Konflikthåndtering

 Konflikthåndtering i Norske Dansekunstnere:

En av Norske Dansekunstneres oppgaver er å bistå medlemmer som kommer opp i vanskelige situasjoner i forbindelse med arbeidsforhold. Forbundet henter juridisk kompetanse etter behov fra advokat i slike saker.

Konflikthåndteringen foregår som regel i 4 faser: 

  • Kartleggingsfasen
  • Utredningsfasen
  • Løsningsfasen
  • Oppfølgingsfasen

 Kartleggingsfasen

Når et medlem tar kontakt med NoDa og forteller om sin situasjon, vurderer forbundet fortløpende om det er behov for en juridisk vurdering eller om det kan gis råd umiddelbart. Dersom saken trenger juridisk vurdering ber vi medlemmet sende inn kopi av kontrakt og skriftlig korrespondanse mellom partene, samt en skriftlig oversikt over hva som har skjedd og når det har skjedd.

 Utredningsfasen

Når forbundet har mottatt dokumentasjon over situasjonen vurderes det hvordan medlemmet står i forhold til saken. Er det en klar urett som er begått, eller er det svakheter ved saken? Hvordan ser kontrakten ut?

 I denne fasen vil ofte forbundet innhente råd fra advokaten. Medlemmet skal få tydelig informasjon om hvordan saken står, og alt forbundet fortar seg er i samråd med medlemmet som har bedt om hjelp.

 Løsningsfasen

Målet for håndtering av alle saker er at de skal få en ende. Sakene som kommer inn til NoDa er av forskjellig karakter, noen handler om lønn eller honorar, andre om samarbeidsproblemer av forskjellig art.

I opplagte saker råder vi medlemmet til å ta førstekontakten med motparten selv, og medlemmet får råd om hvordan dette kan gjøres. I mer kompliserte saker blir motparten kontaktet av forbundets advokat.

Først forsøker forbundet å hjelpe partene til en minnelig løsning, et forlik. Dette delvis fordi mange saker er uklare fordi det mangler tydelige avtaler mellom partene. Delvis for ikke å bidra til å eskalere konflikter og delvis fordi det er dyrt å bringe saker for retten. Derfor opptrer advokaten gjerne som megler.

I saker som ikke forlikes, blir det en vurderingssak om forbundet skal støtte, og eventuelt også ta kostnadene, ved å fremme saken for domstolen. Ved eventuell rettsliggjøring av en sak etter en meklingsrunde vil saken bli overført til en ny advokat.

 Oppfølgingsfasen

Enten en sak er løst minnelig eller ved hjelp av domstolen, vil NoDas advokat følge opp saken ved for eksempel å nedfelle eventuelle avtaler eller sende krav og purringer.

 Når partene er medlem av samme forbund?

NoDa har arbeidsgivere og arbeidstakere i samme forbund. Det er en styrke at vi er flest mulig medlemmer i forbundet, det skaper et faglig interessant fellesskap som kommer til uttrykk i NoDas mange fora.

Det er imidlertid en utfordring å håndtere konflikter der begge parter er medlem av samme forbund.  I følge NoDas vedtekter kan vi i konflikter mellom medlemmer hvor den ene åpenbart er skadelidende, overføre den andre part til midlertidig passivt medlemskap. Dette gjøres også av og til. Ellers følges samme prosedyre som beskrevet over.

Forbundet behandler alle medlemssaker konfidensielt. Forbundet innhenter samtykke fra det medlemmet som har klaget inn saken, før forbundet foretar grep.

 NoDa, 9.05.2012