Carte Blanche – Åremål

Tariffavtale om midlertidig tilsatt kunstnerisk personale

Jfr. AML§14 – 9, 3.
mellom Carte Blanche Danseteater AS (CB) og Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger (NoDa).

1. Virkeområde
Denne avtale gjelder dansere som tilsettes midlertidig ved Carte Blanche Danseteater AS.
Reelle vikariater reguleres ikke av denne avtale. Den til enhver tid gjeldende overenskomst mellom NTO og NoDa for Carte Blanche, supplerer denne avtale.

2. Krav til antall årsverk
Denne avtales gyldighet betinges av at antallet hele danserårsverk utgjør minimum 12 og at antallet faste danserstillinger utgjør minimum 10 i avtaleperioden.

3. Åremål
Inntil 2 dansere kan tilsettes i åremålsstilling i perioder med varighet fra 3 til 4 år. Ved en eventuell oppsigelse i åremålsperioden har partene gjensidig rett til å si opp arbeidsforholdet skriftlig senest 31. januar til fratreden ved spilleårets (sesongens) utløp 31. juli. Eventuelle nye åremålsperioder avtales innen 6 måneder før utløp.

4. Opptjening til overgangsordning
Åremålsstilling gjelder som grunnlag for den tilsattes opptjening til overgangsordningen, ref. pkt 1.2.

5. Midlertidig tilsetting for en enkelt oppsetning (stykkontrakt)
Midlertidig tilsetting for en enkelt oppsetning kan skje når det avtales tidspunkt for start og avslutning av engasjementet. Dersom en produksjon ikke blir satt opp, eller avsluttes før det avtalte sluttidspunkt for engasjementet, skal lønn betales i samsvar med opprinnelig avtale for den gjenværende periode. Danser engasjert for en enkelt oppsetning (stykkontrakt) lønnes to trinn høyere enn sin ansiennitet.

6. Oppsigelse og varighet
Denne avtale gjelder fra avtalens inngåelse til 31.03.12, og kan deretter sies opp av hver av partene med tre måneders varsel.

Ved oppsigelse av denne avtale fra Carte Blanches side kan det ikke lenger inngås avtaler for nye åremålsperioder med mindre ny tariffavtale etter AML § 14,9, 3je ledd blir inngått.

 

Oslo/Bergen, 29.05.2009

(sign)                                                            (sign)
For Carte Blanche Danseteater AS        For Norske Dansekunstnere