Historikk

Kort NoDa – historikk:
Forbundet ble opprettet som Norsk Ballett og Fridans forbund i 1947. Forbundets første seier var å forhindre et Stortingsvedtak om å innføre 30 % luksusskatt på danseforestillinger. Høye tollsatser på ballettsko og luksusskatt på visning av ballettfilmer var også på sakslisten, og arbeidet med å forhandle tariffavtale for danserne ved teaterengasjementer startet.
Ny Norsk Ballett, Norges første frigruppe, ble dannet av Gerd Kjølaas omtrent samtidig med opprettelsen av forbundet. Danserne i kompaniet var også sentrale medlemmer i forbundet og bidro sterkt til å sette dans som en selvstendig kunstform på agendaen.

• 50-tallet
I 1954 vedtas navneendring og vi får Norsk Ballettforbund, (NBF). På 50-tallet ble det inngått kontrakter med Teaterlederforeningen og Operaselskapet, men først i 1955 ble det utbetalt prøvepenger for danserne på Chat Noir. Forbundet holdt sommerkurs for første gang, og i 1957 fikk en danser/koreograf tildelt statlig stipend. Mottakeren var Edith Roger.

• 60-tallet
På 60-tallet startet arbeidet for en Statlig balletthøyskole og et nytt kompani utenfor Operaen. Det ble inngått avtaler for corps de ballet ved Den Norske Opera (1961), den første avtalen for dansere i NRK ble underskrevet (1962) og frilanskontrakter ved teatrene ble forhandlet frem med Teaterlederforeningen i 1963.

• 70/80- tallet
På 70 – og 80-tallet, med fremveksten av de frie gruppene, ble fokuset lagt på arbeid for et gratis treningssted for dansere og driftstøtte til gruppene. NBF var også sterkt involvert i kunstneraksjonen i 1974 som endte med en avtale mellom Staten og kunstnerorganisasjonene om stipendier og garantiinntekter.

• 1979: Statens balletthøyskole
I 1979 ble Statens balletthøyskole ble opprettet. I dag er skolen en del av Kunsthøyskolen i Oslo.

•1988: Stiftelsen Gratis Daglig trening
I 1988 stiftet Norsk Ballettforbund Stiftelsen Gratis Daglig trening (GDT). Forbundet bistod GDT med administrativ assistanse, og delte bl.a. en sivilarbeider som fungerte som en daglig kontaktperson for GDTs brukere.  I dag har stiftelsen byttet navn til PRODA profesjonell dansetrening, med daglig ledelse i Oslo og regionale avdelinger i Østfold, Aust og Vest Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nord.

• 1989: Carte Blanche
I 1989 ble Carte Blanche i Bergen etablering. Kulturminister Halvard Bakke ”kuppet” ideen om et regionalt kompani i Bergen, ved å håndplukke den jazzdansbaserte gruppen Carte Blanche, og plassere den i Bergen. Dette utløste kraftige protester fra NBF, som mente stillingene skulle utlyses på demokratisk vis. Siden har vi jo fått ”armlengdes avstand” – prinsippet. Carte Blanche har i dag etter flere interne rystelser etablert seg som et sterkt samtidsdanskompani som turnérer i inn- og utland.

• 1993: Dansens år
I 1993 Dansens år, støttet NBF aktivt opp om stiftelsen Dansens år, hvor fokuset ble satt på forestillingene, festforestilling i Konserthuset i Oslo, mønstring på Black Box Teater, turné med Riksteateret, uteforestillinger og lokal mobilisering over hele landet. Dansens År ble en drivkraft som bidro til et kraftig løft for dansekunst i Norge.

• 1994: Senter for Dansekunst
I 1994 stiftet NBF Senter for Dansekunst (SfD). Med virkningen fra Dansens År var det nå politisk vilje til videreføre tiltakene fra danseåret, og SfD fikk oppgaven. Stiftelsen har skiftet navn til Danseinformasjonen.

•I 1994 fikk dans øremerkede midler til turné i Riksteaterregi.

