Norske Dansekunstnere er et uavhengig fagforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

AP og SV vil redde etablerte dansekompanier

Anette Trettebergstuen og Freddy André Øvstegård legger press på Kulturministeren!

– Jeg etterlyser kulturminister Abid Raja (V) i denne saken. Hva vil han gjøre? Både han og vi kan sole oss i glansen av dansekompaniene når de gjør det godt i utlandet. Da må vi ikke ta fra dem finansieringen. De får det ikke til å gå rundt, det må vi bare erkjenne. Hvis vi skal ta vare på kompanier i ypperste klasse, trengs det statlig drahjelp, sier Trettebergstuen.

– Vi bør etablere en ny ordning rettet inn mot langsiktig og forutsigbar støtte til denne infrastrukturen innenfor scenekunsten, som disse kompaniene er en del av. Nå faller de mellom alle stoler, mener Øvstegård.

Dagsavisen 8.september 2020

"En forvaltningsbrist med store konsekvenser."

De frie kompaniene er viktige bidragsytere til norsk scenekunst og til de etablerte institusjonene. Det er kritisk at flere vurderer å legge ned driften, da vi mister internasjonalt anerkjente kunstnerskap og kompanier, fagkompetanse i produksjonsleddet, internasjonale nettverk og eksport av norsk dansekunst nasjonalt og internasjonalt. Norsk dansekunst står i en særstilling, og mangler nødvendig infrastruktur og finansiering. Dette har vi påpekt igjen og igjen og igjen...så langt til ingen nytte

Får vi ikke bedret situasjonen for dansekunsten er vi bekymret for utviklingen av kunstformen. "For hvem vil inn gå inn i en kunstform hvor alt er så skjørt og usikkert?" spør Eva Grainger, nestleder i Norske Dansekunstnere i Dagsavisen.

Dagsavisen 8.september 2020

Norske Dansekunstnere må igjen dessverre erkjenne at vi har en forvaltningsbrist av norsk dansekunst. Omleggingen fra Basisfinansiering til Kunstnerskapsstøtte under Norsk Kulturråd har siden 2018 vist at ingen ivaretar feltets behov for langsiktighet og mulig etablering og drift av kompanier over lengre tid.

Fredag forrige uke ble det kjent at 7 etablerte kompanier som tidligere har mottatt basisfinansiering har fått avslag på kunstnerskapsstøtte. Dette betyr i praksis en nedleggelse av flere fremstående, norske kompanier som over tid har oppnådd stor internasjonal anerkjennelse. Dette innebærer tap av kunstfaglig kompetanse og internasjonale nettverk og forbindelser som er bygget opp over mange år. Dette er en kompetanse som staten har investert vesentlige midler i over de siste 12 årene. Fra vårt ståsted vitner denne omleggingen om en forvaltningsbrist med store konsekvenser.

Vi jobber for å se på gode innretninger som kan løse danse- og scenekunstens prekære behov for bedrede rammevilkår og en infrastruktur som kan ivareta kunstnere og kompanier.

Syv «etablerte scenekunstkompanier» har fått avslag på kunstnerskapstøtten fra Kulturrådet

900 millioner til kultursektoren

– Tiden er inne for å stimulere til økt aktivitet i kultursektoren. Derfor etablerer regjeringen nå en stimuleringsordning for å sikre et bredt tilbud av kulturarrangementer over hele landet. Et rikt og variert kulturliv, med mangfold og bred representasjon, er en forutsetning for et velfungerende demokrati og er viktigere enn noen gang, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Norske Dansekunstnere er positive til at kompensasjonsordningen videreføres, og at det fra 1.oktober settes fokus på stimuleringstiltak. Vi er spent på å se hvordan stimuleringsordningen innrettes, og hvordan den vil ivareta kunst- og kulturlivet. Vi er bekymret for at det frie prosjektbaserte scenekunstfeltet ikke ivaretas godt nok via ordningene.

Pressemelding Kulturdepartementet

Vi er tilbake på kontoret!

