Guide timebasert

 Timebasert årsverk

Hva består et timebasert årsverk av?
Med 18 klokketimer undervisning i 36 uker oppnås maks 80 % stilling, bestående av undervisningstimer, en “annet – pot” til løpende oppgaver (åpne. lukke, skifte, pause etc) og 6 timer til møter pr år. 

Med færre undervisningstimer eller færre uker blir stillingsprosenten mindre.

Hvorfor 18 undervisningstimer som maks pr uke?
Forbundet har sett på maks undervisningstimetall i Kulturskolen som er 19.5 timer pr uke. Dette mener NoDa er for mange timer for en pedagog, dersom pedagogen skal holde lenge i jobben. 18 timer representerer skjæringspunktet mellom hensyn til pedagogens arbeidssituasjon og skolenes inntjeningspotensial.

Hvorfor 36 uker?
36 undervisningsuker er minste antall det er anbefalt å fordele et helt årsverk på. Setter man ned antall undervisningsuker vil stillingsbrøken bli mindre enn. Det står man selvfølgelig fritt til å gjøre.

MERK:
Timebasert årsverk kan brukes for noen pedagoger, mens andre kan ansettes i normalårsverk.

Undervisningstimene
(1296 u-timer i 80 % stilling)
Undervisningstimene er vektet med 2 i vår beregning. Det vil si at i årsverkutregningen ganger vi antall undervisningstimer med 2. U-timene inkluderer for – og etterarbeid. Dette er en tekninsk beregning og sier ikke noe om hvor mange timer pedagogen faktisk skal bruke på for – og etterarbeid.

Annet – timene
(54 annet-timer i 80 % stilling, til pauser, åpne, lukke, samtaler, m.m.)
Dette tilsvarer 5 minutter per undervisningstime.)

Møter:
Det er beregnet 6 timer til møter uansett stillingsstørrelse.
(Dette for at pedagoger i små stillinger skal kunne delta på fellesmøter)

For beregning av stillingsbrøk og lønn:

Kalkulator timebasert årsverk

Merk: Pedagoger på timebasert årsverk skal ha ekstra betalt for forstillingsarbeid.

 Årsverkene for de private ballettskolene er utarbeidet av NoDa i samarbeid med faggruppen for pedagoger/arbeidsgivere. Forslaget er sendt på høring til NoDas medlemmer høst 2011.