• I 1997/8 ble arbeidsstipend for yngre kunstnere en realitet.

•2001: Dansens hus
Dansens Hus, Nasjonal scene for dans: Allerede i NOU 1988:1 Scenekunst, kunne vi lese at ”det bør utredes muligheter for et Dansens Hus i Oslo-området”. Dansens Hus fikk sine første lille bevilgning i 2001.

•2001: Ny forbundsleder
Nestleder Tone Øvrebø Johannessen steppet inn våren 2001 som forbundsleder, da daværende  forbundsleder Liv Bjørgum ble sykmeldt. På generalforsamlingen i juni ble Johannessen valgt til ny forbundsleder.

• 2002: Navnskifte
Forbundet skiftet navn til Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, (NoDa).

• 2005: Aksjonen “100 dansere gir 100 løft til politikerne”.
NoDas arbeid i forbindelse med det varslede “kulturløftet” fra den rødgrønne oposisjonen ble markert i juni, med en aksjon foran stortinget som fikk navnet; “100 dansere gir 100 løft til politikerne”. 50 dansere stilte til en improvisasjon ledet av André Austvold og omkring 100 fremmøtte dansekunstnere overvar aksjonen. Både Stortingets kulturkomite og statssekretær Yngve Slettholm var tilstede, sistnevnte og Trond Giske fra opposisjonene holdt taler. Kulturløftet til de rødgrønne ble varslet. Aksjonen ble dekket av Dagsrevyen og rikspresse forøvrig.

•2005: Post 75 dans
NoDa fikk gjennomslag for egen post for dans i Kulturbudsjettet, Post 75 dans. For første gang kunne dansefeltet bla opp på en side i Kulturbudsjettet og se en samlet oversikt over midler til dans.

•2005: “Et løft for dansekunsten”
NoDas arbeid og innspill til Kulturløftet I, resulterte i et eget punkt 7; “Et løft for dansekunsten”.

•2006: Mantra er; Dans er en selvstendig kunstart!
NoDa fikk gjennomslag i Kulturdepartementet, ved Kulturminister Trond Giske, for krav om egen avsetning til dans og et utvalg for dans i Norsk Kulturråd. første avsetning var på 16 mill kr.

•2007: Norske Dansekunstnere fyller 60 år.
Jubileet ble markert ved at forbundet utga en rapport skrevet av Torkel Rønold Bråthen, “Ta dans på ordet”. Raporten ble overrakt Kulturminister Trond Giske på NoDas generalforsamling, den 5. mai 2007. Flere større presseoppslag fulgte saken.

•2007: Danseinformasjonens ærespris
Norske Dansekunstnere og forbundsleder Tone Øvrebø Johannessen ble tildelt Danseinformasjonens ærespris. “Æresprisen deles ut til en person, unntaksvis en gruppe eller institusjon, som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for utviklingen av norsk dans, for dans som kunstart/ eller for å fremme dansens betingelser og posisjon i Norge”. Prisen ble første gang delt ut i 1995, og ble delt ut for 12. gang i 2007.

•2007: Basisfinansieringsordningen
Det ble opprettet en flerårig støtteordning for frie grupper, “basisfinansieringsordningen”, også kalt “Strømgrenordningen” fordi den første gang ble tildelt Jo Strømgren kompani, etter påtrykk fra minister Trond Giske. NoDa var blant pådriverne for basisordningen.

•2008: Dansens Hus får eget bygg på Vulkan i Oslo.
NoDa har stått sentralt i arbeidet for å få til et Dansens Hus, og ga i 1995 Senter for Dansekunst i oppgave å arbeide frem den politiske løsningen. Daglig leder Randi Urdal i Danseinformasjonen har vært sentral i arbeidet med realiseringen av Dansens Hus.

• 2008: politiske innspill
NoDa leverte høringssvar til Løken-utvalget, scenekunstmeldingen “Bak kulissene” og Telemarksforsknings ” undersøkelse ”Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, 2006”.

