Invitasjon til forfattere

Invitasjon til å sende inn vitenskapelige artikler

Frist: 15.01, 15.04 og 15.09 (årlig)

Sendes til: tone.pernille.ostern@plu.ntnu.no

Fra 2015 utgir På Spissen vitenskapelige, fagfellevurderte artikler med ønske om å:

 • øke publiseringsmulighetene for forskere på et bredt nasjonalt og internasjonalt dansekunstfelt
 • stimulere til synliggjøring av  forskning på dansefeltet
 • bidra til nye nettverk innenfor og nye lesere av forskning på dansefeltet

Inntil én artikkel per nummer utgis fra 2015 som vitenskapelig, fagfellevurdert artikkel. Denne utgis i sin helhet online på http://ps.noda.no, mens et sammendrag trykkes i papirversjonen av På Spissen.

Vitenskapelig redaksjon:

 • Tone Pernille Østern (PhD, Dr. of Arts in Dance), førsteamanuensis i kunstfagsdidaktikk, Program for lærerutdanning, NTNU.
 • Egil Bakka, professor emeritus i dansevitenskap, Humanistisk fakultet, NTNU
 • Anette Sture Iversen, redaktør På Spissen

Internasjonalt redaksjonsråd:

 • Liora Bresler, PhD, Professor in Education, University of Urbana Champaign, Illinois
 • Leena Rouhiainen, PhD, Professor in Artistic Research, University of the Arts Helsinki
 • Eeva Anttila, PhD, Professor in Dance Pedagogy, University of the Arts Helsinki
 • Susanne Ravn, PhD, Associate Professor at  Syddansk University, Odense
 • Charlotte Svendler-Nielsen, PhD, Assisting Professor, Copenhagen University
 • Hilde Rustad, PhD, post.doc in dance, Norwegian School of Sports Science
 • Anne Fiskvik, PhD, Associate Professor at Program for Dance Science, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
 • Gunn Engelesrud, PhD, Professor at Norwegian School of Sports Science
 • Anna-Lena Østern, PhD, Professor in Arts Education at Program for Teacher Education, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
 • Petri Hoppu, PhD, Professor at Tampere University.
 • László Felföldi, PhD, Professor emeritus at  Szeged University, Hungary

 

RETNINGSLINJER:
Hensikt med vitenskapelige artikler i På Spissen:

 • Å presentere ny forskningsbasert innsikt om alle aspekter som faller inn under begrepet dansefeltet. Dette defineres som studier om for eksempel utøvende dans, koreografi og skapende virksomhet i dans, spesifikke dansesjangere, dansepedagogikk, dansehistorie og dans som kultur og tradisjon.
 • Å stimulere til sterkere kopling mellom praksis og teori, samt til generering av ny teori på dansefeltet.
 • Å dokumentere og dele erfaringer innen forskning på dansefeltet nasjonalt og internasjonalt.
 • Å bidra til utvikling av en begrepsbruk og akademisk skrivetradisjon som ivaretar og formidler dansens særlige, kroppslige erfarings- og uttrykksform.
 • Å bidra til nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt for å styrke og også synliggjøre et ungt norsk forskningsmiljø innen dans.
 • Å løfte fram særlige temaer knyttet til forskning på dansefeltet som foreslås av redaksjonen.

Ordning for fagfellevurdering
For å tilby en vitenskapelig artikkel til På Spissen, bes forfattere følge forfatterinstruksjonene og sende et ferdig manuskript til redaksjonen. Redaksjonen sender etter vurdering artiklene videre til eksterne fagfeller for blind review.

Fagfellene foreslår for redaksjonen:

a)      publisering i På Spissen slik artikkelen foreligger

b)      publisering med krav om mindre eller større revisjon av teksten

c)      at teksten ikke publiseres

Redaksjonen sender rapport fra fagfeller til forfatterne og foreslår videre prosess for ferdigstilling av teksten, eventuelt avbøyer publisering av den.

 

Forfatterinstruksjoner, vitenskapelige artikler

 • Artiklene skal ha et klart fokus som kan relateres til hensiktene med På Spissens publisering av vitenskapelige artikler
 • Språk som kan brukes er norsk, dansk, svensk eller engelsk
 • Artikler kan redigeres av redaksjonen.
 • Artikkelen skal

a)      sendes inn i full versjon maks 7000 ord. Publiseres online hvis vedtatt.

b)      ha et sammendrag på maks 500 ord. Trykkes i På Spissen hvis vedtatt.

c)      ha et kort sammendrag på maks 200 ord på engelsk og et av de skandinaviske språkene. Disse publiseres online hvis vedtatt.

 • En separat side med navn og biografi på 100 ord om forfatteren skal legges ved både på et av de skandinaviske språkene og engelsk
 • Linker til videomateriale kan inngå

Formatering:

 • Europeisk standard på papirstørrelse, A4 210 x 297 mm
 • Times New Roman størrelse 12
 • 1,5 linjeavstand i alle deler av teksten, også sitat og referanseliste. Del på avsnitt med dobbelavstand (trykk mellomslagstangenten to ganger).
 • Bruk aldri store bokstaver i overskrifter. Bruk aldri understreking i noen deler av teksten.
 • Spesielle begreper som ønskes framhevet kan kursiveres.
 • Bruk Times New Roman størrelse 14 og fet tekst på hovedoverskriften. Bruk størrelse 12 og fet tekst på alle andre overskrifter. Del inn teksten ved hjelp av underskrifter som driver teksten videre. Hvis du trenger enda et nivå av underoverskrifter, kursiver disse, ikke fet stil. Slik:

Hovedoverskrift
Undertitler
Undertitler neste nivå

 • Plasser forfatternavnet under hovedoverskriften med en linjes mellomrom. Etter forfatternavnet, trykk mellomslagstangenten to ganger før artikkelteksten begynner.
 • Bruk mellomslagstangenten to ganger før hver ny underoverskrift, og en gang etter.
 • Kursiver navn på bøker, journaler, verk som nevnes (ikke anførselstegn)
 • Bruk 1 cm margin på alle sider.
 • Merk sidetall i høyre nedre hjørnet.

Bilder og illustrasjoner:

 • Bruk bare bilder og illustrasjoner som du har fått tillatelse å bruke.
 • Legg ved navn på fotograf/kunstner (ved illustrasjoner), navn på evt. forestilling og utøvere på bildet.
 • Angi hvor i teksten bildene/illustrasjonene skal plasseres, men send dem også som separate digitale vedlegg (JPG, TIFF).

Referanser:

 • Følg APA-systemet for referanser inne i teksten og for referanseliste.
 • Bruk fornavn på forfatter kun første gang han/hun henvises til inne i tekst. Ikke bruk fornavn ved referanse som kun angis i parentes.
 • Ikke bruk fotnoter, men sluttnoter. Bruk det automatiske endnote-systemet i word-programmet.
 • Direkte sitat under 2 linjer skrives inn i den løpende teksten og markeres ved hjelp av anførselstegn.
 • Direkte sitat som er lenger enn 2 linjer skal markeres som egen paragraf med innrykk. Bruk Times New Roman størrelse 10 for sitat med innrykk. Ikke anførselstegn.