Norske Dansekunstnere er tilbake på kontoret fra mandag 10.august!

Fra 10.august - 7.september vil vi ha redusert kapasitet på kontoret, på grunn av permisjon hos forbundsleder.

Telefonen er bemannet fra 10.00 - 12.00 mandag - fredag, men vi ber om forståelse for at vi ikke har kapasitet til å besvare alle henvendelser. Du kan derimot alltid sende oss en mail:

kontakt@norskedansekunstnere.no

Norske Dansekunstneres innspill til revidert nasjonalbudsjett

Norske Dansekunstnere registrerer at det i årets revisjon av nasjonalbudsjettet naturlig nok er lagt vekt på å prioritere og sikre økonomiske tiltak for å avhjelpe den pågående Covid-19 situasjonen. Vi ser behov for ytterligere styrkinger og tiltak både til den pågående revideringen av budsjettet, og til myndighetenes videre arbeid med å innrette økonomiske virkemidler tilpasset situasjonen, da svært mange av våre medlemmer opplever å ikke være verken tilstrekkelig sikret eller ivaretatt gjennom de foreløpig fremlagte tiltakene og ordningene.

Les hele vårt innspill her!

Korona

Den 12. mars 2020 ble hele kulturfeltet satt ut av spill på grunn av restriksjoner innført av myndigheten med bakgrunn i koronapandemien. Vi står i en svært vanskelig situasjon, og vår hverdag er preget av kaos, usikkerhet. Mange kunstnere er i en økonomisk svært utsatt posisjon.

Vi har samlet all informasjon som foreligger per dags dato i en egen side.

Info om korona

Norske Dansekunstneres profesjonsstipend 2020

Styret i Norske Dansekunstnere og Stipendkomiteen har for 2020 valgt å dele ut Norske Dansekunstneres profesjonsstipend i forkant av Generalforsamlingen. 2020 er året for alternative løsninger via digitale plattformer, og siden vi ikke fysisk kan møtes og hedre stipendmottakerne på Generalforsamlingen, fremskynder vi utdelingen.

Vi gratulerer de fire stipendmottakerne :)

Katja Henriksen Schia (dans), Julie Schartum Dokken (pedagog), Ine Terese Hogstad (koreograf) og Kathrine Jacobsen (film).

Norske Dansekunstnere lanserer endelig ny nettside

Etter lang tids arbeid lanserer vi endelig vår nye nettside. Vi takker Netlife Bergen for godt samarbeid gjennom hele prosessen, og ser frem til å dele nettsiden med alle våre medlemmer og følgere.

Forbundet har fremskyndet lansering av nettsiden på grunn av et stort behov for å kommunisere til våre medlemmer angående koronapandemien. Vi ber derfor om forståelse for at noen av sidene fremdeles er under utarbeidelse.

Regjeringen snur - skrinlegger kulturens regionreform

Norske Dansekunstnere er svært fornøyde med dagens nyhet fra Kulturdepartementet:

"- På grunnlag av god og grundig dialog det siste året har regjeringen besluttet at vi ikke går videre med forslaget om å overføre et større ansvar på kulturområdet til fylkeskommunene som ledd i regionreformen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja."

Å overføre ansvaret for kulturen til regionene var i utgangspunktet en dårlig idé! Staten skal fortsatt ha et nasjonalt ansvar for kulturpolitikken.

Pressemelding Kulturdepartementet 05.05.2020

Skatteveiledning 2020

Norske Dansekunstnere tilbyr i samarbeid med Otto Risanger omfattende skatteveiledning til sine medlemmer. Veiledningen består av 6 e-bøker som oppdateres årlig. Årets utgave er på plass, og for informasjon om tilgang til denne anbefaler vi deg om å kontakte forbundet på mail

E-bøkene kan gi deg svar på spørsmål om: Utfylling av næringssoppgaven, skatt, fordeler ved forskjellige tilknytningsformer, sosiale kostnader osv.

Vis flere aktuelle saker