Næringsdrivende

Plikter og rettigheter – Næringsdrivende
NoDa:
Denne siden omhandler deg som er næringsdrivende, både du som betaler for arbeid/tjenester og du som får betalt for arbeid/tjenester.

Som næringsdrivende driver du for egen risiko og regning
Dersom vilkårene for næringsvirksomhet ikke er oppfylt, skal betaling for arbeid behandles som lønn/arbeidsinntekt. Derfor må både de som utfører arbeidet og de som skal ha utført arbeidet, forsikre seg om at vilkårene for næringsvirksomhet er oppfylt i hvert enkelt tilfelle når det betales etter faktura.
Vilkår for næringsvirksomhet

Rettigheter
Rettighetene som næringsdrivende har, skiller seg fra de rettighetene som følger av å være arbeidstaker eller å motta lønn uten å være ansatt. De viktigste områdene:

Sykepenger
Næringsdrivende har rett til 65 prosent dekning av inntektsgrunnlaget fra og med 17. sykedag
Egen tilleggstrygd kan tegnes ved NAV. Premien beregnes i prosent av inntekten, og kan tegnes etter følgende alternativ:
– sykepenger med 100 prosent fra og med første dag
– sykepenger med 65 prosent fra og med første dag
– sykepenger med 100 prosent fra og med 17. dag
Premiesatsene finner du her!

NoDa:
Merk, premien til egen tilleggstrygd kan trekkes fra på skatten.

Foreldrepenger
Næringsdrivende har rett på foreldrepenger på 100% av lønnsinntkt/overskudd.

NoDa:
Merk, dersom du skriver av mye kostnader og ender med 0 eller liten inntekt, opparbeider du heller ikke grunnlag for sosiale rettigheter.

Yrkesskadetrygd
Næringsdrivende har ingen rettigheter i forhold til særbestemmelsene i folketrygden om yrkesskade og yrkessykdom, men frivillig yrkesskadetrygd kan tegnes. NAV gir flere opplysninger.
ring : 21 06 88 70 (be om yrkessykdomkontoret)

Yrkesskadeforsikring
har ikke krav på at oppdragsgiveren tegner yrkesskadeforsikring for deg, men du kan tegne egen forsikring. Kontakt privat forsikringsselskap.
Arbeidsmiljøloven
gjelder som hovedregel ikke, men man kan vise til hele eller deler av AML i avtalene
Ferie og feriepenger
Næringsdrivende har ikke krav på ferie eller feriepenger. Her finnes ingen «motpart» å rette kravet mot, men som arbeidsgiver, har næringsdrivende plikter.

NoDa:
Merk, dersom du skal betales for oppdrag bør du beregne 10,2 – 12 % tillegg for dekning av feriepenger inn i honoraret.
Lønnsgarantiordningen:
Næringsdrivende har ikke krav på stønad gjennom lønnsgarantiordningen.

NoDa:
Merk, særlig viktig å merke seg i forhold til privatteatrene, det er på dette området vi ser flest konkurser.  Jobb derfor som arbeidstaker i privatteatrene!
• Dagpenger
Næringsdrivende har som hovedregel ikke krav på dagpenger ved arbeidsledighet.

Plikter
Moms: kunstnerforetak slipper som regel å betale moms
Regnskap: skal føres og næringssoppgave leveres i tillegg til selvangivelsen
Bokførings-, regnskaps- og revisjonsplikt
Alle som skal levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven har bokføringsplikt etter bokføringsloven. En del virksomheter har i tillegg plikt til å utarbeide et årsregnskap basert på reglene i regnskapsloven.
Dette gjelder blant annet:
• Alle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.
• Ansvarlige selskaper og kommandittselskaper.
Med unntak av de som har mindre enn fem millioner i salgsinntekt, og færre en fem ansatte. Et tilleggskrav er at antallet deltakere ikke overskrider fem og at ingen av deltakerne er juridisk person med begrenset ansvar.
• Enkeltpersonforetak som samlet har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller flere enn 20 ansatte.
Virksomheter som har plikt til å sette opp årsregnskap har også plikt til å ha revisor. Det er likevel gitt unntak for selskap og enkeltpersonforetak med driftsinntekt under fem millioner og som har fem eller færre deltakere. Dette unntaket gjelder ikke for aksjeselskap og allmennaksjeselskap.
•Skatteplikt
Næringsdrivende skal føre regnskap og levere næringsoppgave i tillegg til selvangivelsen. Her skal alle inntekter og kostnader tas med. I noen tilfeller vil den som har fått utført arbeidet, være forpliktet til å innberette utbetalingen til likningsmyndighetene. Det beregnes skatt av netto næringsinntekt. Det skal videre beregnes en personinntektsdel av næringsinntekten for selvstendig næringsdrivende. Beregningen foretas i skjema for beregning av personinntekt, som skal leveres sammen med selvangivelsen. Personinntekt danner grunnlaget for trygdeavgift og toppskatt.
Mer info om selvangivelse for næringsdrivende (Skattetaten).
• Forskuddsskatt
Næringsdrivende som er forskuddspliktige skal betale forskuddsskatt til skatteoppkreveren. Forskuddsskatten betales over fire terminer. Det er skattekontoret som skriver ut forskuddsskatten på bakgrunn av tidligere inntekt. Nye næringsdrivende tar kontakt med skattekontoret for å få skrevet ut forskuddsskatt.
• Trygdeavgift
Næringsdrivende skal som hovedregel betale trygdeavgift til folketrygden etter høy sats (10,7 prosent). Høy sats skal betales av personinntektsdelen av næringsinntekt (utenom jordbruk, skogbruk, fiske og pass av barn i barnepassers hjem, når barnet er under 12 år eller har særlig behov for omsorg eller pleie).

NoDa:
NoDa anbefaler næringsdrivende å beregne et tillegg på ca 30 % av lønnssatser til dekning av utgifter til feriepenger, frivillig yrkesskadeforsikring, frivillig sykeforsikring og høyere trygdeavgift til folketrygden. Summen du fakturerer skal være inkludert dette tillegget, ikke spesifiseres.

Søknader om prosjektstøtte bør ta høyde for disse utgiftene for søkeren, som ofte er næringsdrivende koreograf. Dansere skal i de fleste tilfeller ansettes som arbeidstakere, og sosiale utgifter bør legges inn i søknadsbudsjettet med 26.1 % som tilsvarer 12 % feriepenger og 14.1 % arbeidsgiveravgift.
Til “Hvem driver næring”

Til “Hvordan være arbeidsgiver”

Kilder: Skatteetaten.no, Lovdata.no