Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Norske Dansekunstnere (NoDa)
– forbundet for dansere, koreografer og pedagoger

 1. 04.05.2019

 • 1           Navn, organisasjonsform og formål
  § 1.1
  Navn
  Forbundets navn er Norske Dansekunstnere – forbundet for dansere, koreografer og pedagoger (NoDa). Forbundet ble stiftet i 1947 som Norsk Ballett- og Fridansforbund og skiftet i 1953 navn til Norsk Ballettforbund. Forbundets nåværende navn ble vedtatt i 2002.
 • 1.2
  Organisasjonsform
  Forbundet er en landsomfattende og uavhengig medlemsorganisasjon og har følgende styringsorganer:
  1) Generalforsamling
  2) Storstyre
  3) Styre
  4) Arbeidsutvalg
 • 1.3
  Formål
  Forbundet har som formål å:

– fremme og ivareta medlemmenes kunstneriske, faglige og økonomiske rettigheter og interesser

– yte rådgivning til medlemmene

– øke dansekunstneres arbeidsmuligheter

– bedre dansekunstneres lønns- og arbeidsvilkår

– arbeide for å fremme dansekunstens posisjon i samfunnet og påvirke til en helhetlig offentlig politikk for dansekunst

 • 2          Medlemskap
  § 2.1.0
  Medlemskategorier
  Søknad om medlemskap fremmes skriftlig på eget søknadsskjema og behandles av arbeidsutvalget. Alle søknader om endring av medlemskategori må skje skriftlig. Avslag på søknad om medlemskap kan ankes inn for styret.
 • 2.1.1
  Ordinært medlemskap
  En person som har utøvd yrkesaktivitet innen forbundets virksomhetsområde i tre år eller mer kvalifiserer til ordinært medlemskap.

En person med bachelor eller høyere grads utdanning innen forbundets virksomhetsområde, eller utdanning på tilsvarende nivå som er godkjent av forbundet, kvalifiserer til ordinært medlemskap.

 • 2.1.1.1.
  Ordinært seniormedlemskap
  En person som kvalifiserer til ordinært medlemskap kan fra den dagen vedkommende mottar pensjon fra Folketrygden, søke om ordinært seniormedlemskap.
  Ordinært senior-medlemmer har de samme rettigheter og plikter som forbundets ordinære medlemmer.
 • 2.1.2
  Prøvemedlemskap
  En person som utøver yrkesaktivitet innen forbundets virksomhetsområde kvalifiserer til prøvemedlemskap. Et prøvemedlem kvalifiserer til ordinært medlemskap når hun/hanhar utøvd tre år med yrkesaktivitet innen forbundets virksomhetsområde. Eventuell utdanningstid ved utdanningsinstitusjon som er godkjent av forbundet godskrives som del av opptjeningstiden.

En person med treårig utdanning på lavere nivå enn nevnt i § 2.1.1 og som er godkjent av forbundet kvalifiserer til prøvemedlemskap. Slikt prøvemedlem kvalifiserer til ordinært medlemskap når hun/han dokumenterer 6 måneder med yrkesaktivitet innen forbundets virksomhetsområde.

Prøvemedlemmer har med nedenstående unntak de samme rettigheter og plikter som forbundets ordinære medlemmer. Prøvemedlemmer kan ikke velges til tillitsverv i forbundet.

 

 • 2.1.3
  Studentmedlemskap
  Student som tar utdanning som er godkjent av forbundet kvalifiserer til studentmedlemskap.

Studentmedlemskap gir stemmerett på generalforsamling, dog ikke i tarifforhandlingsspørsmål.

Studentmedlemskap gir begrenset adgang til medlemstjenester. Studentmedlemmer kan ikke velges til tillitsverv i forbundet.

 • 2.1.4

Elevmedlemskap
Elev som har fylt 15 år og som tar utdanning ved videregående skole, folkehøgskole eller lignende med hovedfordypning innen forbundets virksomhetsområde kvalifiserer til elevmedlemskap. Elevmedlemskap gir ikke møterett på generalforsamling og gir begrenset adgang til medlemstjenester. Elevmedlemmer kan ikke velges til tillitsverv i forbundet.

