Om kontrakten

Arbeidsmiljøloven (AML)  – om Arbeidsavtaler

(forenklet av NoDa, 24.8.2015)
§ 14-5.Krav om skriftlig arbeidsavtale

(1) Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal utforme et utkast.
(2) I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.
(3) I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

§ 14-6.Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen

(1) Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:
a) partenes identitet,
b) arbeidsplassens adresse,
c) beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel/stilling,
d) tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,
e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig,
g) feriepenger og eventuelt ferie,
h) oppsigelsesfrister, (trengs ikke ved midlertidighet)
i) lønn og andre godtgjøringer, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,
j) lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid,
k) lengde av pauser,
l) avtale om særlig arbeidstidsordning,
m) Finnes tariffavtale mellom partene?

Hele Arbeidsmiljøloven finner du på lovdata.no