Frilanser

Ikke ansatt lønnsmotaker, (frilanser) har færre rettigheter enn faste og midlertidige ansatte arbeidstakere. De områder som får størst betydning for ikke-ansatte arbeidstakere er:

Sykepenger
Ikke-ansatte arbeidstakere har rett til sykepenger med 100 prosent dekning av inntektsgrunnlaget fra og med 17. sykedag. Verken arbeidsgiver eller folketrygden dekker sykepenger for de første 16 sykedagene. Tilleggstrygd kan tegnes for de første 16 dagene, kontakt NAV.

Yrkesskadetrygd
Ikke-ansatte arbeidstakere har ingen rett i forhold til særbestemmelsene om yrkesskade/yrkessykdom i Lov om folketrygd, men frivillig yrkesskadetrygd kan tegnes, kontakt NAV.

Yrkesskadeforsikring
En arbeidstaker som ikke er ansatt, har ikke krav på at oppdragsgiveren tegner yrkesskadeforsikring for ham. Men både ikke-ansatt arbeidstaker og oppdrags-giver kan tegne egen forsikring for den som utfører oppdraget.

Arbeidsmiljøloven
Ikke-ansatte arbeidstakere faller som hovedregel utenfor arbeidsmiljøloven, men regler for HMS og rett til ikke å diskrimineres, gjelder som regel.

Ikke feriepenger
Ikke-ansatte arbeidstakere har ikke krav på ferie eller feriepenger fraoppdragsgiver, men det kan avtales kompensasjon for feriepenger.

Dagpenger
Ikke-ansatte arbeidstakere som fyller kravet til opptjening har rett til dagpenger.

Skatt
Om en arbeidstaker er ansatt eller ikke, har ingen betydning i skattemessig sammenheng. Det er skillet mellom arbeidstaker/ ikke ansatt arbeidstaker og næringsdrivende som er avgjørende. Det skal trekkes skatt når lønnen/arbeids-inntekten blir utbetalt. Arbeidsgiveren skal foreta forskuddstrekk. I januar får arbeidstaker en lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver. Denne bruker hun som grunnlag for sin selvangivelse.

Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiver betaler arbeidgiveravgift

Kilde: uttrekk fra Skattetatens brosjyre ”Arbeidstaker eller næringsdrivende”
Les hele teksten her!
Tilbake til “Hvem er frilanser”

Kilder: Skatteetaten.no