Hvem er frilanser?

Benevnelsen ikke-ansatte lønnsmottaker brukes om dem som mottar arbeidsinntekt/lønn uten å være fast eller midlertidig ansatt hos den de utfører arbeid for. Uttrykket “utenfor tjenesteforhold” og begrepet “oppdragstaker” blir også brukt om denne gruppen. Det kan være personer som utfører enkeltstående arbeidsoppdrag. I noen bransjer blir de kalt frilansere.
De som mottar betaling for enkeltstående arbeidsoppdrag uten at arbeidet er ledd i næringsvirksomhet, tilhører som oftest denne kategorien.
NB! Legg merke til at vikarer eller de som har et engasjement, blir regnet som arbeidstakere.

NoDa:
Kunstnere bruker ofte begrepet “frilanser” om seg selv i betydning at man ikke har fast jobb, en danser i Carte Blanche er fast ansatt, mens en danser i det prosjektbaserte feltet er “frilanser”. Men, i skatt- og trygdelovsammenheng er begrepet “frilanser” altså spesifisert som forklart over.
Som ikke- ansatt lønnsmottaker (frilanser) får du utbetalt lønn, du leverer skattekort og en regning til oppdragsgiver uten organisasjonsnummer. Oppdragsgiver trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift. Forholdet mellom oppdragstaker og oppdragsgiver har likhetspunkter både med arbeidstaker/arbeidsgiver og næringsforhold.

Kilder: Skatteetaten.no