Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Korona

Den 12. mars 2020 ble hele kulturfeltet satt ut av spill grunnet restriksjonene myndighetene innførte med bakgrunn i koronapandemien. Vi står i en vanskelig situasjon, der vår hverdag er preget av kaos og usikkerhet. Mange kunstnere er kommet i en svært utsatt posisjon økonomisk. På denne siden finner dere relevant informasjon. Vi oppdaterer siden fortløpende!

For dansekunstnere treffer restriksjonene fra myndighetene hardt. Alt arbeid, alle oppdrag er avlyst i lang tid fremover. Vi kan ikke utøve dans fra scenen, vi kan ikke møtes i studio for å produsere nye forestillinger, vi kan ikke undervise. Arrangører opplever store inntektstap, mens de private ballettskolene står i en kritisk økonomisk situasjon. Norske Dansekunstnere er svært bekymret for utsatte kunstnere, som står i en særstilling uten noen form for sikkerhetsnett. Forbundet spiller kontinuerlig inn til politikere, departement og Kulturrrådet m.fl. for å sikre gode tiltak og kompensasjonsordninger for hele feltet.

Les våre innspill her!

Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Mandag 4.mai åpnet NAV søknadsskjema for den midlertidige kompensasjonsordningen for selvstendig nærinsdrivende og frilansere, som har opplevd inntektsbortfall i forbindelse med Covid-19 pandemien.

Ordningen er søkbar hos NAV.

Vi oppfordrer alle til å lese nøye gjennom teksten. I tillegg har Creo kommet med en grundig gjennomgang som kan være til hjelp ved utfylling av skjema.

Vi gjør oppmerksom på at ordet "frilanser" i følge loven avviker fra den måten mange bruker ordet i dagligtale. Les mer her!

Dagpenger for kunstnere med kombinasjonsinntekter

Med kombinasjonsinntekter mener vi at en har både lønnsinntekter, fra ansettelse eller frilansoppdrag, samtidig som man også har inntekt fra næringsdrift. Dette vet vi er realiteten for svært mange av våre medlemmer.

For deg med kombinasjonsinntekt er det viktig å vite at dagpenger er ordningen som skal kompensere for den tapte lønnsinntekten, og at den midlertidige kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende skal kompensere for den tapte næringsinntekten.

Smitteveiledere

I forbindelse med at myndighetene nå gradvis gjenåpner samfunnet, kan sakte men sikkert dansere, pedagoger og koreografer vende tilbake til sitt virke. Vi skal samtidig fortsette å bidra til å redusere smitte, og må ta mange forholdsregler, som kan begrense utøvelsen av vårt virke.

Norske Dansekunstnere er involvert i arbeid på flere områder, som skal lede til gode smitteveiledere for hele bransjen, og forbundet vil fortløpende offentliggjøre disse. Har du konkrete spørsmål, ikke nøl med å kontakte forbundet.

14.mai ble smitteveileder for scenekunstfeltet offentliggjort. Denne kan du lese her!

4.mai ble smitteveileder for Kulturskolene offentliggjort. Denne kan du lese her!

For arbeidstakere og arbeidsgivere

Det er vedtatt endringer i dagpenger, sykepenger og omsorgsdager. Alle endringer skal sikre arbeidstaker like eller bedre rettigheter, mens arbeidsgiver opplever kutt i arbeidsgiverperioden, slik at de minsker sine lønnskostnader, og sikres bedre likviditet. Staten tar den største delen av kostnaden.

Alle ordninger ligger under NAV, og informasjon om de enkelte ordningene oppdateres via NAV sine sider.

NAV
Kulturen er alene. Overlatt til oss selv, mens institusjoner stenges, utstillinger avlyses, inntekter uteblir og fremtiden er utrygg.
– Arbeidsutvalget Kunstnernettverket

Norske Dansekunstnere sine "koronavettregler"

Norske Dansekunstnere har utarbeidet koronavettregler for utøvelse av og gjennomføring av aktiviteter knyttet til undervisning og prøvevirksomhet. Disse følger anbefalingene gitt av Helsedirektoratet.

Norske Dansekunstnere anbefaler å til enhver tid følge de retningslinjer som blir gitt av myndighetene, og se til Helsedirektoratets veileder før man eventuelt vurderer å gjenoppta aktiviteter.

Norske Dansekunstnere sine anbefalinger er en minimumsbegrensning, og vi ber om at alle tar hensyn til at man selv må innføre strengere retningslinjer ved behov.

Inngåelse av kontrakter i forbindelse med korona

Flere av våre medlemmer kontakter forbundet med spørsmål knyttet til inngåelse av nye kontrakter, i forbindelse med utsettelse eller nye prosjekter. Hvordan skal man forholde seg til eventuelle nye utsettelser og avlysninger, nå da korona er kjent, og man ikke lenger kan påberope seg force majeur.

