Auditionregler

Disse retningslinjene gjelder ved institusjonsteatrene som er medlem av Norsk teater- og orkesterforening (NTO).

1. Hvordan informere om prøvedans/audition
1.1. Institusjonene søker å informere om prøvedans/audition gjennom ulike media og kanaler senest 1 måned før prøvedans/audition avholdes. Eks. dagspresse, fagtidsskrifter, oppslag ved ulike teatre, egen e-post utsendelse, oppslag ved ulike danseinstitusjoner og adekvate utdanningsinstitusjoner.

1.2. Informasjonen bør inneholde opplysninger om
• hvilken institusjon som arrangerer prøvedans/audition
• hvor og når denne skal foregå
• tittel på stykke og/eller hva slags type produksjon institusjonen søker dansere til
• dato for prøvestart og premiere
• ønskede kvalifikasjoner ( eks. høyere danseutdannelse, erfaring, spisskompetanse)
• hvordan påmelding til prøvedans/audition foregår (for eksempel skriftlig, pr telefon etc.)
• eventuell tidsfrist for påmelding
• eventuell begrenset kapasitet
• antall kvinnelig og mannlige dansere som skal ansettes

1.3. I informasjonen kan det vises til institusjonens hjemmeside, der det kan informeres om:
• navn på koreograf og instruktør
• hvordan CV skal formidles institusjonen
• man oppfordrer yngre/eldre dansere til å søke (unngå spesifikk aldersgrense)
• kontraktperiode
• særskilte forberedelser som må gjøres
• lønn (etter tariff)
• muligheter for oppvarming på stedet og hvordan oppvarmingen er tenkt gjennomført
• dusj og garderobeforhold
• muligheter for kjøp av mat og drikke
• hvordan audition er tenkt gjennomført
• kandidaten må få oppmøte, tid og sted i rimelig tid før audition.

1.4 Kandidaten må få melding om oppmøtetid og sted normalt 1 uke før audition.

2. Forholdene rundt avviklingen av prøvedans/audition
2.1. For å legge forholdene til rette for kandidater som står i jobb og/eller har lang reisevei, bør prøvedans/audition i størst mulig grad arrangeres i forbindelse med helgen.

2.2. Institusjonene skal bestrebe seg på å legge til rette for at kandidatene under prøvedans/audition har tilgang på:
• garderobe
• dusj
• lokale for oppvarming i god tid før audition
• rom for sangoppvarming (gjerne m repetitør)

2.3. Lokalet der selve prøvedansen foregår skal ha egnet golv for dans, riktig temperatur og god ventilasjon.

2.4. Teatret sørger for at en kontaktperson er tilstede for de arbeidssøkende før og under prøvedans/audition

2.5. Institusjonen bør etterstrebe en så kort ventetid for kandidatene som mulig. Første del av prøvedans/audition (før utsiling) bør ikke overstige 3 timer for en kandidat. Ventetiden kan for eksempel reduseres ved å:
• dele inn kandidatene i grupper som kommer til ulik tid
• engasjere innstuderingsleder(e) (repetitør) som innstuderer koreografien før selve prøvedansen/audition med koreografen

2.6. Det anbefales at antallet kandidater som er inne til prøvedans/audition med koreograf, om mulig, ikke overstiger 10. (Gjelder ikke innstuderingen, men selve prøvedansen).

2.7. Kandidatene bør få beskjed om eventuell call back umiddelbart etter innledende prøvedans/audition.

2.8. Ved prøvesynging bør institusjonen stille repetitør til rådighet. For å effektivisere tidsbruken kan det i visse tilfeller være ønskelig med to repetitører.

2.9. Kandidater som går videre til call back bør, etter avsluttet audition, få informasjon om når en kan forvente beskjed om ansettelse/avslag.

2.10. Alle kandidater som har gått videre til call back skal få beskjed om ansettelse/avslag. Om mulig bør alle kandidatene få informasjon samtidig (samme dag).

2.11. Ved innkalling ut over 3 auditions på samme produksjon kan det forhandles om kompensasjon for medgått tid.

2.12. Kandidater som ikke går videre til call back kan ikke regne med videre oppfølging fra institusjonen.

2.13. Institusjonen og produksjonsteamet rundt prøvedansen/audition skal unngå å forhåndsprosedere utvelgelsesprosessen. Det forventes at alle ansatte forholder seg tause overfor omverdenen inntil endelig avgjørelse er tatt m.h.t. ansettelse/avslag.

2.14. I perioden mellom avsluttet prøvedans/audition og tidspunkt for beskjed om ansettelse/avslag bør all eventuell kontakt mellom institusjonen og kandidatene skje gjennom en person; den som har ansvaret for audition.
Det er teatret som ansetter.

2.15. Utkast til kontrakt bør foreligge en måned etter avsluttet audition.

3. Forholdet til media
3.1. Prøvedans/audition er å betrakte som en jobbsøknad og institusjonen bør ha dette i mente når/dersom media inviteres i forbindelse med avholdelse av prøvedans/audition.

3.2. Media bør ikke under noen omstendigheter inviteres inn i auditionlokalet før og under avviklingen av audition.

3.3. Kontakt mellom media og kandidat er frivillig og kandidaten skal gi sitt samtykke på forhånd før media eventuelt slipper til. Dette skal ikke skje før etter at kandidaten har vært inne til audition.