 • 2.1.5
  Passivt medlemskap
  Ordinært medlem som ikke lenger er yrkesaktiv som dansekunstner kan søke om passivt medlemskap.

Medlem som oppholder seg i utlandet i minst ett år kvalifiserer til passivt medlemskap. Medlem som fungerer som leder ved offentlige institusjon, slik som ballett- eller teatersjef, samt rektor og dekan ved høyere utdanningsinstitusjon overføres så lenge funksjonen varer til passivt medlemskap.

I konflikter mellom medlemmer hvor den ene åpenbart er skadelidende kan styret overføre den andre part til midlertidig passivt medlemskap.

Passivt medlemskap gir ikke stemmerett på generalforsamling. Passive medlemmer kan ikke velges til tillitsverv i forbundets styringsorganer.

 • 2.1.6
  Æresmedlemskap
  Generalforsamlingen kan utnevne personer som har hatt spesiell betydning for forbundet til æresmedlemmer.
 • 2.2
  Avslag på særskilt grunnlag
  Arbeidsutvalget kan avslå søknad om medlemskap dersom søkeren åpenbart har handlet i strid med forbundets interesser, jamfør også § 2.6. En søknad kan også avslås dersom søkeren står tilsluttet eller representerer et politisk parti eller en organisasjon som har nazistisk eller fascistisk program eller formål som er beslektet med slikt program.
 • 2.3
  Medlemmenes plikter
  Medlemmene plikter å rette seg etter forbundets vedtekter og lovlig fattede vedtak.
  På områder der forbundet har inngått avtaler med arbeidsgiver(e) skal medlemmene ikke godta arbeids- og lønnsvilkår som er dårligere enn det som er fastsatt i disse avtaler.

Medlemmene har plikt til å opplyse forbundet om alle sine kontraktsvilkår dersom forbundet ber om det.

Medlemmene plikter å følge de avtaler forbundet – selv eller gjennom deltakelse i forvaltningsorganisasjoner – inngår på medlemmenes vegne, innenfor de grenser som følger av disse vedtekter og lovgivning.

 • 2.4
  Kontingenter
  Medlemskontingenter fastsettes av generalforsamlingen.
  Medlemmer som tross purring ikke har betalt kontingent for siste år kan strykes som medlem. Ved gjeninntredelse som medlem må eventuelle restanser og nytt innmeldingsgebyr betales.

Styret kan etter skriftlig søknad i særlige tilfeller ettergi kontingent.

 • 2.5
  Utmelding
  Utmelding skal skje skriftlig. Scenekort og EuroFIA Dansepass må innleveres. Skyldig kontingent må betales.
 • 2.6
  Suspensjon og eksklusjon
  Medlem som bryter forbundets vedtekter, vedtak eller på annen måte åpenbart handler i strid med forbundets interesser kan suspenderes når minst 2/3 av styret bestemmer dette. Vedtak om suspensjon kan skriftlig påklages til storstyret senest én måned etter at vedkommende er gjort kjent med vedtaket. Storstyret vedtar med 2/3 flertall om suspensjonen skal opprettholdes.

Dersom klagen ikke fører frem i storstyret kan den ankes til generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling. Klagen gir ikke oppsettende virkning. Generalforsamlingen fatter vedtak med alminnelig flertall.
Medlem som grovt bryter forbundets vedtekter, vedtak eller på annen måte åpenbart handler i strid med forbundets interesser kan ekskluderes når minst 2/3 av styret bestemmer dette. Vedtak om eksklusjon kan skriftlig påklages til storstyret senest én måned etter at vedkommende er gjort kjent med vedtaket. Storstyret vedtar med 2/3 flertall om eksklusjonen skal opprettholdes. Dersom klagen ikke fører fram i storstyret kan den ankes til generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling. Klagen gir ikke oppsettende virkning. Generalforsamlingen fatter vedtak med 2/3 flertall.

 • 3          Generalforsamling
  § 3.0
  Generalforsamlingen er forbundets høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling skal holdes årlig innen utgangen av juni. Innkalling, forslag til dagsorden, forslag til handlingsprogram for kommende år, revidert regnskap, budsjettforslag, valgkomiteens innstilling og styrets redegjørelse av de saker som skal behandles, skal av forbundets styre sendes medlemmene senest tre uker før generalforsamlingen.

