Kulturtanken

Protokoll
Det vises til overenskomst mellom Rikskonsertene på den ene siden og Musikernes fellesorganisasjon MFO/Norske Dansekunstnere (NoDa) på den annen side om tariffrevisjon av overenskomsten.

Som et resultat av beslutningen om å etablere Kulturtanken som den nasjonale, samlede aktøren innen profesjonell kunst og kultur til barn og unge, har det tidligere Rikskonsertene fått et nytt mandat. I påvente av at det fremforhandles en ny overenskomst mellom Kulturnettverkets forhandlingsutvalg og Kulturtanken er partene enige om å prolongere overenskomsten mellom Rikskonsertene og MFO/NoDa inntil forhandlingene om ny overenskomst mellom Kulturnettverkets forhandlingsutvalg og Kulturtanken er sluttført.

 

OVERENSKOMST OM ENGASJEMENTSBETINGELSER FOR
KORTTIDSENGASJERTE UTØVERE VED RIKSKONSERTENE

§ 1          OVERENSKOMSTENS VIRKEOMRÅDE
1.1          Overenskomsten gjelder Rikskonsertenes engasjementer til konsertvirksomhet. Med engasjement menes midlertidig ansettelse. Med utøver menes musiker, sanger eller danser som er medlem i Musikernes fellesorganisasjon eller Norske Dansekunstnere. Med konsertvirksomhet menes både vanlig konsert og andre forestillinger (som eksempelvis ballett og musikkteater).

1.2          Engasjementene omfattes ikke av tjenestetvistloven, jf forskrift av 19.12.2002, tjenestemannsloven, jf forskrift av 11.11.1983 og lov av 27.08.1949 om statens pensjonskasse jf forskrift av 2003-12-19 nr 1618. Engasjementene omfattes heller ikke av hovedavtalen i staten, jf hovedavtalens Del 1, § 2 nr. 1, og hovedtariffavtalen i staten, jf hovedtariffavtalens pkt. 1.1.2 nr. 1; med mindre annet går fram av denne overenskomsten.

1.3          Engasjementsavtaler inngås med den enkelte utøver på kontraktsformularer som Rikskonsertene og utøverorganisasjonene blir enige om.

§ 2         TURNEER OG KONSERTER
2.1          For medvirkning på turné skal hver utøver ha kr. 3 203,– i lønn per konsertdag med virkning fra 1. januar 2017.

2.2          Utøver som har gjennomført mer enn 200 konsertdager for Rikskonsertene skal ha et tillegg i lønnen i punkt 2.1 på 20 %.

2.3          For turneer der utøver reiser og spiller alene, skal utøver ha et tillegg i lønnen i punkt 2.1 på 50 %.

2.4          Ved produksjoner hvor det trengs tid utover det normale til rigging, skal utøver ha et tillegg til lønnen i punkt 2.1 på 20 %.

2.5          Utøver som påtar seg særlig belastende sjåføroppgaver skal ha et tillegg i lønnen i punkt 2.1 på 20 %.

2.6          Dersom det fastsatte turnéopplegget inneholder mer enn 1 dag uten konsert pr. uke, og disse helt eller delvis må tilbringes på kommunikasjonsmiddel, skal det betales for disse reisedagene. Denne lønn er 75 % av avtalt lønn pr. konsertdag.

2.7          For kjøring av turnébil når dette er et alternativ til flyreise, gis sjåføren etter særskilt avtale en kompensasjon på 75 % av lønn i punkt 2.1 ved tilreise til og retur fra turnéområdet. Ved en slik avtale gjelder ikke punkt 4.2, fjerde kulepunkt ved tilreise og retur.

2.8          Det kan i spesielle tilfeller avtales samlet høyere lønn enn det som følger av punktene ovenfor og 3.1. Når høyere lønn er avtalt har ikke utøveren krav på særskilt godtgjøring etter punktene ovenfor og 3.1, med mindre det er uttrykkelig avtalt. Det skal klargjøres om lønnen inkluderer 12 % feriepenger eller om dette skal komme i tillegg.

2.9          I de tilfeller hvor en utøver må hente leiebil på utleiestasjon og teknisk utstyr hos Rikskonsertene dagen før turnéstart, godtgjøres dette med lønn tilsvarende 3 timer i §3.1

Merknad: Dette tillegget betales kun for 1 utøver. Det utbetales ikke dersom  Rikskonsertene har fått levert leiebil hos seg og pakket den klar med utstyr, slik at utøverens oppgave kun er å hente ferdigpakket bil hos Rikskonsertene. Dersom utøveren skal kjøre til turnéområdet samme dag, og allerede lønnes etter §2.7, betales heller ikke
dette tillegget
.

2.10       Studenter eller elever som gjennomfører konserter eller turneer som ledd i sitt studium faller utenfor disse lønnsbestemmelsene.

