Arbeidstaker

Ditt ansvar som arbeidstaker er:

 • du skal stille på jobb etter arbeidsgivers instruksjon
 • du skal utføre det arbeid som er avtalt
 • du skal melde fra til arbeidsgiver ved sykdom
 • du skal levere personopplysninger og bankkontonummer for utbetaling av lønn

Arbeidsgiver skal:

 • forelegge kontraktsforslag før du begynner i jobben (se regel)
 • trekke og innbetale skatt av din lønn
 • betale arbeidsgiveravgift
 • tegne yrkesskadeforsikring for deg
 • betale sykepenger de første 16 dager av sykeperioden, dersom du oppfyller krav til opptjeningstid (se regel)
 • Beregne feriepenger og utbetale disse
  (normalt i juni året etter eller samtidig med arbeidsforholdes slutt ved særlig korte arbeidsforhold) Feriepengene skattlegges det året de utbetales.
 • Opprette tjenestepensjonsordning når loven krever det

Arbeidstaker er omfattet av disse lover:

 • Arbeidsmiljøloven:
  som blant annet gir rett til et trygt arbeidsmiljø, rett til arbeidskontrakt, har regler for oppsigelse etc.
 • Arbeidstvistloven:
  dersom partene ikke blir enige, f eks ved oppsigelse/mislighold skal saken bringes til et tvisteorgan
 • Ferieloven:
  du har rett på feriepenger
 • Lønnsgarantiloven:
  dersom arbeidsgiver går konkurs og du har utestående lønn, har du krav på kompensasjon for lønn fra Statens lønnsgarantifond
 • Permitteringsloven:
  ikke så relevant for dansekunstnere
 • Yrkesskadeforsikringsloven:
  arbeidsgiver skal tegne yrkesskadeforsikring for deg
 • Folketrygdloven:

  Les mer om OTP her

  Tilbake til “Hvem er arbeidstaker”

Kilder: Skatteetaten.no, Lovdata.no