Kva inngår i 35 % påslag?

Utreikning av honorar i næring: 35 % påslag

I likskap med andre næringsdrivende må dansekunstnarar reikne seg høgare betaling for oppdrag i næring enn for arbeid som utførast som lønnstakar. Sammenlikna med tariffesta eller avtalt lønn for eit tilsvarande oppdrag, bør honoraret reiknast med eit påslag på minst 35 %. I dette påslaget er fylgjande element medreikna:

Feriepengar:

Lovfesta sats: 10,2 %

Tariffesta sats av inntekt f.o.m. 2001: 12,0 %

12,0 %

 

Innspart arbeidsgivaravgift hos oppdragsgivar, med tilhøyrande

tap av rettigheiter i folketrygda:

Geografisk gradert sats: 0,0 % – 14,1 % av løn og feriepenger

15,8 %1

 

Trygdeavgiftforhøgelse for næringsinntekt:

– Høg sats (næringsinntekt): 11,4 %

– Låg sats (lønsinntekt): 8,2 %

Differanse 3,2 %

3,6 %1

 

Frivillig yrkesskadetrygd for næringsdrivande og frilansarar:

Forsikringspremie 0,4 %

0,4 %

 

Utgifter til kontorhold, reikneskap og revisjon mv.:

Anslag

3,2 %

 

Sum anbefalt påslag                                                                                              

   35,0 %

 

“Frilansere”, jfr. Lov om folketrygd § 1 – 9, dvs personer “som utfører arbeid eller

oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende” (må ikkje forvekslast med “frilansmusikar”), bør i prinsippet reikne med eit tilsvarande påslag, sjølv om oppdragsgivaren i dette tilfellet pliktar å betale arbeidsgivaravgift. Bortfallet av rettigheiter etter ferielova, folketrygdlova og yrkesskadeforsikringa er omtrent det same for frilansere som for næringsdrivende.

 

1 Justert for at beregningsgrunnlaget er løn + feriepenger

 

Revidert versjon fra 11.02.2019

Innhaldet i denne sida er originalt utforma av: CREO- forbundet for kunst og kultur