NY_Historikk_illustrasjon_stor

Arbeidstaker og arbeidsgiver

Norske Dansekunstnere anbefaler sine medlemmer å være arbeidstakere fordi sosiale rettigheter som yrkesskadeforsikring, sykepenger og pensjonssparing dermed blir ivaretatt. Som oppdragstaker står du ansvarlig for å skaffe deg disse rettighetene selv. Norske Dansekunstnere holder fortløpende kurs i disse temaene.

Arbeidstaker

En arbeidstaker, fast ansatt eller midlertidig ansatt, mottar lønn fra en arbeidsgiver. I vårt felt gjelder dette for eksempel dansere, koreografer og produsenter som jobber for et scenehus eller pedagoger som jobber ved en ballettskole eller en utdanningsinstitusjon. Dansere og koreografer som jobber ved et offentlig teater skal være arbeidstakere og er omfattet av tariffavtalen som til enhver tid gjelder.

Ditt ansvar som arbeidstaker er:

 • du skal stille på jobb etter arbeidsgivers instruksjon
 • du skal utføre det arbeidet som er avtalt
 • du skal melde fra til arbeidsgiver ved sykdom
 • du skal levere personopplysninger og bankkontonummer for utbetaling av lønn

Som arbeidstaker er du omfattet av disse lovene:

 • Arbeidsmiljøloven se her
 • Arbeidstvistloven se her
 • Ferieloven se her
 • Permetteringsloven se her
 • Yrkesskadeforsikringsloven se her
 • Folketrygdloven se her

Kilder: lovdata.no

Som arbeidstaker må du innordne deg din arbeidsplikt, lydighetsplikt og lojalitetsplikt.

Arbeidsgiver

En arbeidsgiver en den som ansetter en arbeidstaker for å utføre en jobb. Denne har administrativ og faglig myndighet. Arbeidsgiver bestemmer arbeidstid, arbeidssted og innholdet i jobben. En arbeidsgiver har også ansvaret for å lage kontrakt, betale arbeidsgiveravgift, trekke og innbetale skatt, utbetale feriepenger, tegne yrkesskadeforsikring og en rekke andre plikter.

Arbeidsgiver skal:

 • forelegge kontraktsforslag
 • trekke og innbetale skatt av lønn
 • betale arbeidsgiveravgift
 • tegne yrkesskadeforsikring
 • betale sykepenger de første 16 dager av sykeperioden
 • beregne feriepenger og utbetale disse
 • opprette tjenestepensjonsordning når loven krever det
Arbeidsgiver er også ansvarlig for å legge til rette for at det er et trygt og sikkert arbeidsmiljø hvor bl.a. diskriminering og trakassering ikke forekommer.

Ikke-ansatt arbeidstaker (frilanser)

Mange kunstnere bruker frilanser og selvstendig næringsdrivende som benevnelse for seg selv. Det er derimot svært viktig å skille på disse to, da det er to svært forskjellige tilsettingsforhold. Frilanser-begrepet blir av mange dessverre brukt feil.

Som selvstendig næringsdrivende fakturerer du næringsinntekt, mens du som frilanser mottar lønn.

En ikke ansatt arbeidstaker mottar lønn fra en arbeidsgiver og kan ha flere forskjellige jobber som utgjør hens arbeidshverdag. En ikke ansatt arbeidstaker har færre rettigheter enn en fast ansatt arbeidstaker, der sykepenger, feriepenger og yrkesskadeforsikring er det mest utslagsgivende. Gjennom NAV kan man skaffe tilleggstrygd og slik sett sikre retten til sosiale ytelser.

Norske Dansekunstnere anbefaler sine medlemmer om å være ansatt arbeidstaker så fremt det lar seg gjøre. Ikke-ansatt arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende blir dessverre ikke ivaretatt godt nok gjennom våre sosiale ordninger i NAV.