NoDas oppsummering av forslaget til statsbudsjett for 2016

Hovedinntrykk

Kulturbudsjettet kuttes ikke, men viser svakere vekst enn resten av statsbudsjettet. Mens den rødgrønne regjeringen jobbet opp kulturbudsjettet til 1% av hele statsbudsjettet, synker det nå – til  0,88% (iflg. MFO). På scenekunst generelt og dansekunst spesielt er det få sterke utslag i positiv eller negativ retning. Mest skuffende er det at ikke Widvey leverer en bedring av kunstnerøkonomien. Hvor blir det av oppfølgingen av den urovekkende Skarstein-utredningen, som dokumenterte en realnedgang i kunstnernes inntekter siden forrige rapport i 2006?

Kunstnerøkonomien

Mot slutten av de rødgrønnes to perioder med ”Kulturløft” ble det snakket om at økningen i kulturkroner trolig ikke hadde gitt økte inntekter for kunstnerne. Widvey var rask til å bestille en utredning om kunstnernes økonomi, som dokumenterte en negativ utvikling i inntektene og generelt veldig lave inntekter. Widvey hadde her en gyllen mulighet til å vise seg bedre på kunstnerøkonomi enn de rødgrønne. Den muligheten grep hun ikke. Hun fikk kunnskapsgrunnlaget, men valgte å ikke gjøre særlig mye med det. Dansekunstnere var nesten nederst på inntekststigen blant kunstnergruppene, med dramatisk lave inntektsnivåer. Her er noen ting der hun kunne gjort mer:

Mer jobb: Mer produksjonsmidler og bedre tilrettelegging for flere spillinger/turne, ville gitt mer arbeid og derfor mer lønn til kunstnere, – men det er ingen konkrete styrkinger på dette.

Stipender: Regjeringen gjør marginalt med stipendene, enda de er et treffsikkert verktøy for å reparere på kunstnerøkonomien. På tvers av alle kunstfeltene gis det 5 nye arbeidsstipend. Beløpet for et arbeidsstipend økes med 5000kr, som på ingen måte gjør opp for hvor lite arbeidsstipendene har holdt tritt med lønnsveksten. For øvrig varsler departementet at de ser behov for strukturelle endringer tilknyttet statens kunstnerstipend, og nevner bl.a. vurdere å redusere antallet stipendkomiteer. Dette temaet ble tatt opp i den nylige utredningen «Gjennomgang av Kulturrådet», som NoDa avga et kritisk høringssvar til.

Alliansen: Skuespiller- og danseralliansen videreføres og styrkes med 1,6 mill kr. Som en av initiativtakerne og eierne av Alliansen er vi glade for det.  Alliansen er i 2015 ferdig med sine 3 prøveår der Prøveprosjektet er testet ut i begrenset omfang på et beskjedent antall kunstnere, som departementet selv uttrykker det, og hadde for 2016 søkt om 8,6 mill kroner i økning for å kunne utvide til et mer hensiktsmessig antall frilansere. 1,6 mill fremstår derfor som en liten styrking, særlig i lys av kunnskapen fra Kunstnerøkonomiutredningen, som departementet selv refererer ifra: Nedgangen i inntekt fra kunstnerisk virke er også tydelig for scenekunstnere, og da spesielt dansere.

Det frie feltet (Kulturrådet)

Midlene til scenekunst under Kulturrådet (post 55) øker fra ca 132 til 139 mill kr, men deler av dette er overførte tiltak. Fordelingen mellom ordningene for dans, for teater og for fellesordningene gir ikke dette budsjettfremlegget noen signaler om, så det vil bli opptil Kulturrådets interne budsjettfordeling. Departementet skriver også at Det er i tillegg igangsatt et arbeid for å se på muligheten for å redusere og forenkle ordningene i Norsk kulturråd, som innebærer at det vil bli enklere for søkerne å finne fram i søknadssystemene. NoDa har i høringssvar til Gjennomgang av Kulturrådet uttrykt at behovet er fiktivt og politisk konstruert, – dagens ordninger er både enkle og hensiktsmessige for søkerne, og vi er skeptisk til å redusere i ordningene.

Institusjonene

De fleste får om lag 1,9% økning, som er noe mindre enn forventet lønns- og prisvekst. For de institusjonene som samtidig har utfordringer med stigende pensjonsutgifter, kan dette bety kutt i årsverk eller produksjoner i 2016. Departementet understreker at pensjonsproblematikken må løses i forhandlinger med fagforbundene. Samtidig varsler de en vurdering av særaldersgrensen i Nasjonalballetten.

Utenriksdepartementet og reisestøtten

Kulturmidlene til UD har fått dramatiske kutt i begge de to årene med H/FrP-regjering. For 2016 foreslås det ikke kutt. Det ser også ut til at omdisponeringer fra driftsposter gjør at posten for prosjektmidler og reisestøtte økes igjen, fra 38 mill i 2015 til 49 mill kr i 2016. Dette er gledelig. Samtidig er vi noe usikre på hva reduksjonen i driftspostene konkret vil føre til. I budsjettfremlegget står det at Regjeringen vil særlig prioritere tiltak som styrker etterspørselsperspektivet i det frie feltet, – og akkurat reisestøtten til UD er et særlig tydelig eksempel på at et marked utenfor Norge etterspør våre frie grupper, denne ordningen burde derfor aldri vært redusert av H/FrP, snarere økt.

Landsdelsscene for dans i Ål

Departementet bevilger 7,9 mill kr i 2016 til byggingen av en Landsdelsscene for dans i Ål, og med utsikter til ytterligere bevilgninger på 5,3 mill kr i senere år.  Ål kommune har høy aktivitet i kulturskole og kulturliv, og særlig innen folkedans og folkemusikk. Kommunen vil bygge et tilbygg til kulturhuset i Ål for å fylle en funksjon som landsdelsscene for dans. Prosjektet har en kostnadsramme på 51 mill kr, og hadde allerede tilsagn fra kommune og fylke.

Gaveforsterkning

Gaveforsterkning er en ordning Widvey etablerte i 2014 og fungerer slik at dersom private gir penger til museer, så forsterker staten den private gaven med 25% ekstra. Fra 2016 blir scenekunst, og også flere andre kunstområder som litteratur, musikk, m.m. inkludert. Pengesekken i ordningen øker samtidig fra 30 til 45 millioner kr i 2016.

Kunstkritikk

Departementet ønsker å styrke kunstkritikken, og øremerker 1 mill kr i friske midler til dette i Kulturrådet. NoDa er glade for denne styrkingen, og er enig i departementets grunngivning i budsjettet: Kunstkritikken som kilde til kunnskap om og forståelse av kunst er vesentlig for kunstens betydning, og bidrar til økt tilgjengeliggjøring og etterspørsel.

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.