Fradrag på selvangivelsen

Denne veiledningen er laget for de medlemmene av Norske Dansekunstnere som er lønnsmottakere i arbeidsforhold. Se rettledning for utfylling av selvangivelsen som alltid følger med selvangivelsesskjemaet du får i posten fra skattemyndighetene.

Har du lønnsinntekt o.l., har du krav på minstefradrag. Se hvilken sats som gjelder for i år her: http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Minstefradrag/

1. Utgifter du kan trekke fra i tillegg til minstefradraget

Merutgifter til kost og losji hvor du dekker utgiftene selv går utenom minstefradraget og skal føres i post 3.2.7.

Reise hjem/arbeid: Dersom du bor et par mil unna jobben vil du kunne få fradrag. Se oversikt over kilometertakst og egenandel her: http://www.skatteetaten.no/no/Brosjyrer-og-boker/Fradrag-for-arbeidsreiser—reiser-mellom-hjem-og-fast-arbeidssted/

Når du krever minstefradrag er det viktig å få arbeidsgiver til å dekke flest mulig utgifter i forbindelse med arbeidet, som treningstøy , cd-èr, etc.

Du kan ikke trekke fra utgifter i tillegg til minstefradraget og du skal altså opp i over årets minstefradrag før det lønner seg å kreve fradrag for faktiske utgifter.

2. Har du utgifter som totalt er større enn minstefradraget? Krev fradrag for faktiske utgifter i stedet for minstefradraget.

Her en oversikt over utgifter som er fradragsberettiget. Det finnes ingen fast praksis for hva du kan trekke fra i ditt arbeid som utøvende kunstner.

Generelle regler:

Hovedbestemmelsen er at alle utgifter til inntekts ervervelse kan trekkes fra inntektene. Du må oppbevare kvitteringene for utgiftene, men skal ikke sende dem inn sammen med selvangivelsen. Hvis ligningskontoret senere krever det, bør du legge frem kvitteringene. Ligningskontoret krever ikke at du legger frem noe vanlig revidert regnskap med selvangivelsen for å få fradragene akseptert, men du bør begrunne utgiftspostene, gjerne med eksempler.

Du kan ikke regne med at saksbehandleren kjenner yrket. Derfor er det viktig at du bruker tid og omtanke når du begrunner hvorfor utgiftene har vært nødvendige for ditt arbeid.

Telefon

Fradrag for vanlige telefonutgifter må stå i rimelig forhold til antall oppdrag du har hatt og oppdragets omfang.

Klær
Spesielle klær til opptreden, rens av kostyme o.l., kan du kreve fradrag for. Beskriv klærne, i hvilken rolle/produksjon/annen opptreden de er brukt, så saksbehandleren forstår hvorfor de ikke kan brukes privat.

Treningstøy
Spesialutstyr som treningstøy, sko og andre prøveklær er fradragsberettiget.

Sminke m.v.
Krev fradrag for utlegg til sminke som du selv må anskaffe til arbeidsoppgaver, enten fordi arbeidsgiver ikke holder sminke, eller du må ha egne preparater p.g.a. allergi/sensibel hud eller lignende. Bedriftshelsetjenesten anbefaler egne sminkeskrin for den enkelte. Husk avsminkningspreparater.

Hudpleie, behandling hos kosmetolog eller lege, p.g.a. stadig sminking, vanskelig hud osv., og derfor behov for faglig rensing, bør du kreve fradrag for. Likeledes fjerning av sjenerende hårvekst. Skaff legeattest hvis dette er aktuelt.

Frisørutgifter (bl.a. i forbindelse med auditions) samt spesialbehandling hos frisør etter farging og bruk av parykker o.l. bør du kreve fradrag for.

Sang/danse/stemmebrukstimer o.l.
Alle undervisningstimer i ferdigheter som hører inn under yrket er å regne som ajourføring og er klart fradragsberettiget. Generelt vedlikehold av ferdigheter likeså.

Bruk riktig terminologi
Skriv: Ajourføring og vedlikehold- ikke videreutdanning, det må i så fall knyttes til helt bestemte oppgaver som tilegnelse av ny ferdighet for å kunne få oppgaven.

Kurs og seminarer i inn- og utland
Dette er som regel fradragsberettiget. se punkt ovenfor. Legg ved kursplan og forklar evt. hva som er spesielt for yrket hvis ikke dette helt klart fremgår av studieplanen.

Studiereise på stipend
Dersom du har hatt utgifter til studiereisen utover det stipendiet dekker, kan du kreve underskuddet til fradrag, og du må dokumentere dette og kunne legge frem bilag for reisen.

