Ideelle rettigheter

Kreditering

Alle medvirkende og opphavsmenn til et verk, har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier. Det er greit å vite at rett til kreditering står i loven. Dette er en rett man ikke kan fraskrive seg. Du kan altså ikke nekte for at du har skapt noe du har koreografert, eller påstå at du ikke har fremført noe du har fremført. Alt forutsatt at det er offentliggjort eller publisert/utgitt.

De ansvarlige for et koreografisk verk må påse at andre rettighetshavere inkludert utøvende kunstnere blir navngitt i program, markedsføring osv.

Om danserne har vært sterkt delaktig i den skapende prosessen, bør dette fremkomme i krediteringen av dem.

Unntak

Når et verk eller opptaket av det, er offentliggjort eller utgitt, inntreffer visse unntak til opphavsretten. Det vil si at du som kunstner i visse tilfeller ikke kan nekte bruk av ditt verk eller din prestasjon.

Disse unntakene er:

1) Kopiering til privat bruk

Enkeltpersoner kan kopiere et verk til privat bruk fra for eksempel TV, radio eller CD. Denne bruken er begrenset til den private sfære, og kan ikke inngå i næringsvirksomhet.

2) Sitat

Det kan siteres fra verk som er offentliggjort eller utgitt. Den som siterer må vise god skikk. Du kan altså ikke hindre at det blir sitert fra verket ditt, men sitatet skal ikke vise mer enn det hensikten med sitatet tilsier. Det betyr at det kan vises klipp fra et danseverk hvis hensikten er å belyse noe i forbindelse med koreografen eller verket, medvirkende dansere eller andre involverte, men ikke som illustrasjon for noe annet. Hvor langt sitatretten går, er stadig til diskusjon og oppe til vurdering i rettsvesenet.

3) Undervisning

Det er også et unntak for bruk av verk i undervisning ved høgskoler og videregående skoler.

Gjennom Norwaco får Norske Dansekunstnere et kollektivt vederlag for slik bruk, vederlaget disponeres til stipendmidler.

MERK:
Som brukere har vi altså ikke anledning til å kopiere noe privat for å bruke det i en forestilling.

Det kunstnere taper av inntekt på at verk og prestasjoner kan kopieres til privat bruk, blir kompensert av Staten gjennom Fond for lyd og bilde, og som individuell kompensasjon til rettighetshavere gjennom NORWACO og kunstnerorganisasjonene, for dansekunstnere, NoDa. Koreografer og dansere kan søke prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde, og via NoDa utbetales også individuelt privat kopieringsvederlag til den enkelte dansekunstner. Utbetalingen er basert på dokumentasjon av fremføring i fjernsyn, film og andre medier.