Tariffavtale PRODA

Tariffavtale for pedagoger ansatt ved PRODA – profesjonell dansetrening i Oslo og ved regionale virksomheter som mottar midler fra PRODA.

Tariffavtalen er inngått mellom Norske Dansekunstnere – forbundet for dansere, koreografer og pedagoger som arbeidstakerorganisasjon, og PRODA – profesjonell dansetrening som arbeidsgiver.

1. Avtalens hjemmel
Avtalen inngås med hjemmel i Arbeidsmiljølovens § 14-9, 3. Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig ansettelse innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe som skal utføre kunstnerisk arbeid.

2. Arbeidets omfang og varighet
Dansepedagogen plikter å undervise i den teknikk/sjanger vedkommende er engasjert for og i henhold til den ansattes kontrakt.
Ansettelsesforholdets varighet avtales i det enkelte tilfellet.

3. Arbeidstid
Arbeidstiden følger planlegging av timeplan hos PRODA i Oslo og ved de regionale virksomheter, og skal fremkomme i den enkelte ansattes kontrakt.

4. Regulering av lønn
Lønn reguleres årlig pr. 1.8. Partene møtes til forhandlinger før utløpet av juni hvert år. Før utløpet av 1. avtaleår skal det startes forhandlinger om lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Ved inngåelse av tariffavtalen skjer første lønnsregulering 1.1.2009, deretter pr. 1.4. 2010.

5. Lønn for undervisning
For satser, se PRODAsatser.
Ved undervisning av kurs/seminarer/workshop o.l. skal lønnen baseres på timebetaling ut fra 90 min. klasse. Det er beregnet tid til for- og etterarbeid som fremgår i pkt. 2 c i arbeidsavtalen. Lønn utbetales den 30./31. i hver måned.
Det gis to års ansiennitet for godkjent pedagogisk høgskoleutdanning i dans.

6. Feriepenger
Feriepenger betales med 12% av årslønn og utbetales innen 30. juni året etter arbeidsforholdet.

7. Sykdom
Kortidsansatte pedagoger har under arbeidsuførhet pga. sykdom i tilsettingsperioden rett til full lønn for klasser i følge kontrakten i et tidsrom tilsvarende folketrygdens arbeidsgiverperiode.
Det forutsettes at sykdom meddeles arbeidsgiver straks, også dersom den oppstår før tiltredelse. Etter tre dager må sykmelding fra lege forevises.

8. Velferdspermisjon
Det gis velferdspermisjon med lønn ved akutt sykdomstilfelle i hjemmet, dødsfall og begravelse i nær familie, og når andre viktige velferdsgrunner tilsier det.

9. Utenlandske arbeidstakere
Ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere der verdien av oppdraget er over 20 000, skal dette innrapporteres elektronisk på skjema RF 1199 (ifm beskatning i eget land) Skatteetaten
Avlønning av utenlandske arbeidstakere skal ligge på nivå med pedagoger bosatt i Norge.

10. Diett og reiser
Statens reiseregulativ gjelder.
Reiseutgifter dekkes ved innlevering av originale bilag (billetter/reiseregning) dersom dette er avtalt på forhånd.
Diett utbetales iht. forhåndsavtale om omfang og utfylt og godkjent reiseregning.

11. Varighet
Den midlertidige ansettelsen opphører ved det avtalte tidsrommets utløp.

12. Yrkesskadeforsikring
PRODA har avtale med IF om yrkesskadeforsikring i følge Lov om Yrkesskadeforsikring.

13. Helse, miljø og sikkerhet
Det vises til arbeidsmiljøloven og de forpliktelser arbeidsgiver har til å ivareta den ansatte i forhold til HMS. Førstehjelpsutstyr m.m. skal være lett tilgjengelig ved arbeidsplassen.

14. Obligatorisk tjenestepensjon
Dersom virksomheten kommer inn under forpliktelsene for obligatorisk tjenestepensjon og pedagogen underviser mer enn 20 % stilling i løpet av et år, skal det tegnes obligatorisk tjenestepensjon med minimum 2% av årslønn.

15. Henvisning til lovverk
Partene viser forøvrig til Lov om Arbeidsmiljø og stillingsvern, utover det som er avtalt i denne tariffavtalen.

16. Kontrakt
Kontraktsformular utarbeidet av partene skal benyttes i ansettelsesforholdet.

17. Tariffavtalens varighet
Tariffavtalens varighet er 2 år og trer i kraft 1.1.2009 og gjelder til og med 30.3.2010, og avtalen gjelder videre dersom den ikke blir sagt opp av en av partene med minst 3 måneders varsel, første gang innen 31.12.2009. Dersom avtalen ikke sies opp av en av partene, anses avtalen fornyet med samme virkningsperiode.

 

Sist oppdatert 02.06.2014