NY_Historikk_illustrasjon_stor

Innspill ny regjeringsplattform 2021-25

I forbindelse med ny regjering, og utarbeidelse av en ny kulturpolitisk plattform, har vi sendt et innspill hvor vi forsøker å løfte blikket og formulere danse- og scenekunstens politiske prioriteringer i noen overordnede målformuleringer.

Regjeringen vil styrke satsningen på norsk danse- og scenekunst. En bærekraftig bransje forutsetter solide utdanninger, ryddige og trygge arbeidsforhold for de skapende og utøvende kunstnere og forutsigbare økonomiske rammer for det frie feltet og scenekunstinstitusjonene.

Regjeringen vil:

Kunstnerøkonomi

 • Legge frem en kunstnermelding, og i forlengelse av denne gjennomføre en kunstnerøkonomireform.
 • Styrke Statens Kunstnerstipend bl.a. for å sikre langsiktigheten i arbeidsmuligheter for enkeltkunstnere gjennom å øke antall stipendhjemler til Statens Kunstnerstipend og sørge for en indeksregulering av arbeidsstipendene i tråd med den generelle lønnsutviklingen i samfunnet.
  • Styrke og utvikle Skuespiller- og danseralliansen, slik at man ivaretar både utøvende og skapende scenekunstnere.

Produksjon, formidling og distribusjon
 • Styrke Norsk kulturfond med friske midler til eksisterende og nye ordninger for scenekunst.
  • Legge til rette for en bedre samordning av finansieringen av nyskapt scenekunst, herunder tilskuddsordningene for produksjon og formidling, slik at verkene som skapes kan vises flere ganger for et bredere publikum over hele landet.
 • Styrke og sikre eksisterende infrastruktur for den frie ikke-institusjonaliserte scenekunsten.
 • Etablere en drifts-/tilskuddsordning for etablerte scenekunstkompanier


Arbeidsliv

 • Følge opp Fougner-utvalgets arbeid gjennom å avklare arbeidstaker og arbeidsgiverbegrepet, og utrede og styrke det sosiale sikkerhetsnettet for frilansere og selvstendig næringsdrivende kunstnere.
  • Stille krav til alle institusjoner og aktører med offentlig støtte om å dokumentere ryddige arbeidsforhold i rapporteringen.
 • Utrede og utvikle lisenser og avtaler som sikrer utøvende og skapende dansekunstnere vederlag i henhold til åndsverkloven, innenfor nasjonale strukturer som DKS, offentlig finansierte institusjoner og ved utvikling av digitale plattformer.
 • Utrede Kulturtankens rolle og drift og styrke den Kulturelle Skolesekken.

Kunstnerisk ytringsfrihet

 • Kunstnerisk ytringsfrihet.
  • Bidra til økt politisk handling og utvikling av tiltak mot hets og trakassering av kunstnere.

Kulturrådet og Kulturfondet

 • Tydeliggjøre skillet mellom Kulturrådets direktoratsoppgaver, og forvaltning av Kulturfondet, og sikre prinsippet om armlengdes avstand.