Guide normalårsverk

 Normalårsverk

 Hva består et fullt årsverk av?
Beregning av 100 % stilling er basert på 18 klokketimer undervisning i 36 uker + resttimer, annet løpende, egentrening og møter. Til sammen skal årsverket bestå av 1688 klokketimer.
Med færre undervisningstimer eller færre uker blir stillingsprosenten mindre.

Hvorfor 18 undervisningstimer som maks pr uke?
Forbundet har sett på maks undervisningstimetall i Kulturskolen som er 19.5 timer pr uke. Dette mener NoDa er for mange timer for en pedagog, dersom pedagogen skal holde lenge i jobben. 18 timer representerer skjæringspunktet mellom hensyn til pedagogens arbeidssituasjon og skolenes inntjeningspotensial.

Hvorfor 36 uker?
36 undervisningsuker er minste antall det er anbefalt å fordele et helt årsverk på. Setter man ned antall undervisningsuker vil stillingsbrøken bli mindre enn 100 %. Det står man selvfølgelig fritt til å gjøre.

MERK:
Årsverket definerer hva 100 % stilling er, da kan man beregne en hvilken som helst prosentstilling.

MERK:
Normalårsverket kan brukes for noen pedagoger, mens andre er ansatt på timebasis i mindre stillinger.

Undervisningstimene
(1296 u-timer i 100 % stilling)
Undervisningstimene er vektet med 2 i vår beregning. Det vil si at i årsverkutregningen ganger vi antall undervisningstimer med 2. U-timene inkluderer for – og etterarbeid. Dette er en tekninsk beregning og sier ikke noe om hvor mange timer pedagogen faktisk skal bruke på for – og etterarbeid.

Hvordan disponere rest – timene:
(176 resttimer i 100 % stilling, til forestillingsarbeid, sommerkurs, administrasjon m.m.)

 Resttimene brukes utenom undervisningsukene dersom pedagogen underviser 18 timer pr uke.
Resttimene kan brukes utenom de 36 undervisningsukene ved mindre enn 18 timer  pr uke

3 resttimer = 1 fagtime
(med undervisning, koreografi eller innstudering i forbindelse med workshops, forestillinger og ekstrakurs som sommerkurs etc.)

1 resttime = 1 adm-time
(ved enklere administrativt arbeid)

NB!
Man kan ikke bytte resttimer mot ekstra undervisningstimer i de ordinære undervisningsukene fordi:

Beregningen av årsverket tar utgangspunkt i antall undervisningstimer – og uker. Dersom disse størrelsene endres vil altså stillingsbrøken endres!

Annet – timene
(1o8 annet-timer i 100 % stilling, til pauser, åpne, lukke, samtaler, m.m.)

Dette tilsvarer 3 timer pr uke.

Egentrening
(108 timer i 100 % stilling, gir 3 timer pr uke)
Partene avtaler hvordan obligatorisk egentrening skal avvikles. Egentrening skal bidra til fysisk vedlikehold for pedagogen og kan inneholde all relevant trening, hvor som helst. Timeressursen som skal avsettes til egentrening finnes i kalkulatoren.

For beregning av stillingsbrøk og lønn:

Kalkulator normalårsverk

 Forutsetning for et 100 % normalårsverk:

 • Det må beregnes lengre semestre (minst 36 uker)
 • Pedagogen må benyttes også utenom undervisningen
 • Ekstraarbeidet bør generere inntekt til skolen

Hvordan tøye semesteret lenger frem mot sommerferien?
Her er noen momenter:

 • At elevene holder koken helt til sommeren er bra for tenåringer og foreldre.
 •  Bruk forestilling som gulrot, legg den til juni!
 • Undervisningen kan erstattes med workshop som ender i forestilling.
 • Elevene kan betale for hele året (for eksempel i rater) (som på treningssentrene)
 • Ligg unna helgene dersom det er vanlig at foreldre drar ”på hytta”!
 • Lengre semestre gir flinkere elever
 • Dagskole i høst – og vinterferieuke
 • Sommerkurs/ sommerskole
  Ta hensyn til lokale behov og forskjeller

Lengre semester gir mer inntekt til skolen!

Her er noen forslag til “andre oppgaver”:

 • Forestillinger ved skolen
 • Sommerkurs
 • Ungdomskompani
 • Talentsatsing
 • Koreografi/danseroppdrag utenfor skolen (lønn/honorar rett inn til skolen
 • Skolesekk
 • Spaserstokk
 • Kommersielle oppdrag
 • Festivaler
 • Prosjekter
 • Lobbyarbeid rettet mot kommunen/fylkeskommunen
 • PR/ markedsføring av skolen
 • Ballettskole som resurssenter for dans / for eksempel når noe skal bygges
 • Administrativt arbeid (som frigjør sjefens tid til å gjøre f. eks. overstående)
 Årsverkene for de private ballettskolene er utarbeidet av NoDa i samarbeid med faggruppen for pedagoger/arbeidsgivere. Forslaget er sendt på høring til NoDas medlemmer høst 2011.