§ 3          PRØVER OG FORBEREDELSER
3.1          Når Rikskonsertene innkaller til produksjonsprøver, skal hver utøver ha kr. 487,- i lønn per time med virkning fra 1. januar 2017. Dersom en produksjon ikke har vært på turné de siste 18 måneder (3 sesonger) før ny turné, skal det innkalles til gjenopptakelsesprøver. For innkalte produksjonsprøver og gjenopptakelsesprøver skal det betales lønn for minst 4 timer for hvert frammøte.

3.2          For møter i forbindelse med planlegging av turné eller konsert skal det betales lønn for minst 2 timer for hvert frammøte.

3.3          For ferdig produserte konserter og nødvendig pedagogisk tilrettelegging skal Rikskonsertene etter avtale i hvert enkelt tilfelle betale deler av produksjonskostnadene.

§ 4         GJENNOMFØRING AV TURNÉ OG KONSERTER FOR SKOLER OG BARNEHAGER I NORGE
4.1          Rikskonsertene skal planlegge turneene i samråd med utøverne eller en representant for utøverne. Turneene skal legges opp slik at det blir rimelig tid til transport, rigging, hvilepauser og oppvarming for utøverne for hver konsert.

4.2         For å sikre at skolene er oppmerksomme på besøket, skal utøverne kontakte skolen i tilstrekkelig tid for å avtale praktiske og pedagogiske detaljer ved besøket. Dette skal legge grunnlaget for en mer forutsigbar arbeidsdag og en styrket formidlingssituasjon.

4.3          En konsertdag skal gjennomføres innenfor følgende rammer:

  • Utøverne skal medvirke ved inntil 3 konserter pr dag, eller inntil 2 konserter pr dag på dager med konserter som er offentlig tilgjengelig for publikum.
  • Samlet effektiv konserttid skal ikke overskride 2,5 timer pr dag.
  • Dagens første konsert skal ikke starte før kl. 09:00.
  • Tiden fra tjenesten begynner til den slutter samme dag skal, inkludert reisetid, ikke overstige 10 timer.

4.4          Når danser er hovedaktør ved en turné, skal det ikke være mer enn 2 konserter pr dag dersom det er forflytning mellom konsertene.

4.5          Dersom rammene i punktene 4.2 og 4.3 overskrides, og utøverne aksepterer dette, utbetales et tillegg på 50 % av avtalt lønn for denne konsertdagen.

§ 5          KONSERTLOKALET
5.1          Rikskonsertene stiller nødvendige krav til standard for konsertlokaler overfor lokale konsertarrangører og spesifiserer også de krav som stilles til utstyr for den enkelte konsert.

5.2          Dersom konsertlokalene ikke tilfredsstiller de krav som blir gitt, plikter utøverne likevel å gjennomføre konsertene så langt dette er forsvarlig.
Utøverne skal rapportere alle mangler til Rikskonsertene.
Dersom utøverne mener at det er nødvendig å avlyse en konsert på grunn av mangler ved konsertlokalet, skal dette så vidt mulig skje i samråd med Rikskonsertene.

5.3           Utøveren bør ivareta egen og publikums sikkerhet ved å plassere og montere utstyr på en forsvarlig måte. Plassering av lydkilder og konsertens generelle lydnivå skal ta hensyn til publikummet. I de tilfeller hvor elever deltar i opprigg og nedrigg skal utøveren med råd og veiledning bidra til å unngå farlige situasjoner. Det er forøvrig skolens ansvar å se til at elever ikke utsettes for farlige situasjoner eller overbelastes. Ved brannalarm eller ved opptakter til farlige situasjoner skal konserten avbrytes.

§ 6          SYKDOM
6.1          Sykdom eller skade som kan ha innvirkning på prøver eller konserter skal meldes Rikskonsertene straks. Rikskonsertene kan kreve at sykdommen eller skaden bekreftes med sykmelding fra lege.

6.2          Ved arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade i kontraktsperioden (avtalte prøver og kontraktsfestede turneer) har en utøver rett til full lønn i henhold til oppsatt turné-, konsert og/eller prøveplan i et tidsrom tilsvarende folketrygdlovens arbeidsgiverperiode.
Denne retten gjelder fra skriftlig kontrakt er inngått uten hensyn til folketrygdlovens bestemmelser om opptjeningstid.

6.3          Utøver som har omsorg for barn, har ved barnets eller barnepassers sykdom i kontraktsperioden rett til permisjon i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 12-9. Slik permisjon gis med full lønn i henhold til oppsatt turné-, konsert og eller prøveplan.

6.4          De sykepenger som utøveren har rett til fra Folketrygden i arbeidsgiverperioden tilfaller Rikskonsertene, begrenset oppad til Rikskonsertenes utbetalinger.