Alle medlemmer, som etter vedtektene har stemmerett, har rett til å fremme forslag av større
økonomisk eller prinsipiell art til generalforsamlingen. Slike forslag må være kommet til styret innen seks uker før generalforsamlingen, senest 15. februar.

Stemmeberettige medlemmer kan på egenhånd foreslå kandidater til valg av tillitsverv.
Slike forslag skal være skriftlig begrunnet og meldt styret før generalforsamlingen starter.
Kandidatene må ha sagt seg villig til å påta seg vervet.

Generalforsamling som er lovlig innkalt i samsvar med forbundets vedtekter er beslutningsdyktig.

Stemmerett på generalforsamlingen har de medlemmer som vedtektene bestemmer og som er a jour med kontingent. Medlemmer som skylder kontingent, men har betalt for foregående år, har adgang til generalforsamlingen, men ikke stemmerett.
Medlemmer som er fast ansatt i forbundet har ikke stemmerett ved valg som nevnt under § 3.1. pkt 9.

Alle vedtak på generalforsamlingen fattes med alminnelig stemmeflertall, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet blir det ikke fattet vedtak.
Ethvert fremmøtt medlem med stemmerett kan forlange skriftlig avstemming.

Medlemmer som ikke kan møte på generalforsamlingen kan la seg representere av et annet medlem ved skriftlig, personlig fullmakt. Fullmakten skal legges frem for styret til godkjenning.
Ingen av de fremmøtte kan ha mer enn fire fullmakter. Storstyrerepresentant fra de tre nordligste fylkene kan dog møte med inntil tolv fullmakter.

Norske Dansekunstneres generalforsamling utgjør årsmøtet for stiftelsen PRODA – profesjonell dansetrening.

 • 3.1
  Generalforsamlingens myndighet og oppgaver
  Ordinær generalforsamling skal behandle:
  1 Konstituering med:
  a) Godkjenning av innkalling
  b) Godkjenning av dagsorden
  c) Valg av ordstyrer
  d) Valg av referent og to til å undertegne protokollen.
  e) Valg av tellekorps
  2 Årsberetning
  3 Revidert regnskap
  4 Årsberetning for Norske Dansekunstneres Vederlagsfond
  5 Budsjettforslag
  6 Forslag til handlingsprogram
  7 Vedtektsendringer.
  8 Større saker av økonomisk eller prinsipiell art
  9 Valg av:
  a) Forbundsleder
  b) Nestleder
  c) Styremedlemmer
  d) Regionale representanter
  e) Valgkomité
  f) Revisor
  g) Medlemmer til særkomitéer og representasjon

Styrets medlemmer kan ikke velges som ordstyrer, referent eller til å undertegne protokoll.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Valgkomité
Kandidater til valgkomiteen innstilles av styret.
Komiteen består av fem medlemmer og ett varamedlem som velges for to år av gangen, og slik at maksimalt tre medlemmer er på valg det samme år.
Komiteen trer sammen minst fire måneder før generalforsamlingen. Begrunnet innstilling på alle kandidater til verv sendes til styret senest seks uker før generalforsamlingen.
Valgkomiteen fungerer også som valgkomité for stiftelsen PRODA profesjonell dansetrening.

Revisor
Forbundet skal ha to revisorer og to vararepresentanter.
De velges for to år av gangen, og slik at bare én representant og én vararepresentant er på valg det samme år.
Kandidatene skal ha god kjennskap til forbundets arbeid og drift.
Revisorene skal foreta en kritisk vurdering av forbundets disponeringer og fremlegge det reviderte regnskapet med egne bemerkninger for generalforsamlingen.

 • 3.2
  Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling holdes når:
  – styret finner det nødvendig
  – minst trettifem stemmeberettigede medlemmer inngir skriftlig krav om det med forslag til dagsorden.

Innkallingen skal skje med minst to ukers varsel og på samme måte som for ordinær
generalforsamling.
Dersom særskilte forhold påkrever en tidligere avholdelse av ekstraordinær generalforsamling kan styret innkalle med kortere varsel.

