Kunsthøgskolen

Avtale for dansere
mellom Norske Dansekunstnere og Kunsthøgskolen i Oslo:

1. ARBEIDETS OMFANG

1.1 Danseren plikter å motta, innstudere og etter beste evne utføre de danseroppgaver som Kunsthøgskolen i Oslo bestemmer.
– Kunsthøgskolen i Oslo kan ikke kreve at danseren skal utføre oppgaver som medfører nakenscener.
Den enkelte danser kan ikke settes inn i andre produksjoner uten å kompenseres for dette.

1.2 Opptak og fremføring av forestilling eller deler av denne gjennom fjernsyn, film, videogram eller annen form for produksjon eller distribusjon, kan bare skje med den enkelte dansers samtykke.
– Denne bestemmelsen gjelder dog ikke for fremføring av deler av forestillingen i fjernsyn når fremføringen må ses som et ledd i dekningen av nyhetsstoff.

– Regler for medvirkning i PR- og markedsføringstiltak avtales mellom partene.

– Forøvrig plikter danseren i sin engasjementstid og innenfor den regulære arbeidstid å medvirke ved lyd- og billedopptak av Kunsthøgskolen i Oslos forestillinger til arkivering (dokumentasjon).

2. LØNN

2.1 Dansere ansatt ved Kunsthøgskolen i Oslo skal tilbys dagslønn med utgangspunkt i lønnstrinn 48 i statens lønnsregulativ etter gjeldende hjelpetabell C for lønnsberegning av timebetalt arbeid. Satsen for normaluke på 37,5 timer uke benyttes og 7,5 time legges til grunn for utregningen. Dersom månedslønn tilbys gjelder statens lønnsregulativ lønnstrinn 48 tabell A. Satsene justeres automatisk i henhold til Hovedtariffavtalen i staten. Feriepenger kommer i tillegg.

Merknad:
Dagslønnsatsen etter gjeldende Hovedtariffavtale hjelpetabell C pr. 01.05.2013 utgjør i lønnstrinn 48 kr. 1567,50 eksklusiv feriepenger på 12%. Månedslønn (etter gjeldende Hovedtariffavtale tabell A pr. 01.05.2013) utgjør i lønnstrinn 48 kr. 33 958,40 eksklusiv feriepenger på 12%.

2.2 Overskrider danserens arbeidsmengde 12 dager pr. mnd, kan månedslønn benyttes.

3. ARBEIDSTID/TJENESTETID

3.1 Den alminnelige arbeidstid legges mellom kl. 10:00 og 23:00

3.2 Arbeidstiden inkluderer 60 minutter fysisk oppvarming pr. prøve/forestillingsdag.

3.3 På Kunsthøgskolen i Oslo disponeres danseren 37,5 timer i uken hvis vedkommende er på månedslønn.

3.4 Ordinær prøvetid legges mellom kl. 10:00 og 17:00.
Arbeidstiden må i enkelte tilfeller tilpasses skolens timeplan og det kan forekomme at disse tidene overskrides. Dette skal i så fall avtales med danseren.
Kunsthøgskolen i Oslo skal etter beste evne forsøke å legge prøvetiden i denne tidsperioden.

3.5 Kveldsprøver skal avvikles mellom kl. 18:00 og 23:00.

3.6 Prøver som varer i minst fire timer skal inkludere en pause på 30 minutter.

3.7 Det kan avtales prøver på lørdager når partene finner dette hensiktsmessig. På teatrene praktiseres 4 prøvefrie lørdager i en prøveperiode, dette bør etterstrebes også på Kunsthøgskolen i Oslo. Prøver på lørdag legges mellom kl. 10:00 og kl. 15:00 med mindre annet avtales.

3.8 Varslingsfrister
Senest en uke før første prøve skal det foreligge en produksjonsplan som angir rammene for den daglige prøvetid; dags-, kvelds- og langprøver og åpne/lukkede forestillinger fram til premieren.

3.8.1 Tjenesteplanen for kommende kalenderuke gjøres kjent senest fredag uken før. Kveldsprøver skal dog varsles 14 dager i forveien.
Endringer i oppsatt tjenesteplan skal kun skje unntaksvis. Det må være inntrådt spesielle omstendigheter som ledelsen ikke visste om da den satte opp tjenesteplanen.

3.8.2 Dansere på dagslønn skal betales for dager som bortfaller hvis endringer skjer etter varslingsfrister.

3.8.3 Dersom danseren får beskjed om endringer i den daglige tidsramme på et senere tidspunkt enn kl. 16:00 dagen før, vil dette medføre overtidsbetaling for den tiden som strekker seg utover den oppsatte tidsrammen.

4. GODTGJØRING – VEDERLAG

4.1 Arbeidstidsberegning
Dagslønn skal utbetales uavhengig av daglig arbeidstid.

4.2 For oppmøte som bare innebærer kostyme- eller sminkeprøve, betales timelønn på kr. 400,- pr. time.

5. FORSIKRINGER

Lov om yrkesskadeforsikring sikrer alle arbeidstakere erstatning for skader eller sykdom som skyldes yrkesskade uten hensyn til om noen har skyld i skaden.

6. PENSJON
Pensjonsrettigheter gjelder i henhold til bestemmelsene i lov om Statens Pensjonskasse.

7. OPPSIGELSE AV AVTALEN
Gjensidig oppsigelsesfrist settes til 3 måneder regnet fra dato til dato.

8. IVERKSETTING
Avtalen gjelder fra 8. mars 2011.