Personvernerklæring

Norske Dansekunstneres personvernerklæring 

Personopplysningsloven setter rammer for hvordan Norske Dansekunstnere kan behandle personopplysninger om deg. Denne personvernerklæringen gjør rede for hvordan forbundet behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har til disse opplysningene.

 

Formål

For å ivareta medlemskapet ditt, oppfylle forbundets formål, og drifte forbundet, trenger NoDa tilgang til enkelte personopplysninger om deg. NoDa skal blant annet ivareta medlemmenes kunstneriske, faglige og økonomiske rettigheter og interesser samt å tilby rådgivning i arbeidssituasjoner.

I tillegg gir medlemskapet fordeler som Scenekort og adgang til Kunstnerforsikringen og vi sender deg relevant informasjon gjennom medlemsbrev og medlemsblad.

 

Grunnlaget for behandling

Grunnlaget for at NoDa kan behandle dine personopplysninger ligger i den avtalen du inngår med forbundet ved å inngå medlemskap i NoDa. Dine forpliktelser som medlem er beskrevet i paragraf 2 i NoDas vedtekter, det samme er NoDa forpliktelser. I tillegg forholder NoDa seg til de forpliktelser som ligger i vårt formål og lovlig fattede vedtak.

 

Hvem er behandlingsansvarlig

Foreningen Norske Dansekunstnere er behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven. Styret i Norske Dansekunstnere har det overordnede formelle ansvaret for at forbundet ivaretar personvernet til våre medlemmer, ansatte og eksterne. Styret har delegert det overordnede ansvaret for den praktiske behandlingen til forbundets generalsekretær. Har du spørsmål til prosedyrer for lagring og sikring av personopplysningene dine kan du ta kontakt generalsekretær på e-post: noda@noda.no

Personopplysninger som behandles

Ved innmelding som medlem i Norske Dansekunstnere innhenter vi følgende opplysninger via innmeldingsskjema:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Utdanningssted og dato for fullført studium
 • Arbeidserfaring som dansekunstner

Ved bekreftelse på medlemskapet innhenter vi i tillegg følgende opplysninger via brev/e-post/telefon:

 • Bankkontonummer

I løpet av ditt medlemskap kan du gi oss ytterligere informasjon, i forbindelse med:

 • Arbeidskontrakter/oppdragskontrakter
 • Opplysninger som framkommer i forbindelse med rådgivning og juridisk bistand
 • Eventuelle medlemskap i andre foreninger
 • Tillitsverv i Norske Dansekunstnere
 • Bilder fra arrangementer i forbundets regi
 • Utbetaling av vederlag

Slike opplysninger vil bli behandlet innenfor rammene av denne personvernerklæringen.

 

Hvordan sikres opplysningene?

Personopplysningene lagres i digitalt sikkert medlemsregister og i fysiske mapper i låsbart arkiv. Personopplysningene vil beholdes til medlemmet melder seg ut av forbundet. Ved utmelding slettes informasjon om medlemmet, med mindre det gjenstår utestående kontingent eller andre uløste saker. Medlemmets saksmappe kan beholdes i 6 mnd. etter utmelding.

I enkelte tilfeller kan utmeldte medlemmers mappe inneholde saker av faglig eller historisk verdi for forbundet. Forbundet vil i slike tilfeller innhente medlemmets godkjenning for videre bevaring av materialet.

 

Sensitive opplysninger

Medlemskap i en fagforening er klassifisert som en sensitiv personopplysning.  NoDa følger prinsippet om at hver opplysning skal være nødvendig for å oppfylle formålet for behandlingen. Slik minimerer vi omfanget av opplysningene.

Behandlingen av personopplysningene gjøres med respekt for medlemmets integritet.

 

NoDas databehandlere

NoDa har avtaler med et begrenset antall virksomheter for å drive forbundet, og for å kunne ivareta deg som medlem.  Dette er tjenester som vårt medlemsregister, regnskapssystem, juridisk bistand, Scenekort, tilgang til Kunstnerforsikringen m.m. Disse virksomhetene er databehandlere i henhold til personopplysningsloven og kan behandle personopplysninger på vegne av NoDa. Deres behandling av dine personopplysninger reguleres av en databehandleravtale som beskriver og begrenser virksomhetenes bruk av opplysningene.

Begrunnelsen for slik databehandling er blant annet:

Sekretariat og tillitsvalgte må kunne navngi enkeltmedlemmer overfor arbeidsgiver i enkeltsaker dersom medlemmet selv oppfordrer forbundet til å representere dem.

Tillitsvalgte og representanter i utvalg må kunne publiseres på våre nettsider og i årsmeldingen slik at medlemmene vet hvem som representerer dem.

Styremedlemmer, storstyremedlemmer og valgkomite må ha tilgang til de personopplysningene denne erklæringen gjelder, slik at de kan ta kontakt med deg.

I tillegg vil NoDa tidvis dele personopplysninger med aktører som Telemarksforskning, Rambøll og FAFO i forbindelse med undersøkelser blant kunstnere.

Dersom du er ansatt eller engasjert på åremål ved en institusjon tilknyttet en tariffavtale med Norske Dansekunstnere, kan forbundet opplyse teateret om eventuelt medlemskap og kontingentsats med formål om å trekke kontingenten over lønn. Dette gjør vi for å oppfylle vår forpliktelse på området arbeidsrett i henhold til gjeldende tariffavtale.

 

Medlemmets rettigheter

Du har rett til innsyn, retting og sletting av egne personopplysninger, og kan kreve at behandlingen av disse opplysningene begrenses. Du har også rett til å motsette deg visse former for behandling.

Kontakt generalsekretær på e-post: noda@noda.no eller telefon: 21 02 71 83

 

Oslo, 29. juni 2018
Norske Dansekunstnere