Ekstraordinær generalforsamling behandler kun de saker som er oppført på dagsorden i
innkallingen.

Ekstraordinær generalforsamling som er lovlig innkalt i overensstemmelse med forbundets
vedtekter, er beslutningsdyktig.

 • 4          Storstyret
  § 4.0
  Storstyret består av styrets syv medlemmer og ni regionsledere, dansere og koreografer bør være representert.
  Det velges en regionsleder fra hver av følgende regioner:

Region Nord:                Nordland, Troms, Finnmark

Region Midt:                 Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal

Region Vest:                  Hordaland, Sogn og Fjordane

Region Sørvest:            Rogaland, Vest- og Aust-Agder

Region Innlandet:       Hedmark, Oppland

Region Sørøst:              Telemark, Buskerud, Vestfold

Region Østfold

Region Akershus

Region Oslo

For hvert fylke som ikke allerede er representert av en regionsleder, velges det en fylkesrepresentant. Ved regionsleders forfall til storstyremøte innkalles fylkesrepresentant fra samme region, har regionen to fylkesrepresentanter innkalles den som representerer fylket med flest medlemmer. I regioner som består av kun ett fylke velges regionsleders vararepresentant. Alle regionale representanter velges for to år av gangen, og slik at maksimalt seks regionsledere er på valg det samme år.

Storstyret kommer sammen så ofte som styret finner det nødvendig, dog minst én gang årlig. Styret plikter å innkalle storstyret når minst 1/3 av storstyrets medlemmer krever det. Storstyret innkalles med minst en ukes varsel. I spesielle tilfelle kan det innkalles med kortere frist.

Storstyret er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
Møtet i storstyret ledes av en ordstyrer som skal velges blant de regionale representantene.
Ved stemmelikhet er ordstyrers stemme avgjørende. Det skal velges en referent og to til å undertegne protokollen blant de regionale representantene.

 • 4.1 Storstyret skal:
  1) Være et rådgivende organ for styret.
  2) Behandle saker som forelegges av styret.
  3) Storstyret kan av eget initiativ ta opp saker til behandling.
  4) Treffe vedtak om plassoppsigelse og for øvrig i saker der dette følger av vedtektene.
 • 5          Styret
  § 5.0
  Styret består av forbundsleder, nestleder, fem medlemmer og to varamedlemmer, og bør være sammensatt av dansere, koreografer og pedagoger i rimelig fordeling. Forbundsleder og nestleder velges ved særskilt valg og for to år av gangen. Styrets fem øvrige medlemmer velges for to år av gangen, og slik at maksimalt fire medlemmer i styret sett under ett er på valg det samme år. Varamedlemmer velges for ett år av gangen.

 

Forbundsleder eller nestleder leder møtene.

Styret er beslutningsdyktig når forbundsleder eller nestleder og minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er forbundsleders, respektive nestleders stemme avgjørende.
Det skal føres referat fra styremøtene.

Varamedlemmer skal få tilsendt dagsorden og sakspapirer, og har møte- og talerett på styremøter også når de ikke er innkalt.

Dersom et styremedlem fratrer vervet, eller sier opp sitt medlemskap i forbundet, benyttes varamedlem frem til første generalforsamling, hvor ny fast representant velges. Dersom vara ikke er tilgjengelig, skal det avholdes suppleringsvalg ved ekstraordinær generalforsamling etter de alminnelige reglene i § 3. Dersom det foretas slike valg som nevnt i forrige ledd, fungerer de(n) nyvalgte representanten€ ut valgperioden til den som erstattes.

 • 5.1
  Styrets myndighet og oppgaver
  Styret representerer forbundet og er ansvarlig overfor storstyre og generalforsamling.