Studiereiser behøver ikke nødvendigvis å innebære at du deltar på kurs eller seminar. Men det kan nok være fornuftig å forklare hvorfor utøvende kunstnere kan ha stort studieutbytte av bare å se forestillinger/prøver/klasser m.v. Gi forøvrig konkrete opplysninger som viser at reisen er relevant, evt. ifm bestemte arbeidsoppgaver og ta godt vare på billetter og programmer.

OBS! Dersom du har fått tildelt reise- studiestipend for et år, men ikke fått brukt dette i løpet av dette året, må du føre det opp i merknadsfeltet i selvangivelsen. Det skal ikke føres opp som lønn, ikke tas med i resten av selvangivelsen.

Dette gjelder også dersom du har fått produkjsonsstøtte tildelt i ditt navn. (gjelder ikke dersom det er stiftelse, gruppe, A/S m.m.)

Studiereiser i inn- og utland
Studiereiser for egen regning bør kunne sidestilles med stipendreiser. Men reise for generell inspirasjon godtas ikke.

Dersom du reiser i ferietiden bør du forklare hvorfor det ikke er feriereise. Dersom du kombinerer opplegget med en feriereise, kan du neppe regne med å få trekke fra mer enn halvparten av reise/oppholdsutgiftene.

Faglitteratur
Bøker og tidsskrifter i fm yrket er fradragsberettiget. Hvis du ikke kan spesifisere dette og ikke har tatt vare på kvitteringer kan du likevel trekke fra kr. 800,-.

Instrumenter, musikk/videoutstyr, TV
Instrumenter og utstyr med innkjøpsverdi over kr. 15.000,- skal avskrives over minst tre år, under kr. 15.000,- trekkes beløpet fra same år.

Forklar hvorfor du som ikke er musiker likevel trenger ditt musikkinstrument (innstudering av sang ved medvirkning i musikkspill, f.eks.) og/eller musikk/videoutstyr.

Ved evt. leie av video/TV regner du fradrag for halvparten av utgiftene.

Rekvisita: CD, DVD, noter, fotos, porto, mv.
Dette kan trekkes fra når du kan dokumentere at det er behov for dette i.f.m. utøvelse av yrket. Du bør vise til bestemt undervisning/oppgaver el. lign.

Dersom du trekker fra utgifter til å få laget en demo-tape(video) i.f.m. at du søker arbeide i yrket, bør du forklare hvorfor dette nå blir mer og mer aktuelt som presentasjonsmateriale. Bruker du stillsfotos i.f.m. arbeidssøknad kan du trekke fra disse utgiftene. Likeledes fotostatkopier av kritikker m.v.

Teater/konsert/kinobilletter m.v.
Billetter til diverse kulturevenementer må generelt være å anse som fradragsberettiget i studieøyemed og ajourføring /vedlikehold.

Arbeidsrom/studio
– Utenfor hjemmet er leien uten videre fradragsberettiget.
– I hjemmet kan en forholdsmessig andel av leie m.v. trekkes fra forutsatt at boligen er stor nok til å avsette eget arbeidsrom/studio (f.eks. umøblert rom med speil.)
I egen bolig beregnes arbeidsrom etter bestemte regler. Fradragene må godtgjøres. Sjekk veiledningen for regler.

Middagsutgifter
Dersom du har et fravær fra hjemmet på mer enn 12 timer p.g.a. arbeidet kan du trekke et beløp pr dag pr. dag uten at avgiftene må legitimeres (du må imidlertid kunne dokumentere at fraværet var nødvendig p.g.a. arbeidsoppgaven/e). Se årets satser for trekkfrie matpenger : http://www.skatteetaten.no/no/Kunngjoringer/Skattetrekket-i-2012/

Faktiske utgifter som evt. overstiger dette beløpet må legitimeres og kan trekkes fra etter en bestemt nøkkel. Premiereblomster /gaver til medarbeidere. Skal kunne trekkes fra.

Kontingent for fagforening
Du skal legge ved 1 eksemplar av fagforeningskontingentskjema som viser hva du har betalt i kontingent til NoDa. Denne får du tilsendt fra NoDa i januar hvert år. Du må selv føre opp fradrag for kontingenten manuelt i de nye forenklede selvangivelsene. Sjekk veiledningen for hvordan du skal føre dette opp. Se øvre grense for hvor mye du kan trekke fra her: http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Fagforeningsfradrag/

Bankboks (til oppbevaring av kontrakter?), flytteutgifter i.f.m. ny jobb, fagforeningskontingent, reiseutgifter, hjemreise/besøksutgifter, pensjonsforsikring m.v. får du fradrag for etter vanlige regler.

Se også www.skatteetaten.no