Det er gjennomført et arbeid mellom Neema, Norske Konsertarrangører og Creo, for å lande formular som kan brukes ved inngåelse av nye oppdrag. Klausulene er utviklet av parter som representerer både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Norske Dansekunstnere anbefaler å bruke denne veiledningen i kontraktsinngåelser fremover. Forbundet mener det er viktig å inngå kontrakter som tydelig beskriver risikofordeling hvor man unngår at den ene part blir spesielt skadelidende.

Les mer

Vi ber alle medlemmer dokumentere alt tap av arbeid og inntekt i forbindelse med koronapandemien. Forbundet vil trenge konkret informasjon om hvordan situasjonen påvirker feltet vårt.

Avlyse eller utsette? Opprettholde økonomiske forpliktelser eller ikke?

Vi ser at flere av våre medlemmer blir stilt overfor følgende dilemma i forbindelse med korona - avlyse eller utsette?

For Norske Dansekunstnere er det viktig å sikre utsatte kunstnere nå. Det vil ta tid å få på plass systemer i NAV, og ved å utbetale disse honorarene eller tilskuddene nå, sikres hver enkelt kunstner en tryggere økonomisk hverdag i dag.

Det viktigste er penger i hånda nå, ikke om ett halvt eller ett år!

Dessverre ser vi at utydelige retningslinjer fra Kulturdepartementet fører til at institusjoner som har bevilget støtte via statsbudsjettet er usikre på om de skal styre mot et underskudd ved å opprettholde sin aktivitet, eller om de skal nedskalere driften.

Norsk Kulturråd har justert sine retningslinjer, men det er fremdeles mye usikkerhet knyttet til hva som gjelder, og hvilke forbehold som er lagt. Kan man utbetale alle budsjetterte kostnader og honorarer selv om arrangementet er avlyst? Og vil det komme på plass søkbare ordninger med friske midler, de som har blitt rammet av avlysninger nå kan søke på ved en senere anledning?

Norske Dansekunstnere mener at kunstnerne igjen blir satt i en ekstremt dårlig posisjon, og at man i stedet burde brukt de systemer kulturfeltet selv innehar, istedet for å sende enda flere over i et allerede knestående NAV-system. Forbundet jobber sammen med de andre kunstnerforbundene med å få på plass en presisering fra Kulturdepartementet som gjør at kunstnerne kan ivaretas gjennom de institusjoner og ordninger vi allerede har.

Forbundet jobber politisk for at det må komme friske øremerkede midler til tilskuddsordningene, som kan være søkbare for de som har fått avlysninger våren 2020. Forbundet jobber også for at arrangørene og f.eks. Dansenett Norge skal få økte midler som et resultat av alle kanselleringen, slik at de kan sikre at utsatte prosjekter får nye honorar i f.eks 2021.

Kompensasjonsordning for kulturarrangører

Det ble 31.mars vedtatt en kompensasjonsordning på 300 millioner til arrangører innenfor kulturlivet. Formålet med denne ordningen er å kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene.

Det kan etter søknad gis kompensasjon til arrangører som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten. Arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon.

Ordningen er nå søkbar via Kulturrådet, med søknadsfrist 21.april 2020

Les mer

Kompensasjonsordning for virksomheter

Regjeringen har lagt frem flere krisepakker for næringslivet, og Norske Dansekunstnere anser den følgende tiltakspakken som reell for private aktører i kulturfeltet.

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner. Vi legger opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned. Ordningen blir forvaltet av Skatteetaten.

Les mer

Informasjon fra tilskuddsordningene

Kulturdepartementet, Norsk Kulturråd, Fond for Lyd og Bilde, Fond for Utøvende Kunstnere og STIKK / DTS vil ikke kreve tilbake tilskudd for prosjekter / arrangementer etc. som nå blir avlyst.

Les nøye hva de enkelte tilskuddsordningene skriver – og eventuelt hva du som mottaker må gjøre ved avlysning / ombooking.

Kulturdepartementet

Kulturrådet

Fond for Lyd og Bilde

Fond for utøvende kunstnere

STIKK / DTS

Informasjon fra arrangører

Fra og med 12. mars 2020 og i lang tid fremover, er alle kulturarrangementer avlyst. Dette får stor innvirkning på kunstnere, som over natten opplever avlysning av alle sine kommende spillinger. Flere arrangører har nå gått ut og bekreftet at de vil dekke påløpte kostnader i forbindelse med planlegging av spillinger, og de vil ikke trekke tilbake avtalte honorar med kunstnere som har fått avlyst sine oppdrag.

Den Kulturelle Skolesekken

Oslo Kommune

Vi får informasjon om at flere arrangører i inn- og utland forholder seg tilsvarende overfor sine programmerte kunstnere, og står ved de avtaler som er inngått.

Dansenett Norge har kontaktet sine programmerte kunstnere direkte.

Kunsten og kulturen er det som samler oss på tvers av økonomiske skillelinjer, eller geografisk plassering. Det som gjør at vi kan sitte i karantene hjemme og likevel dele en unik opplevelse med tusenvis av andre. Kultur er fellesskap." Kulturminister Abid Q. Raja