NY_Historikk_illustrasjon_stor

Konflikthåndtering

Norske Dansekunstnere har arbeidsgivere og arbeidstakere i samme forbund. Dette kan være en utfordring i konflikter der begge parter er medlem. I følge våre vedtekter kan vi i konflikter hvor den ene part åpenbart er skadelidende, overføre den andre part til midlertidig passivt medlemskap.

Forbundet behandler alle medlemssaker konfidensielt. Ved en henvendelse om konflikt vurderer forbundet fortløpende om det er behov for juridisk vurdering, eller om det kan gis råd umiddelbart. Dersom saken trenger juridisk vurdering skal medlemmet sende inn kopi av kontrakt og skriftlig korrespondanse mellom partene, samt en oversikt over hva som har skjedd og når. Medlemmet skal hele tiden få tydelig informasjon om hvordan saken står. Alt forbundet foretar seg skal være i samråd med medlemmet som har bedt om hjelp.

Gode kontrakter kan forhindre mange konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Dersom partene ikke kommer til en minnelig løsning, det vil si et forlik, blir det en vurderingssak om forbundet skal støtte og eventuelt også ta kostnadene ved å fremme saken for domstolen. Ved en eventuell rettsliggjøring av en sak etter en meklingsrunde vil saken bli overført til en ny advokat.
Enten en sak er løst minnelig eller ved hjelp av domstolen, vil Norske Dansekunstneres advokat følge opp saken ved for eksempel å nedfelle eventuelle avtaler eller sende krav og purringer.