International Federation of Actors (FIA)

FIA er et internasjonalt fellesorgan for fagforeninger for utøvende kunstnere. FIA ble etablert i 1952 og har for tiden over 90 medlemsorganisasjoner fordelt på mer enn 60 land.

FIA ledes av en president og seks visepresidenter og utgjør sammen med representanter fra ni ulike land eksekutivkomitéen. Sekretariat og daglig ledelse ivaretas av en generalsekretær som ansettes av denne komitéen. Sekretariatet ligger i det land kongressen bestemmer. Presidenten og visepresidentene velges personlig på kongressen, kongressen velger også de land som forøvrig skal representeres i eksekutivkomitéen.

FIA holder kongress hvert fjerde år, hvor alle medlemsorganisasjonene er representert. Kongressen er FIAs høyeste myndighet. FIA arbeider med fagpolitiske spørsmål på internasjonalt plan.

NoDa møter i EuroFIA, den europeiske gruppen i FIA, og vi har der arbeidet mye for å synliggjøre dansere i organisasjonene. Gjennom dette arbeidet har EuroFIA Dance Passport blitt etablert. NoDa har også vært involvert i utredningen av overgangsordninger.

FIA og FIM (the International Federation of Musicians) har utarbeidet et manifest om The Status of the artist. Manifestet beskriver utfordringer relatert til yrkesutøvelsen for frilanskunstnere.

Under FIAs 19. kongress i 2008 ble det vedtatt flere resolusjoner på arbeidet for dansere:
”Minimum terms and conditions for dancers” foreslått av British Equity og ”Dancers retraining and pension schemes” foreslått av forbundene i Hvite Russland, Georgia, Kazakhstan, Russland og Ukraina.
NoDas tidligere forbundsleder Tone Øvrebø Johannessen, satt i arbeidsgruppen for dansespørsmål som arbeidet med disse resolusjonene.

Se Guidance and Reference Document for Dancers Working Abroad (tilgjengelig på engelsk, fransk, spansk og tysk).

For mer informasjon om The International Federation of Actors, se FIAs nettsider.