Medlemskategorier

Ordinært medlem

 • Enhver danser, koreograf og pedagog med godkjent BA-utdannelse.
 • Dansere, koreografer og pedagoger som har jobbet profesjonelt med dans i minimum tre år kan innvilges ordinært medlemskap uten høgskoleutdanning.
 • Utenlandske dansere, koreografer og pedagoger, som har norsk engasjement, har adgang til medlemskap så lenge engasjementet varer.
 • Musikalartister med godkjent BA-grad eller tilsvarende praksis.

Prøvemedlem

 • Dansekunstnere som er i arbeid, men ikke har godkjent høgskoleutdanning. Etter tre års yrkespraksis kan man oppnå ordinært medlemskap.
 • Dansekunstnere med tre-årig utdanning fra andre utdanninger som ikke er godkjent av forbundet, kan søke prøvemedlemskap.
 • Dansekunstnere med ett, eller to-årig utdanning som er godkjent av forbundet, kan søke prøvemedlemskap.
 • Musikalartister uten godkjent høgskoleutdanning kan søke prøvemedlemskap.

FA-medlem

 • Medlemmer som er i 40-100% stilling i skoleverket (eks. kulturskole, videregående skole eller Nasjonalballetten) og også er medlem av annet forbund som har forhandlingsrett på det området medlemmet arbeider (eks. Musikernes fellesorganisasjon (MFO)), kan søke FA-status. NoDa krever dokumentasjon på stillingsstørrelse og medlemskap i annet forbund. FA-medlemmer betaler halv kontingent til NoDa og beholder fulle rettigheter i forbundet.

Studentmedlem

 • Fulltidsstudenter ved godkjent høgskole i dans, eller ved annen utdanning som er godkjent av forbundet, herunder Skolen for Samtidsdans, Bårdar- Akademiet og Spin Off forstudium i dans.
 • Dersom man allerede er medlem, kan man søke om studentmedlemskap i forbindelse med fulltids videreutdanning.

Passivt medlem

 • Ordinært medlem som ikke lenger er yrkesaktiv som dansekunstner kan søke om passivt medlemskap.

Passivt medlem utland

 • Dersom man bor og arbeider i utlandet over en periode på mer enn ett år. Passive medlemmer betaler redusert kontingent til forbundet. Passive medlemmer har ikke stemmerett på Generalforsamlingen.

Elevmedlem

 • Elever som har fyllt 15 år som går på danselinjer ved videregående skoler, folkehøgskoler o.l.

Honnørmedlem

 • Honnørmedlemskap ble avviklet etter vedtak i generalforsamling i 2016. De som inntil da har fått innvilget honnørmedlemskap beholder dette.

Æresmedlemskap

 • Generalforsamlingen kan utnevne personer som har hatt spesiell betydning for forbundet til æresmedlemmer.

Søknad om medlemskap fremmes skriftlig på eget søknadsskjema. Søknad om endring av medlemskapsstatus fremmes skriftlig via e-post til noda@noda.no.

Les mer om medlemskap i NoDas vedtekter