Næringsdriver

Frivillig avtale om skattefavorisert pensjonssparing for næringsdrivende
Skattefavorisert pensjonsordning innebærer normalt at en kan trekke innskuddene til pensjonsordningen fra den alminnelige inntekten (inntektsfradrag). Det er ingen formuesbeskatning av oppsparte midler i pensjonsordningen, men utbetalte pensjoner skattlegges som pensjonsinntekt. Stortinget vedtok 26. mai 2005 at det skal gis adgang for selvstendig næringsdrivende til å opprette skattefavoriserte pensjonsordninger etter innskuddspensjonsloven, opp til minimumsgrensen i obligatorisk tjenestepensjon (2 prosent). Etter forslag fra Regjeringen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2006, har Stortinget vedtatt å utvide adgangen for næringsdrivende til å spare i innskuddspensjonsordninger ved at grensen for årlige innskudd ble økt fra 2 prosent til 4 prosent av inntekt mellom 1 G og 12 G. (ref regjeringen.no)

NoDa:

Aktuelt for deg?
Dersom du hovedsaklig har inntekt fra næring vil NoDa anbefale deg å tegne en skattefavorisert pensjonssparingsordning.
Dess yngre man er når man starter pensjonssparingen, jo bedre er det. Minste beløp man kan spare i 2009 er (4 % av 1 G) kr 2 810, forutsatt at du har tjent minst 1G.

Hvor tegner man avtale?
Avtale om Skattefavorisert pensjonssparing opprettes hos forsikringsselskap, banker etc.. Selskapene har forskjellig tilbud om investeringsmuligheter, for eksempel 3 risikonivåer for investeringer i aksjer. Det er hensiktsmessig å innhente flere anbud. Det er frivillig for selvstendig næringsdrivende å tegne OTP- forsikring.

Kilder: nav.no, regjeringen.no