Folketrygden

Folketrygdloven
§ 1-1. Formål

Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.
Folketrygden skal bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkeltes livsløp og mellom grupper av personer.
Folketrygden skal bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg selv best mulig til daglig.

NoDa:
Dessverre faller ofte dansekunstnere mellom flere stoler når det kommer til rettigheter til sykepenger, foreldre penger eller arbeidsledighetstrygd.
For å lære mer om hvilke rettigheter du har må du vite om du er arbeidstaker, ikke ansatt lønnsmottaker (frilanser), eller selvstendig næringsdrivende. (Du kan være en blanding av de tre formene) fordi rettighetene er forskjellig i de tre kategoriene. Se her:
arbeidstaker, næringsdrivende eller frilanser?

Les mer om hvilke sosiale rettigheter du har her:
Plikter og rettigheter

Folketrygdloven har disse definisjonene:
§ 1-8. Arbeidstaker
Med arbeidstaker menes i denne loven enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse.
§ 1-9. Frilanser
Med frilanser menes i denne loven enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende, se § 1-10.
§ 1-10. Selvstendig næringsdrivende
Med selvstendig næringsdrivende menes i denne loven enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt.

Folketrygdloven er inndelt i kapitler, og du finner lett frem til det området du trenger å vite mer om, se her!

Les artikkel om om folketrygd vs dansekunstnere her: Folketrygden, et forsiksringsselskap?