Dans i Kulturbudsjettet 2014

NoDa er glade for at regjeringen oppfyller målet om 1% av Statsbudsjettet til kultur, men ikke imponert over ambisjonene for dans. – Dette er første statsbudsjettet etter at regjeringens dansestrategi ble offentliggjort, og oppfølgingen er skuffende, sier forbundsleder Peder Horgen.

Kommentarer til kulturbudsjettet 2014 fra Norske Dansekunstnere (NoDa):

Overordnet er Norske Dansekunstnere glade for at regjeringen oppfyller målet om 1% av Statsbudsjettet til kultur, og vi oppfordrer den nye regjeringen til å ikke være noe dårligere. Den totale avsetningen til scenekunst innenfor Kulturfondet øker også mer enn den har gjort de seneste år.

Hvor ble det av strategien?
– Dette er første statsbudsjettet etter at regjeringens dansestrategi ble offentliggjort i vinter, og oppfølgingen er skuffende. Tross mange fine ord er det dessverre lite ambisjoner for dans å spore i budsjettet. Bransjen har hatt forventninger etter det omfattende arbeidet med strategien, derfor oppleves dette budsjettfremlegget som puslete for dansen, sier Peder Horgen, forbundsleder i Norske Dansekunstnere.

– Visning/formidling
Økt visning av danseforestillingene som skapes har vært NoDas høyeste prioritet i senere år. Budsjettfremlegget er beskjedent: Dansens Hus får videreføre sitt arbeide med turnénettverk som så vidt er påbegynt i år. Scenekunstbruket blir styrket med 900.000kr – ”blant annet for å styrke formidlinga av danseforestillinger til barn og unge”. Ellers er det lite å se av økte visningsmidler, kun ett av de programmerende teatrene (BIT) får en liten økning (600.000kr), og selv om arrangørstøtten styrkes så skal den nå dekke alt annet enn bare dans.
– Vi har bedt om en sterkere satsning på arrangørsiden, og vi ønsker at kunstnerne får lettere adgang til støtte til gjenopptakelse av forestillinger, sier Peder Horgen.

– Produksjon
Da dansebransjen lever utenfor institusjonsfeltet i all hovedsak, har NoDa i lang tid påpekt bransjens behov for mer langsiktig støtte og mer profesjonelle økonomiske rammer å drive innenfor. Basisfinansieringen for frie scenekunstgrupper tilføres 3,5 mill kr, disse vil enten tilfalle teater eller dans avhengig av kulturrådets kunstneriske vurderinger. NoDa konstaterer at det er langt igjen for å nå en mer solid og varig plattform for dansekunsten og dens aktører. Prosjektstøtten i Kulturrådet for både dans og teater styrkes med til sammen 4 mill kr, hvilket er et lyspunkt etter flere år uten styrking. Positivt er det også at det kommer mer penger til forprosjektordning for bl.a. utvikling av ny koreografi.

– Dans i hele landet
Dans i hele landet er det meget betegnende navnet på departementets dansestrategi. Den suksessrike støtteordningen til regionale dansemiljøer i Kulturrådet har medført fremvekst av mange nye dansevirksomheter spredt over hele landet. Tiltaket har medført etablering av solide kompetansesentre for dans med en mangfoldig aktivitet, disse har 40% lokal/regional finansiering, og har vokst ut av rammene i den nåværende prosjektordningen. Selv om ordningen styrkes med 1 mill kr, fra 4,1 til 5,1 mill kr, møtes ikke behovet for vekst ved de etablerte dansesentrene og ivaretakelse av nye initiativ.
Pga. lite tilbud av profesjonelle danseforestillinger over det ganske land, fikk vi for to år siden tilkjempet en ordning med arrangørstøtte, som et incitament for arrangører til å satse og bygge kompetanse på danseproduksjoner. I 2014-budsjettet foreslås det at denne ordningen skal deles med teaterkunsten, og åpnes for søkning fra teaterarrangører. Samtidig tilføres ordningen kun 2 mill kr. NoDa frykter at den sentrale politiske intensjonen om å utvikle tilbud av profesjonell dansekunst til landets befolkning på sikt vil utviskes i en slik felles ordning. NoDa forventer at intensjonen om å bygge opp arrangører av dansekunst ivaretas med dagens tildelingsnivå som et minimum for fremtiden.

Aspiranter i Carte Blanche
NoDa er glade for at Carte Blanche får midler til aspirantstillinger, og vil samtidig understreke at vi forventer at kompaniet benytter midlene til å ansette aspiranter utdannet fra Norge. Ledelsen har tidligere uttalt et motsatt syn, at de ønsker å rekruttere aspiranter fra hele verden. Vi mener det er naturlig å se statlig finansierte aspirantplasser som et verdifullt ledd i utviklingen av norske dansere.
– Carte Blanche har i dag en stor overvekt av utenlandske dansere, og aspirantplasser er et verktøy de absolutt bør benytte til å øke norskandelen i kompaniet, sier Peder Horgen.

For øvrig registrerer vi følgende nyheter på danseområdet:
* Danseinformasjonen og Danse og Teatersentrum får begge styrket sine driftstilskudd noe.
* Dansens Hus får midler til å være vertskap i 2014 for den nordiske dansebiennalen ICE HOT.
* Skuespiller- og Danseralliansen får midler til et normalt helårsbudsjett som tidligere forutsatt, men ingen innvilgelse av flere kunstnere i ordningen.
* Rom for Dans og PRODA får noe økning grunnet økte husleiekostnader.
Flere nye stipend
Som erstatning for Garantiinntekten innføres fra 2014 de to nye stipendformene for etablerte kunstnere og for seniorkunstnere, og det foreslås til sammen 53 slike stipend. Med dette har regjeringen meget gledelig foretatt en styrking på nesten 50 % i forhold til mengden ledige midler fra de innstilte ordningene for GI og stipend for eldre fortjente kunstnere.

18 nye arbeidsstipend foreslås også, mens antallet arbeidsstipend for yngre blir stående uendret.
Regjeringen foreslår også 23 nye ettårige arbeidsstipend som en overgangsordning for 2014, og det kan se ut til at disse er finansiert av de innsparte midlene fra stipend for gjennomført kunstutdanning som innstilles fra 2014.

Studentene som går ut av bl.a. Statens Balletthøgskole og Norges Dansehøyskole våren 2014 blir det første kullet som mister stipend for gjennomført kunstutdanning. Disse skal i stedet søke på det nye diversestipendet for nyutdannede. Det går ikke klart frem av budsjettfremlegget hvor mye midler som er satt av til det nye diversestipendet, men forbundet forventer at det som tidligere lovet tilsvarer minimum det beløpet som spares inn fra det nedlagte stipend for gjennomført kunstutdanning.

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.