• 2009: Kulturløftet II
Forbundets politiske fokus er på “en helhetlig politikk for dans i hele landet”og spilte inn sine prioriteringer til Kulturløftet II. Også dette kulturløftet fikk eget punkt om dans, og i punktet om å bedre kunstnernes levekår, ble det fremhevet støtte til opprettelsen av en skuespiller- og danserallianse. Anniken Huitfeldt blir nå kulturminister.

• 2009: Alliansearbeid
Arbeidet med å få opprettet en skuespiller -og danserallianse var på høyt gir og Rambøll leverte sin utredning på oppdrag fra NoDa og NSF 31. mars, finansiert med midler fra Kulturdepartementet.

• 2009: “Åpen prøvedans” blir arrangert for første gang.
Arrengementet er et samarbeid mellom NoDa, Dansens Hus, PRODA, koreograf Anne Ekenes og produsent Kirre Arneberg. Prosjektet ble støttet av Norsk Kulturråd.

• 2009: Kunstnernettverk
Norske Dansekunstnere deltok aktivt i forarbeidet til dannelsen av Kunstnernettverket, et nettverk av 20 landsomfattende kunstnerorganisasjoner, som ble stiftet i 2011.

• 2010: Pilotprosjektordningen
Kulturdepartementet ba oss utarbeide et forslag til hvordan en pilotprosjektordning for profesjonelle dansemiljøer rundt i landet kan opprettes. Forlaget kom opprinnelig fra NoDa og fikk plass i Stortingsmelding 32 “Bak kulissene”. Ordningen ble etablert samme år.

• 2010: Dansestrategi
NoDas forbundsleder påpeker regjeringens mangel på en strategi for dans, og kulturminister Anniken Huitfeldt varslet i november 2010 at regjeringen ville utarbeide en slik strategi. I statsbudsjettet for 2011 ble post 75 dans lagt ned, og en rekke dansetiltak flyttet til forvaltning på ulike poster i Norsk Kulturråd.

• 2011: Lederskifte
Etter 10 år i forbundsledersstolen og til sammen 17 år i forbundet takket forbundsleder Tone Øvrebø Johannessen for seg. Peder Horgen ble valgt til ny forbundsleder på Norske Dansekunstneres generalforsamling den 28. mai.

• 2011: Arrangørstøtte
Anniken Huitfeldt bidro til at dans fikk en ny ordning i Norsk Kulturråd; Arrangørordningen for dans. Arrangørordningen fikk plass i statsbudsjettet for 2012.

• 2011: Forlik med NTO om bruk av Bårdarstudenter i Jesus Christ Superstar
Saken der MFO og NoDa stevnet Det Norske teateret for brudd på tariffavtalen, fordi et stort antall Bårdarelever medvirket uten lønn i oppsetningen, endte i desember med et forlik, der DNT betalte partene kr 400 000 og NTO på vegne av alle offentlige teatre inngikk en avtale som innebærer at teatrene må søke MFO og NoDa om tillatelse dersom teatrene ønsker å bruke elever/studenter på scenen.

• 2012: Skuespiller- og danseralliansen ble et faktum
Alliansen ble stiftet den 28. juni som et aksjeselskap. Eiere av selskapet er Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater og orkesterforening. 1o dansere og 10 skuespillere ble ansatt. Tone Øvrebø Johannessen ble ansatt som alliansens daglige leder. Det ble bevilget 3 millioner kroner over statsbudsjettet til oppstart av alliansen i 2. halvår 2012.

• 2012: Ny kulturminister
Hadia Tajik overtar som kulturminister høsten 2012. Hun signaliserer klart og lydelig at hun vil fortsette satsingen på dans og øremerker 3 mill til en dansegruppe under basisordningen i statsbudsjettet for 2013.

• 2013: Dansestrategien “Dans i hele landet”
Den 15. februar lanserte Kulturminiser Hadia Tajik kulturdepartementets strategi for dans; “Dans i hele landet”. Dette er det første politiske dokument fra regjeringen noen sinne, som kun handler om dans. NoDa og resten av landets mange danseaktører har spillt inn til strategien.