NY_Historikk_illustrasjon_stor

Oppdragstaker og oppdragsgiver

Norske Dansekunstnere ser at det for det frie prosjektbaserte feltet dessverre ikke alltid er mulig å være arbeidsgiver og arbeidstaker, selv om arbeidets art tilsier at dette skulle vært foretrukket tilsettingsform. Som oppdragstaker og oppdragsgiver er det derfor viktig å ivareta egen sikkerhet og sosiale goder på egenhånd.

Oppdragstaker

En oppdragstaker, også kalt selvstendig næringsdrivende, driver næringsvirksomhet og er organisert i en definert selskapsform som for eksempel et enkeltpersonsforetak, aksjeselskap eller en stiftelse. En oppdragstaker mottar honorar i stedet for lønn ved å fakturere et utført oppdrag og har selv ansvaret for å innberette og betale skatt. En oppdragstaker kan trekke fra utgifter til virksomheten i et regnskap. Det er vanlig å legge et påslag på fakturaen som skal dekke sosiale kostnader som feriepenger, sykepenger m.m.

36,8% påslag ved fakturering av honorar

Er du i reelle næringsforhold eller har en oppdragsgiver, hender det likevel at du må fakturere for jobbene du gjør. Norske Dansekunstnere anbefaler da at du beregner et tillegg på 36,8% på lønnsnivået som foreligger. Som selvstendig næringsdrivende må du ta høyde for de sosiale utgiftene dine, som ved et arbeidstakerforhold ville blitt dekket av en arbeidsgiver. Disse 36,8% skal ikke være en egen post på fakturaen, men inkluderes i det totale honoraret.

Utgiftene du trenger å få dekket er følgende

  • feriepenger
  • innspart arbeidsgiveravgift hos oppdragsgiver, tilhørende tap av rettigheter i folketrygden
  • frivillig yrkesskadeforsikring for næringsdrivende
  • Trygdeavgiftforhøyelse for næringsinntekt
  • regnskapsføring og egen administrasjon
Som oppdragstaker skal du alltid legge til 36,8% sosiale kostnader på honoraret. Påse at du oppretter gode avtaler for forsikring, feriepenger og pensjon.

Påslag for selvstendig næringsdrivende

I påslaget på 36,8% er følgende elementer medregnet:

Feriepenger; tariffestet sats av inntekt 12%

Innspart arbeidsgiveravgift hos oppdragsgiver, med tilhørende tap av rettigheter i folketrygden 15,8%

Trygdeavgiftsforhøyelse for næringsinntekt: 3,6%

Frivillig yrkesskadetrygd for næringsdrivende og frilanserer 0,4%

Utgifter til kontorarbeid, regnskap og revisjon m.m. 5%

Sykeforsikring

Sykeforsikringen fra NAV sikrer deg enten 100% utbetaling fra 17. dag, noe som er svært nyttig dersom du blir langvarig syk eller skadet. Det er også mulig å tegne forsikring som gir 100% utbetaling fra 1. dag, men denne er langt dyrere.

Som selvstendig næringsdrivende har man ikke krav på sykepenger fra NAV, og vi anbefaler derfor alle å tegne tilleggsforsikring for dette.

Pensjonssparing

I normale arbeidsforhold kan arbeidstaker forvente at arbeidsgiver setter av rundt 5 prosent av lønnen i en tjenestepensjonsordning (OTP). Minimumskravet er 2 prosent.

Selvstendig næringsdrivende har ingen tjenestepensjonsordninger, og må selv sørge for å spare til den pensjonen de trenger i tillegg til folketrygden.

Påslaget på 36,8% er man som arbeidsgiver pliktig å dekke. Oppdragsgiver skal ikke "spare" på at hen ikke kan ansette deg, men bør betale slik at du kan dekke de sosiale kostnadene man som oppdragstaker selv er ansvarlig for.

Oppdragsgiver

En oppdragsgiver driver et firma og bestiller og betaler for et oppdrag. Oppdragsgiveren bekoster ikke materialer eller drift for oppdragstakeren. En oppdragsgiver en å regne som en kunde av oppdragstakeren, for eksempel der en pedagog holder et kurs for et dansekompani. Norske Dansekunstnere anbefaler medlemmer som driver prosjekter, danseskoler og dansekompanier å være arbeidsgivere.