§ 7          YRKESSKADE
Følgende deler av fellesbestemmelsene i Statens hovedtariffavtale gjøres gjeldende:

  • § 24 nr 1, 2, 5-10 og 12 (som legger Folketrygdens yrkesskadedefinisjon til grunn, gir regler for arbeidsgivers økonomiske ansvar i forbindelse med sykebehandling og helbredelse og fastsetter erstatning ved død eller ervervsmessig uførhet).
  • § 11 nr 3 og 4 (om fradrag for andre inntekter og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger).

§ 8          REISEREGULATIV
For turneer og andre reiser gjelder særavtale for reiser innenlands for statens regning eller særavtale for reiser utenlands for statens regning.

§ 9          FERIEPENGER
Utøvere som engasjeres av Rikskonsertene har rett til feriepenger med en feriepengesats på 12 %. For utøvere over 60 år tillegges 2,3 %.

§ 10       AVLYSING AV TURNÉ
Så vel Rikskonsertene som utøverne plikter å gjøre det som er mulig for at en turné skal kunne gjennomføres.
Må turneen innstille p.g.a. frafall av en eller flere av utøverne i produksjonen – f.eks. ved sykdom – eller andre uforutsette forhold, kan engasjementsavtalen heves med umiddelbar virkning. Utøveren har imidlertid krav på lønn etter punkt 2.1 og 3.1 for de konserter/konsertdager og prøver/prøvetimer som allerede er avtalt i en periode på 14 dager regnet fra utøveren fikk melding om avlysingen. Utøveren kan for øvrig ikke kreve erstatning for tap som følge av kontraktens opphør.

§ 11       INSTRUMENTER OG UTSTYR
11.1       Utøvere skal som hovedregel selv sørge for instrumenter, herunder nødvendig tilleggsutstyr og forsterkerutstyr m.v. som må betraktes som en nødvendig del av dette, med mindre annet avtales særskilt.

11.2       Utøvere må selv bekoste forsikring av egne instrumenter og utstyr.

11.3       Når Rikskonsertene krever eller godkjenner spesielle kostymer eller annet utstyr, skal Rikskonsertene bekoste dette og bære alle utgifter i denne forbindelse.

§ 12      OPPTAK, KRINGKASTING OG INFORMASJON
12.1       Med mindre utøveren på eget initiativ motsetter seg det, kan Rikskonsertene uten særskilt vederlag dokumentere (herunder lyd- og bildeopptak) en konsert for interne formål.

12.2       Varig eller midlertidig lyd og/eller billedopptak av en konsert eller deler av denne kan bare skje med den enkelte utøvers samtykke, jf åndsverkloven § 42. Det skal i hvert enkelt tilfelle inngås særskilt skriftlig avtale om vederlag og nærmere vilkår for bruken av opptaket. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at konserten kan kringkastes eller gjengis når dette skjer som nyhetsdekning; jf åndsverkloven § 25. Bestemmelsen er heller ikke til hinder for annen utnyttelse som er tillatt etter åndsverkloven.

12.3       Rikskonsertene kan benytte offentlig tilgjengelig materiale samt materiale tilsendt fra management, plateselskap og/eller utøveren selv i markedsføringen av turneen og de enkelte konsertene.

§ 13       TVISTER
Tvister som måtte oppstå med hensyn til anvendelse av denne overenskomsten skal søkes løst i forhandlinger mellom Rikskonsertene og vedkommende organisasjon(er) som er part i overenskomsten.
Dersom det er umulig å komme fram til enighet, kan det foretas megling med sikte på å løse saken dersom partene i saken er enige om dette. Megling foretas i tilfelle med en representant for Kulturdepartementet. Dersom forhandlinger/megling ikke fører fram, avgjøres tvisten med bindende virkning av en voldgiftsnemnd. Nemnda skal ha en nøytral leder. Blir ikke partene enige om hvem som skal være leder oppnevnes denne av Arbeidsrettens formann. Organisasjoner som er part i tvisten oppnevner hver sin representant i nemnda. Rikskonsertene oppnevner like mange representanter som organisasjonene til sammen.

§ 14       REGULERING, IKRAFTTREDELSE OG VARIGHET
Overenskomsten gjelder fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2016. Hvis overenskomsten til den tid ikke er sagt opp av noen av partene med tre måneders skriftlig varsel, gjelder den fortsatt for ett år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist.

Partene skal senest innen 1. desember 2015 ta opp forhandlinger om lønnsregulering for annet avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av lønnsoppgjøret for statstilsatte i 2015. Hvis partene ikke blir enige ved forhandlinger, kan hver av partene si opp overenskomsten innen 14 dager etter at forhandlingene er avsluttet og med 14 dagers varsel, med utløp tidligst 1. januar 2015.