet ditt - og hvordan disse tre pilarene gjensidig påvirker hverandre.

Webinaret er for scenekunstnere, og du vil delta gjennom praktiske øvelser, grupper og diskusjoner. Lisa Baxter leder webinaret over 3 økter fra 14.00-16.00 den 11.nov, 23.nov og 3.des 2020

Påmelding innen 9.november 2020 til kirre@dansenshus.com

Les mer!

Kompensasjons- og stimuleringsmidler til Norsk Kulturråd

Mandag 19.oktober fremla Kulturministeren den nye kompensasjons- og stimuleringsordningen, hvor 130 mill kr. er satt av til etablerte ordninger i kultursektoren for å stimulere til aktivitet.

Forbundet har siden 16.mars bedt om at det øremerkes og tildeles midler til den frie prosjektbaserte dansekunsten via prosjektordningene for scenekunst i Kulturfondet, og synes det er svært gledelig at Kulturrådet nå får 50 millioner kr til blant annet ordningene "Forprosjekt scenekunst" og "Fri scenekunst - prosjekt (dans og teater).

Pressemelding Kulturrådet

Pressemelding Kulturdepartementet

Faglig og kunstnerisk påfyll?

- Hva skal til for å være i utvikling og ha et bærekraftig virke eller kunstnerskap?

I scenekunstfeltet må dansekunstnere ofte kunne veksle mellom å skape, utøve, og formidle.

Post-BA – dansekunst på KHIO tilbyr flere utdanningsløp som imøtekommer denne virkeligheten. Tirsdag 17 nov. kl. 09.30 – 10.30 – kan du møte studenter fra de tre programmene som har gjort seg noen erfaringer med flere utdanninger i sitt kunstnerskap, i tillegg vil de programansvarlige være der for å svare på eventuelle spørsmål. Møtet gjennomføres digitalt!

Mer info her!

Norske Dansekunstnere skriftlig innspill til Statsbudsjettet 2021

Norske Dansekunstnere har torsdag 15.oktober sendt skriftlige innspill til Statsbudsjettet 2021.
Forbundet spiller inn til Familie- og Kulturkomiteen og Forsvarskomiteen.

Forbundet stiller seg i tillegg bak innspill sendt fra Kunstnernettverket og Norwaco.

Vi ber også om at Arbeids- og sosialdepartementet må videreføre kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende i 2021.

Innspill til Kulturbudsjettet 2021

Innspill sendt til Familie- og kulturkomitéen
Vis flere aktuelle saker