Frilans

Skattefavorisert pensjonssparing for frilansere
Stortinget vedtok 8. februar 2007 lovendringer som gir frilansere rett til skattefavorisert pensjonssparing. Lovendringene innebærer at frilansere som ikke anses som selvstendig næringsdrivende årlig kan betale inntil 4 prosent av lønn mellom 1 og 12G fra frilanservirksomhet til en innskuddspensjonsordning med rett til fradrag i skattepliktig inntekt.
Reglene trådte i kraft 16. mars 2007, og er gitt virkning fra inntektsåret 2006.
Det følger av skatteloven at innskudd senest må betales innen tre måneder etter utløpende av det inntektsåret innskuddet gjelder for. (30. mars hvert år)

Frilansere vil også kunne ha et ansettelsesforhold, og vil i så fall være berettiget til tjenestepensjon etter OTP-loven § 3. Det bør derfor presiseres i loven at innskudd til slik pensjonssparing kun skal beregnes av personinntekt fra oppdragsvirksomhet.

NoDa:

Opplysningen over vet vi som er dansekunstnere at ikke er helt relevant for dansekunstnere fordi dansekunstnere ofte er ansatt i svært korte arbeidsforhold. Det vil si at kriteriene for å få opprettet en Obligatorisk tjenestepensjon via arbeidsgiver i mange tilfeller ikke oppfylles. NoDa har forespurt Finansdepartementet, men har ikke fått rede på om det er noen ordning som tar vare på kunstnere som jobber som arbeidstakere i små og midlertidige stillinger.

Hvor tegner man avtale?
Skattefavorisert pensjonssparing kan opprettes hos forsikringsselskap, banker etc. Selskapene har forskjellig tilbud om investeringsmuligheter, for eksempel 3 risikonivåer for investeringer i aksjer. Det er hensiktsmessig å innhente flere anbud. Det er frivillig for frilansere å tegne slik avtale om pensjonssparing.