Pensjon

Pensjon består av alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon.

Alderspensjon
Beregningsgrunnlaget for alderspensjonen er din pensjonsgivende inntekt, som for eksempel arbeidsinntekt. Trygdeytelser som blant annet sykepenger, fødselspenger, rehabiliteringspenger, attføringspenger og overgangsstønad er også pensjonsgivende.
Næringsdrivende opparbeider beregningsgrunnlag for pensjon av næringsinntekt og frilansere fra inntekt/lønn utenfor tjeneste.

Opptjening fra dagpenger
for dagpengemottakere blir det mulig å tjene opp inntektspensjon som arbeidsledig beregnet på grunnlag av tidligere inntekt opp til 7,1 G. (Grunnbeløp) Denne regelen trer i kraft med ny opptjeningsmodell fra og med 01.01.2010. Tidligere har man opptjent pensjongrunnlag som arbeidsledig på grunnlag av utbetalte dagpenger, som regnes som pensjonsgivende inntekt.

Tjenestepensjon
Tjenestepensjoner er pensjonsordninger som tjenes opp i arbeidsforhold. Fra 2006 skal i prinsippet alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor, være omfattet av en tjenestepensjonsordning. Tjenestepensjon er pensjon som gis fra arbeidsgiver, enten offentlig eller privat.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
Obligatorisk tjenestepensjon er en ordning som sikrer de fleste arbeidstakere en tjenestepensjon i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Så nær som alle arbeidsgivere har fra 2006 et lovpålagt ansvar for å opprette en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Obligatorisk tjenestepensjon er utformet enten som en innskuddsbasert eller en ytelsesbasert pensjonsordning. Les mer om OTP her!

NoDa:
Mange dansekunstnere jobber helt eller delvis som frilansere eller som næringsdrivende og har under disse definisjonene ikke tilgang til OTP. I stedet er det opprettet en ordning med skattefavorisert pensjonssparing for disse gruppene.

Les mer om skattefavorisert pensjonssparing for frilansere her!

Les mer om skattefavorisert pensjonssparing for næringsdrivende her!

Kilder: nav.no