Plikter / rettigheter

NoDa:
Hvilke plikter og rettigheter har du under de forskjellige arbeidsforhold?
Når har du rett på feriepenger, sykepenger, fødselspenger eller dagpenger?