Styret skal:
1. Lede forbundets virksomhet i overensstemmelse med vedtektene, handlingsprogram og vedtak fattet av generalforsamlingen og storstyret.
2. Innkalle til generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling og storstyremøter og forberede de saker som skal opp til behandling.
3. Påse at forbundets midler forvaltes i samsvar med vedtekter og vedtak.
4. Fastsette arbeidsbudsjett i henhold til vedtatt budsjett og handlingsprogram.
5. Tilsette forbundets medarbeidere og annen nødvendig hjelp, og fastsette deres lønns- og arbeidsvilkår.
6. Engasjere redaktør for medlemsbladet.
7. Oppnevne fagkomiteer og utvalg det finner nødvendig og utnevne til representative verv.
8. Fastsette nødvendige instrukser.
9. Trekke opp retningslinjer for og gjennomføre tarifforhandlinger.
10. Delegere myndighet til arbeidsutvalg og/eller administrasjon når det er hensiktsmessig for effektiv drift av forbundet.
11. Behandle medlemskapssaker.
12. Påse at medlemmene følger de retningslinjer som er trukket opp for forbundets virksomhet

Styret har myndighet til å:
1) Forvalte medlemmenes rettigheter og vederlag for rettigheter og utføre oppgaver som nevnt i paragraf 7.

2) Disponere til beste for dansekunstnere, og i samsvar med lov og godkjente vedtekter, vederlag som etter avtaler skal utbetales til forbundet, eller til organer det alene eller sammen med andre rettighetshaverorganisasjoner har opprettet til forvaltning av slike midler.

 • 5.2     Arbeidsutvalg
  Arbeidsutvalget består av forbundsleder, nestleder, ett styremedlem og generalsekretær og er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. Arbeidsutvalget forbereder saker for styret og avgjør saker etter delegasjon fra styret. Arbeidsutvalget har myndighet til å avgjøre saker som ikke kan vente til styrebehandling.
 • 5.3
  Forbundsleder
  Forbundslederen ivaretar ledelsen av forbundet og handler med ansvar overfor styret, storstyret og generalforsamlingen.
  Forbundsleder forplikter forbundet ved sin underskrift.
  I forbundsleders fravær tilfaller dette nestleder.
  Forbundsleder eller den han/hun bemyndiger, forbereder og innkaller til styremøter og medlemsmøter.
 • 6          Alminnelige bestemmelser
  § 6.1
  Medlemsmøter
  Medlemsmøter holdes for å få en bred diskusjon og høre medlemmenes syn i aktuelle saker.
  Medlemsmøter holdes når styret finner det tjenlig.
 • 6.2
  Fond
  Hvert år kan det avsettes 5-10 % av medlemmenes kontingent til et krisefond. Avsetningens
  størrelse innstilles av styret til generalforsamlingen, ut fra den økonomiske situasjon forbundet befinner seg i.

Ved konflikter og/eller kriser kan styret disponere inntil 10 % av krisefondet uten forhåndsgodkjenning av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Dersom styret disponerer av krisefondet skal dette fremkomme i førstkommende årsmelding og årsregnskap.

 • 6.3
  Samlet opptreden
  Finner styret at ivaretakelsen av vesentlige interesser nødvendiggjør samlet opptreden kan styret påby fellesopptreden av medlemmene.
  Vedtaket står ved makt til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling snarest er innkalt og den har truffet vedtak.
 • 7          Forvaltning av medlemmenes rettigheter og vederlag for rettigheter
  § 7.1
  Til forbundets oppgaver hører det å:
  opprette tariffavtaler med arbeidsgivere og rammeavtaler og normalkontrakter m.v. med potensielle oppdragsgivere for medlemmene.
 • 7.2
  kunne påtale og forfølge krenkelser av medlemmenes verk/prestasjoner.
 • 7.3
  inngå bindende avtaler som tillater nærmere avgrenset utnyttelse av medlemmenes offentliggjorte verk, prestasjoner eller produksjoner.
 • 7.4
  inngå bindende avtaler om innkrevning, forvaltning og fordeling av vederlag eller kompensasjon for utnyttelse som er tillatt ved avtale etter pkt. 7. 3, ved lov eller ved vedtak av offentlig organ med hjemmel i lov.
 • 7.5
  forvalte fullmaktene iflg. pkt. 2 til 4 gjennom en felles forvaltningsorganisasjon som foreningen er medlem av, også å overlate til utenlandsk organisasjon å tilsvarende forvalte medlemmenes rettigheter i utlandet.

 Sist oppdatert etter generalforsamling 2019