Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Pensjon og forsikring

Siden er under utarbeidelse!

Pensjon består av alderspensjon fra folketrygden, og tjenestepensjon. Her kan du lese om ulike pensjonsordninger.

Alderspensjon (AFP)

Beregningsgrunnlaget for alderspensjonen er din pensjonsgivende inntekt, som for eksempel arbeidsinntekt. Trygdeytelser som blant annet sykepenger, dagpenger, fødselspenger, rehabiliteringspenger, attføringspenger og overgangsstønad er også pensjonsgivende.
Næringsdrivende og ikke ansatte arbeidstakere opparbeider beregningsgrunnlag for pensjon av skattepliktig inntekt.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Obligatorisk tjenestepensjon er en ordning som sikrer de fleste arbeidstakere en tjenestepensjon i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Så nær som alle arbeidsgivere har fra 2006 et lovpålagt ansvar for å opprette en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Obligatorisk tjenestepensjon er utformet enten som en innskuddsbasert eller en ytelsesbasert pensjonsordning.

Se Finansdepartementets brosjyre her

Frivillig avtale om skattefavorisert pensjonssparing for ikke ansatt arbeidstaker og næringsdrivende

Mange dansekunstnere jobber helt eller delvis som ikke ansatt arbeidstaker eller som næringsdrivende, og har under disse definisjonene ikke tilgang til OTP. I stedet er det opprettet en ordning med skattefavorisert pensjonssparing for disse gruppene. Skattefavorisert pensjonssparing kan opprettes hos forsikringsselskap, banker etc. Det er frivillig å tegne en slik avtale.

En skattefavorisert pensjonsordning innebærer at man kan trekke innskuddene til pensjonsordningen fra den alminnelige inntekten (inntektsfradrag). Det er ingen formuesbeskatning av oppsparte midler i pensjonsordningen, men utbetalte pensjoner skattlegges som pensjonsinntekt.